292672322

, , , ,

■«,

. . .

M'/i

'i,;

r

-

Indbydelse til Conc rence.

Ved Indenrigsministeriets Resolution af 7de f. M. er det bestemt, at der samtidigt skal ud- arbeides to Planer med Tegninger og Overslag, nemlig en til et Hospital paa 800 Senge og en til 2 Hospitaler, hvert paa 400 a 450 Senge. . , i- I Henhold hertil opfordres de, som maatte onske at deeltage i Concurrence, om Tilvejebringelsen af en*Pla,n til étiHospital paa: 800 Senge og et paa 450 Senge, eller til eet af disse, i Overeensstemmelse med det af undertegnede Oomitee vedtagne Program, af hvilket trykte Exemplarer kunne erholdes i Stadens Kæmnercontoir, at ville indsende de detaillerede Tegninger og Overslag under et Mærke, men uden Navn, i n d e n l ate O c t o l i e r ti* A< til Comiteens Formand, Raadmand Holm. De detaillerede Tegninger, der maae være_affattede efter en Maalestok af 3 Linier pr. Alen eller Vee af den virkelige Størrelse, ledsages af enrSituationsplan, som viser hvorledes Terrainet tænkes benyttet, samt af en noiagtig Beskrivelse af Bygningerne og Localiteterne. Det medfølgende Overslag bor indeholde detailleret fuldstændig Oplysning om de Materialier, der agtes anvendte. De indkomnePlaner med Beskrivelser og Overslag blive bedomte af Comiteen i Forening med tvende Architecter, som til den Tid ville blive anmodede om at deeltage i Bedømmelsen. Den Plan, som findes paa en tilfredsstillende Maade i Hovedsagen at have lost Opgaven og tilkjendes Fortrinet for de ovrige, tillægges en Præmie: for Hospitalet til 800 Senge af 1000 Rdlr., og for Hospitalet til 450 Senge af 600 Rdlr. Saafremt nogen af de ovrige Planer findes at fortjene særlig at fremhæves, tillægges denne ligeledes en Præmie af respective 500 Rdlr. og 300 Rdlr. Den eller de Planer, som tilkjendes Præmie, blive Kjøbenhavns Communalbestyrelses Eiendom, til dens aldeles fri Afbenyttelsé., ' > r ; *•-, } 5i ‘ r, ;;. '• «*7 {\;• ! ? Comiteen forbeholder sig Ret til efter Bedommelsen offentlig at udstille samtlige indkomne Planer. r ,

Comilcen for Organisationenaf el nyt Comunehospilal. Kjobenhavn, den8dc April 1857. \I.

I. P. Holm.

E. Dahlerup. H. H. Herforth. H. Kayser. C. E. Levy. Tr. Lund.

Formand.

-

*

Made with FlippingBook - Online catalogs