Syersker_1894

I n d h o l d .

Side.

Undersøgelsens Genstand........................................................................................ F a g ..........................................................................................................................

5— 14.

6. 7. 9.

Arbejdssted ..................

Æ gteskabelig S tillin g ...................................................................................... A ld e r ........................................................................................................................ Adgang til A r b e jd e ................................................................................................... L edig T id ............................................................................................................... De døde M a a n e d e r.......................................................................................... D e travle M a a n e d e r....................................................................................... A r b e jd s lø n ..................................................................................................................... Om de Aarsager, der bestemme L ønnens S tø rre lse....................... L øn og A l d e r ................................................................................................... L øn og Fagalder ............................................................................................ Løn og ægteskabelig S tillin g ................................................................... L øn og A r b e jd s s te d ..................................................................................... D e højeste Lønningsklasser ....................................................................... M iddelløn fo r S yersker.................................................................................. 69. Arbejdstiden ................................................................................................................ 75— 128. Sædvanlig A rbejd sd ag..................................................................................... 75. Arbejdsdagens Længde i den travle T id ............................................ 76. De enkelte F a g ................................................................................................... 78. A rbejdstid og A rb e jd sste d ............................... 85. A rbejdstid og ægteskabelig S tillin g ....................................................... 89. A rbejdstid og A ld e r ....................................................................................... 91. Arbejdstid og H e lb r e d .................................................................................. 94. A rbejdstid og A r b e jd slø n ............................................................................. 102, H øjst 8 Timers A r b e jd s d a g ........................................................................ 110. Over 12 Timers A rb e jd sd a g ........................................................................ 115. S p ise tid ................................................................................................................... 122. S øndagsarbejde ..................................................................................... 125. H e lb re d ............................................................................................................................ 129— 141. H elbred og A lder ............................................................................................ 130. Helbred i de enkelte F a g ............................................................................. 133. Helbred og ægteskabelig S tillin g .............................................................. 135. Helbred og A r b e jd sste d ............................ 137. H elbred og F agalder .................................................................................... 139. 15— 34. 20. 25. 29. 32. 41. 42. 48. 53. 57. 58. 59. 65. Travl T id '............................................................................................... 35— 74. L øn og H e lb r e d ............... D en laveste L øn n in gsk lasse.................................... 12.

Made with