Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

7) Jakým způsobem implementujete, popř. plánujete implementovat digitali- zaci ve Vaší firmě? (můžete označit i více možností) a) Vyvíjíme (budeme vyvíjet) své vlastní řešení b) Využíváme (budeme využívat) řešení převzaté od mateřské spo- lečnosti c) Vyhledáváme (budeme vyhledávat) odbornou pomoc při digitalizaci d) Využíváme (využijeme) outsourcing (plně převedeme digitalizaci na třetí stranu) e) Jiný způsob (uveďte, prosím, jaký): ……………………………………… 8) Co Vaše digitalizační úsilí brzdí? /Na jaké problémy ve svém digitalizačním úsilí narážíte? (můžete označit i více odpovědí) a) Nedostatek finančních prostředků b) Nedostatečně digitalizovaní obchodní partneři (dodavatelé/odběratelé) c) Nedostatek kvalifikovaných ICT odborníků či nedostatečné ICT zna- losti a dovednosti zaměstnanců d) Nevíme, jak či co digitalizovat – chybí pomoc a podpora ze strany státu e) Jiné (uveďte, prosím, jaké): ……………………………………… 9) Jakými způsoby by Vám mohl stát pomoci zmírnit finanční dopady spojené s digitalizací? (můžete označit i více možností) a) Odpočty od základu daně z příjmů či jiné daňové pobídky b) Dotační programy na digitalizaci c) Bezplatné poradenské služby garantované státem d) Jiné nástroje (uveďte, prosím, jaké): ……………………………………… 10) Které oblasti ve firmě digitalizujete, resp. jste je již úspěšně zdigitalizovali? (můžete označit i více možností) a) Ověřování identity dodavatelů/odběratelů a digitalizace faktur (ni- koliv faktura ve formátu PDF, ale jako digitální stopa v systému) b) Finanční účetnictví c) HR agenda (dovolenky, cestovní příkazy) d) Rozpočetnictví (sledování a kontrola plnění rozpočtu) e) Controlling

f) Kalkulační systém g) Zásobovací systém h) Obchodní logistika

i) Zákaznické sítě j) Výběrová řízení k) Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců l) Automatizace výroby m) Podpůrné činnosti (uveďte, prosím, jaké): ………………………………………

62

Made with FlippingBook Publishing Software