Kraks vejviser 1965 gaderegister

I

I

I

I

I

Vejledning i brugen af Gade- og Hus-Registret

A. Gade-Register. Se vejledningen side 5066 og henvisningerne til afd. I Real-Register nedenfor.

B. Hus-Register. Regler for rækkefølgen. Gader, veje og pladser er ordnet alfabetisk. Er stednavnet sammensat af flere ord, bestemmes rækkefølgen af første ord, f. eks. Peder Skrams Gade under P. Indgår en persons forbogstaver og efternavn i stednavnet, bestem­ mer efternavnet rækkefølgen, f. eks. H C Andersens Boulevard under A.

Gadeskitserne over vigtigere gader omfatter tillige alle tilstødende gader og nogle af disses sidegader, hjørneejendommene er forsynet med husnummer.

Korthenvisningernes første tal er nummeret på kortet i afd. VII Kort over København og omegn. Den følgende tal- og bogstavsbetegnelse angiver det kvadrat på kortet, hvor gaden findes. Matrikelnummer. Kvarterets navn kan findes i Gade-Registret. Ejendomsværdien (E) og grundværdien (G) er det ved den almindelige vurdering pr. 1. september 1960 eller senere omvurderinger ansatte beløb. Ejendomsværdier under 70.000 kr. er ikke anført. Bemærk at grundværdien er en del af ejendomsværdien. Ved firmaer er føjet oplysning om telefonnr. og ofte tillige om branche eller fag. For personer oplyses telefonnr. og stilling. For institutioner, offentlige kontorer, organisationer og foreninger oplyses telefonnr. En stor del af firmaerne og personerne vil desuden være optaget i afd. II Fag-Registret og/eller afd. V Navne-Registret, mens institutioner m. v. i reglen foruden i Hus-Registret vil stå i afd. I Real-Registret. Hvis en optagelse kun står i Hus-Registret, vil dette være angivet ved, at der er sat et komma efter optagelsens navn. Firmaer, der er anmeldt til de officielle registre, vil desuden kunne findes i afd. III Firma-Registret. Ejerens navn er mærket *, når vedkommende bor i ejendommen, ellers anført i parentes.

I afd. I Real-Registret findes artikler med oplysninger om administrative forhold, per­ sonale, træffetider m. v. vedrørende offentlige kontorer og institutioner samt artikler om parker, anlæg og bygninger. Af artikler, der kan have særlig interesse i forbindelse med brugen af Gade- og Hus-Registret kan nævnes Bygge- og boligforeninger, Byg­ ningsfredning, Bygningsinspektorater, Ejendomsskyld, Grundejerforeninger, Kirker, Of­ fentlig forsorg, Politi, Post- og telegrafvæsen, Provstier. Se iøvrigt stikordsregistret i Emnelisten m. m. (gule blade i 1. bind).

Made with