S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1901

Ugentlige Oversigter

over

F ø d s l e r , S y g d o m m e o g D ø d s f a l d

K ø b e n h a v n .

B u l le t in hebdomadaire de statistique démograph ique et médicale.

Ville de Copenhague.

1 9 0 1 . Femogtyvende Aargang, Nr. 1—52.

P. M. Kfllçrs Bogtrykkeri. København

Made with