E2 opgavenboek vwo

Hoofdstuk27 Kosten inde industriëleonderneming

Hoofdstuk27 Kosten inde industriëleonderneming

Opgaven

Opgave27.1 (§27.1) a Welke kostensoorten kun je tegenkomenbij een industriëleonderneming? b Noemvier voorbeeldenvangrondstofkosten. c Waarom zijnarbeidskostenvaak constant? d Welke kostenonderscheidenwebij duurzameproductiemiddelen? e Inwelkegroepen kunnenwebelastingen indelen?

Opgave27.2 (§27.2) a 1 Geef de kostenverdelingbijmassaproductie. 2 Geef de kostenverdelingbij stukproductie. 3 Waaromheeft het geen zinom een indeling indirecte en indirecte kosten temakenbij eenonderne- mingmetmaar éénproduct? b Geef vandevolgendeproductenaanof hetmassaproductieof stukproductiebetreft. 1 Kaarsen 5 Barkrukken 2 Wortelen 6 Bijlessenvoorwiskunde 3 Olietankers 7 Fietsen 4 Spijkerbroeken 8 Villa’s c Heeft deproductiecapaciteit invloedopde kostenstructuur vandeonderneming?Motiveer jeantwoord. Opgave27.3 (§27.3) Onderneming Buskusmaakt het product Buus. Voor de productie van 100 eenheden is 80 kg grondstof van € 8en90manurenvan € 16nodig. Buskus begroot voor 2014 de overige variabele kostenop € 99.000 ende constante kostenop € 216.000. De hiervoor vermeldehoeveelhedenenbedragen zijn standaarden. Denormaleproductieenafzet is120.000eenhedenendebegroteproductieenafzet voor 2014 is110.000een- heden. Buskusneemt de constante kostenendeoverigevariabele kosten inde kostprijsopmet een tarief per machine-uur. Voor 100eenhedenBuus zijn30machine-urennodig.

Gevraagd a Berekenhetmachine-uurtarief. b Berekende standaardfabricagekostprijs vaneenproduct Buus voor 2014.

Opgave27.4** (§27.3) Casual BV koopt per 1 januari 2014eenmachine; de totaleuitgavenvandezeaankoop zijn: Inkoopprijs € 61.000 Kostenbetonfundering € 12.000 Kostenelektrische installatie € 7.000

Totaleuitgaven

80.000

CasualBVgaatdemachinedrie jaargebruiken.Nadrie jaar kanCasualBVdemachineverkopenvoor € 40.000. Debetonfunderingmoet danwordengesloopt; naar verwachting zijnde sloopkosten € 2.000. Ze schrijft afmet een vast percentage vande aanschafprijs. Casual BVberekent de interestkosten als 8%per jaar vanhet gemiddeld tijdensde levensduur indemachinegeïnvesteerdevermogen.

CE

Management&Organisatie inBalans

7

Made with