Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

1) Ovlivňuje digitalizace pozitivním způsobem činnost Vaší firmy? a) Určitě ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Určitě ne 2) Jak byste zhodnotili současný stav a úroveň digitalizace ve Vaší firmě? a) Velice pokročilá b) Pokročilá c) V počátcích d) Nebyla doposud zahájena 3) Z jakých důvodů se ve Vašem podniku digitalizací zabýváte? (můžete označit i více možností) a) Jedná se o rozhodnutí mateřské společnosti b) Reagujeme na požadavky našich obchodních partnerů c) Reagujeme na požadavky našich zákazníků d) Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podniku e) Za účelem zvýšení efektivity podnikových procesů f) Jiné důvody (uveďte, prosím, jaké): ………………………… 4) Jakou důležitost připisujete digitalizaci v rámci celkové strategie Vaší firmy? a) Maximální, jedná se o klíčovou prioritu b) Vysokou, jedná se o jednu ze základních priorit c) Střední, jedná se o jeden z mnoha důležitých úkolů, s nimiž se musí- me vypořádat d) Nízkou, jedná se o okrajový úkol e) Momentálně žádnou 5) Máte v současné době zpracovanou strategii digitalizace Vaší firmy? a) Máme zpracovanou dlouhodobou strategii digitalizace od mateřské společnosti b) Máme zpracovanou dlouhodobou strategii digitalizace – vlastní ře- šení c) Máme vypracován(y) konkrétní plán(y) postupu prací při digitalizaci naší firmy d) Strategii ani plán digitalizace prozatím zpracovány nemáme 6) Zajišťuje digitalizaci Vaší firmy specializovaný tým odborníků? a) Ano b) Ne

61

Made with FlippingBook Publishing Software