Villabyerne1920

YERMES MarmKTSBåJkDT^OM(B!HMnrCMF!H

Merlttfs Kttiomaiiager å ^ å d e g a o o o r d e v e ) ^ 4 , O o ^ r g p B n g o l ø l t o O ln d O M t , h e t e k n u s t e . T o r v , B r a o n d o , O p t s e n d l n g . Tå#, ib d t o p SSA. BBBHBBBHBBa! TH Hytasr an)bofa!os: Konfektroain^ — Nerider — Pigr er — Krakmandfer — Dadtar i Æaktn^ A!t å aåratrnMna Kvnå)(atav. Ortgfonfo Vfne & Likorer f stort Udvaig. *S WMskynååaOåaarkav. T elefon HeL 8 2 3 WaM. Jensen, ' OølOBlB!-, V lB - A DøMhBløBBBbBBdB!. . Vagn ad S(fandv.tan Hi Hampanboag hvaaOag. - * iSi! Jeg ansker mmeliM) Ú8f gíaúeügHytaar. Ordrup ^kotass-Düagaida vad ååasam aa Ofaaaa, O ^ d t r o o p v e j ! 8 8 (Hi ** Ltadsgssrdsvsjjj TK. (irdnrp 3tA t j KMj-bks-BfMåa-fårt. j j Einigste Priser. t ^HeMerep Kel- og Kotie-Lagsr,! ^ Tåå. HatfaapfOåz s t r a n d V a g a W )^OgTM .Ha#vaap§0#n ^ W a td . H o r t a H s a n . ! . M . B a g e r i 4 O o a d i t o r i , Oå*d#*Mp J g g l v e l , Hjamet at Hytdegssrdavej. TM. 0(tlnå)ål!SS.'^aj Pitiater: 6, H y tdagaardsvaå (). fif. Ordrup 955. g 8, Dm d agaafd svaj 0. 8, Ja eg afsb aag AMA A. Morganbrad bringes^ BaaHåå. pam a to a ra a g a d a d v a B a g a r m a d t. M od e rn e B oaM nd MaMarmpvaj # 0 . ñuga Svoadi Baåås^ p 4 7B a Æsker - Mapper - Protokoller

S ñaSBSBBBSBBSSBSaSRSasaSBB O r d r u p v e j n a . T e M . O r d r u p 1 8 0 . V K o t o n i a t — M u r e r m a t e r i a l — S S a B r æ n d s e ! — S a v s k æ r e r i . Chartottenlnnd Ekspres F !yM e fö r r e ln )n g G o d e t - , M o b o l - o g F i m n o t r o n o p o r t . K o m m o d e r o g S k a b e b e s ø r g e s . J a c g o r g b o r g A l l é M . T M . O r d r . 4 9 9 . K. Ertmann Andersen J e r n b a n e v o f 1 4 . K o t o n i d — V tk tunM e — D e l i k a t e s s e : . ^ tb ttjetótMMHtoeoKttidd ogSpogoettd H^onyituFoyoMOtnningon TB a tm n d v m j TB (Vad Tuborg) m o d t o g o r BomHIMmgor p a n tr tm M n v o t, Bnom to fyldte D esserter . e e e e e e e e e e e e e em e e e e e e e e ts e e e e e e e e s te em e e e e e e e em e e e e e e e e eo EtoMLLyo&lMft^Sg^?^t!r.: H.1774y. SHMMMWwrr '^y? r r yy Brugto Cigafouiomaior ...AS. Cenetaotta Kieait. OhnetoHentnod Skov. (tndahavar: Andera Anderaan). AM. D ng . a g U g aM .d . favas. Peat- ogT.ykar)akmngatategramnier atoft Udvatg. Ladaadtae fom yaa. Bymrtndar og Ekapraabrave beaargaa Poateraatante Btltetter modtagaa Ugenovt Tefefon. Tatatao Metmap 700. VVVVVVVVVVSVVVVVVVVVVVVW^ (Viatofts) i t.ftrtmUg S tead og t et). S tw rr.t..T tttbydM tit aaa godt aotn he!v PHs. . Andera A odaraea. Strandvejen S33, Chartottentund. TM. Hbtterup 709.

! Engatatta Kat& Kattas ! 5 . ^ .m d ¡I a _________ '____________ V ^ tor CBNTRALVARMBANLÆQ, MDUSTR! og HUSHOLDNING # ti! o t r a h g e iler g u o o a g g i v w L a v a r å n g . } Prima KwatHatar. —Mtta%ta,Daasprtsar. g ! Hettefdp Bfoadsetsforsyatag % ! H o v e d - o g B eatMM ag ako ato r atrmndvel WW. TaM.Hat!. aO—HOd-LMd. BeitHltngakontorar Strandvaj Mt OeahMta (Aadatahuaat) TaM.'670 tmgaraboraaMaH T ^ O ^ M p tX W Fyringskompagniet! Hellerup Ceptraltyringe Kompagni paatager aig Rsnaning Og Paantag at tdt Centratvarmeantmg. ' atam

foreliggende Udvaigaiudstiiiing i Reali­ teten var afgjort. Stiftamtmandon erklærede straks, at en saadnn Boåtoiumelse kunde ikke optages i Vedtægten. Redaktionssekre­ tær Josophsen udtalte i Titsiutning hertit, at ban kunde godt se, at det var rent forkert; Formanden for Taarnby Shgneraad, fhv. Fotketiugs- mand N. P.- Nielsen, og Formanden for ^øiiered Sogners^ad, Hr. Lars Jen­ sen. fremhævetie, hvorledes en saadan Indskrænkning af Mediemmernes Be- stemmeisesret navntig viide ranamc Mindretaiionc. Kun et Medlem, Tenn^ rermester Grumstrup, mente, at man burde kunne ae bort herfra under Hensyn tii, at Forslaget var tiitraadt af heie Gentofte Kommunatbestyreise paa kun ot Mediam nær. Hr. Grutn- striM! stod ene med donna Betragtning. Men det Mediom af Komanunalbeety- reisen, Groaaarer Gutzom Münster, aom havde taget Afstand fra Forslaget paa det omhandlede Punkt, Gk saa meget mere Qmmd til a t triumfere, som hans men med, hvad Amteraadsnortailet gav Udtryk for. Idet han havde kgæ- yoL at Kommumaibeatyralaeaa Por- fOMA 3tAd Begrodelsaa gd Ubh Mads

skulde give Meddelelser om indkomne Skrivelser — hvis Indhold tillod Of- fenttiggereise — for at Raadet der­ efter kunde træKe Beslutning om For­ men for deroa Behandling. Hr. Munsters Ændringaforalag, som i Kommunafbestyreisea blev for­ kastet med aiic Stemmer nmd hans, har nu Amtsraadet givet sin Tilslut­ ning, idet Raadet ved Forretningsor­ denens Tiil^agesendeise har krævet, at der f den omibandlede Paragraf opftt- pes et! u^rykkoMp Besfetawefsc ota, af Komnnwofbasfyrsfscu (ii enhver Tuf Ivm hepære alp f/wferrefuntp tneef- deff of Fortwondew oa, (wd&oawc So­ per op (ope Be.tlMfwfnp oat deree Be- Ved Indførelsen a^denne Bestem- meise har Amtsraadet ment at sikre Komunalbestyrelsesmediemmeme. og da navnlig Mindretallene, den Rcf og Myndighed, som Raadets fjorten Med­ lemmer i skanEnighed havde lade* haant om og paa hængende Haar nær sat ovbr Styr.

E n S k n H é i s c t w A t b o W s - f o H t c n c . åået c t b l e v tfafis: (Af Tæ rfangaH aag ^ æ# O rd r u # H ø tø å Heæaaø - Gm øg . 1 Man vil kunne iorstaa A fhol^tM

K J s b e n h a v n s t l m t s r a a d v æ r n e r o m B c n t o f t e K o m - m u n a f b e s t y r e t s e s M e d - k m w H f s B e t o g M y n tM g - h e d . 1 Gamtofte Kommunatbeåtyieisea aidete onHnsare Medo fer Jn! foreiM KommunalbwtyToi&ens Forsiag tii don nye ForTetniogsorden tiibagosandt fra Amtsraadet. Dot var mod on vis Spæn­ ding, man havde inaadæot dete Tii- bagokomat; thi da det for ot Par Maa- nedoT aiden var tii BohandMng i of- fontiig AmtgraAdanMtdo, Gk dot, aom dot vii orindree, on meget iido Mod- fatrt. Og dot var aaa mogot moro pin- ilgt, eom Amteraadeto AkEon* netop var rettet mod det Punkt i i'orsiago^. aom Oberst Parkov havde iagt særlig Vægt paa at iaa gomnemfert i don foTeliggerrde Skikkeieo, og hvorefter Hr. Parkov enakeda lovfaeatet dgn af ham i mange Aar praMserodo Iml- akrænkrurtg af Modlemmomoa Bostom- m4åaerat, kefgatet Retiten til at f w hoMo MedlomtasTno Handeitab til db

A h l m a n n t o A l l é 8 . Spactsiforratning i Piska- og Kadfara Buddinger, Baiier. Rsrtde, MAiaveda — Varar Hars Qaags i Dagaas Lab — Parsen garantaraa kryddarfri. - Banyt indti! vidara vad Baatüiing Hovadiorrat. bfngana Tatet. Vaster !9Í2, Vester 392t

ttfifto ftoono

Made with