Utdanning nr. 16 - 2015

Utdanning på nettet I Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og som eblad, samt informasjon om utgivelser: utdanningsnytt.no

Leder Knut Hovland | Ansvarlig redaktør

Lærerne strekker strikken langt

UTDANNING UtgittavUtdanningsforbundet Oahppolihttu

30

Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmannsgate17,Oslo Telefon:24142000

Læreryrket blir ofte trukket fram som ett av de aller vik- tigste yrkene, både i Norge og andre land. Ikke minst har den sittende regjeringen pekt på hvor viktig lærerne er, og det blir satset milliardbeløp på å styrke kompetansen deres. – Jeg kjenner ikke en eneste ordfører som ikke vil ha den beste skolen. Samtidig har kommunene veldig mange opp- gaver, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, da den nye videreutdanningsstrategien ble undertegnet i begynnelsen av september. Arbeidsmiljøet i norsk skole får dessverre ikke den samme oppmerksomheten. Hvordan har lærerne det i hverdagen? En fersk doktorgradsavhandling om lærer- yrkets belastninger taler sitt tydelige språk. Forsker Synne Bendal ved Norges teknisk-naturviten- skapelige universitet (NTNU) sendte spørreskjema til 300 ansatte ved ti skoler i to kommuner. I tillegg til å svare på spørsmålene i skjemaet, ble noen av lærerne dybdeinter- vjuet. 43 prosent av lærerne har sterke eller veldig sterke skulder- og nakkesmerter. 19 prosent har sterk eller vel- dig sterk hodepine, mens 11 prosent har søvnvansker og 8 prosent depresjon. Det som rangeres som verst, er men- tale belastninger som følge av krav til prestasjon i arbeidet: Arbeidspress, krevende oppgaver, krav til dokumentasjon og å skulle prestere i klasserom. Deretter følger emosjonelle belastninger når det gjelder elever, fysiske belastninger i arbeidet og sosiale belastninger på arbeidsplassen. Funnene i undersøkelsen blir bekreftet av lærere Utdan- ning har snakket med ved Austrått barneskole i Sandnes. – Noen dager har man både spisevakt og vakt ute i sko- legården. Da har vi ti minutter til å spise, drikke kaffe, gå på do, prate med kolleger og gjøre klart til neste time, sier lærer Ellen Simonsen. Forsker Synne Bendal peker på at det er lite som skal til før tidsskjemaet til lærerne sprekker. Oppgavene kommer så tett at en skriver som ikke virker, er nok til at dagsskjemaet ryker. Bendal trekker også fram at noen av utfordringene lærerne har, er en konsekvens av arbeidstidsavtalen. – De fleste yrker med 43,5 timer fast per uke vil slite med mye av de samme symptomene på overbelastning, sier forskeren til Utdanning. Nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener læreryrket alltid vil innebære visse belastninger. – Møte med elever, med barn som ikke alltid har det godt, er en egenart ved yrket vi ikke kommer bort fra, sier Handal. Han understreker at skoleeierne ikke må kutte i budsjettene. Det må komme en minstenorm for lærertetthet og dokumenta- sjonskravene må justeres ned. Dessuten må lærerne også ha lov til å være syke av og til. Da må det være vikarer på plass: vikarer som kan gå rett inn og gjøre den jobben som kreves.

Postadresse Postboks9191Grønland,0134Oslo e-postadresse redaksjonen@utdanningsnytt.no

Godkjentopplagstall Per1.halvår2014:150.241 issn:1502-9778

Design IteraGazette

xx

Detteproduktetertrykketettersvært strengemiljøkrav.Detersvanemerket og100%resirkulerbart. Trykk: SörmlandsGrafiska www.sormlandsgrafiska.se Abonnementsservice MedlemmeravUtdanningsforbundet melderadresseforandringertil medlemsregisteret.E-postadresse: medlem@utdanningsforbundet.no Utdanningredigeresetter Redaktør-plakatenogVærVarsom- plakatensreglerforgodpresseskikk. Densom likevelfølersegurettmessig rammet,oppfordrestilåtakontakt med redaksjonen. PressensFagligeUtvalg,PFU, behandlerklagermotpressen.PFUs adresseerRådhusgt.17,Pb46Sentrum, 0101OsloTelefon22405040. Medlemav Fagpressen Forsidebildet Krevende oppgaver og knapp tid setter spor i lærerkroppene. Her går lærer Astrid Bolstad vakt i langfriminuttet ved Austrått skole i Sandnes. Foto: Jan Inge Haga

Portrett Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre, vokste opp i en familie hvor ingen var interes- sert i politikk. En samfunnsengasjert klasse i videregående skole vekket imidlertid interessen hans.

Utdanning har intervjuet to tidligere mobbere. Både Simon og Harald mener en årsak til at de tidlig ble låst i en mobberolle, lå hos foreldrene til andre barn i klassen. Låst fast i en rolle 28

Leder RagnhildLied 1.nestleder TerjeSkyvulstad 2.nestleder SteffenHandal Sekretariatssjef LarsErikWærstad

3 | UTDANNING nr. 16/2. oktober 2015

Made with