140063_aarsrapport_2013

Innhold

Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi......................................... 2

Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans................................................. 2

Årsberetning for 2013.............................................................................. 3

Markedsutviklingen i 2013 og utsikter for 2014..................................... 6

Årsregnskap og balanse 2013.................................................................. 8

Noter til fondene.................................................................................... 10

• Samlenoter (note 1 samt note 4 til note 11).................................... 10

• Informasjon om fondene (note 2)......................................................13

• Verdipapirporteføljer (note 3).............................................................18

Begrepsforklaringer.................................................................................18

Revisjonsberetning..................................................................................23

1

Made with