השבט השישי - גיליון 116

ןולובז תירוזא הצעומ

ג“עשת הנשה שאר ברע - 116 ןוילג - הצעומה ןותיע יתדה רעונה רפכ יבכמה רפכ קילאיב רפכ רוגי דלאווח ןיטביא השוא םינרוא םיקמעה רעש ןנחוי תמר ילע סאר תיפונ ‘ב םידיסח רפכ ‘א םידיסח רפכ www.zvulun.org.il ישישה טבשה (24-29 םידומע) ןדאמרה שדוח םויס לגרל תיברעה הפשב ףסומ ףרוצמ הז ןוילגל

״...ןוכשי םימי ףוחל ןולובז״

הנש הבוט

“ןולובז” לש “םינצינ“ה

השדח הרידל םירבוע ...הנש םיעבש ןהל ורבע ךיא ,םיבושח םיחרואו םידבוכמ לגרל ולעי

...םינש הברה הברה דועל תוכרבה בטימו

Made with