השבט השישי - גליון 136

משולחן ראש המועצה ארז ארד - מזכיר המועצה | כתב

גליון מס' 136

31.8.2015 | ישיבת מליאת המועצה דיווחי ראש המועצה:

930 , תלמידים 3640 שנת הלימודים נפתחה כסדרה, עם בגנים, ובמוסדות נוספים. יש 763 , ביסודיים 1470 , בכרמל זבולון תלמידים. ראוי לציון ולברכה 500 - לציין שניצני זבולון גדל ל בי"ס כרמל זבולון שמוריו קיבלו תוספת על הישגי התלמידים. )14-15 (דיווח נרחב על מחלקת החינוך בעמודים לפרויקטים של ביוב נערך סיור עם הנהלת רשות המים והביוב ביישובי המועצה ולפתרון רשת המים בראס עלי. עם סמנכ"לית משרד התחבורה, לקידום נערכה פגישה ,6 תקציבים ופתרון בעיות כגון כניסה לשער העמקים, כביש כניסה לג'למי, דרך לחוואלד וראס עלי ועוד. במערכת הביוב המשותפת רכסים זבולון. סוכמו יחסי החלוקה עברה עוד שלב, שלב השמאות, בדרך תוכנית הרחבת איבטין להפקדה. של המזכ"ל החדש של התנועה הקיבוצית. נערך ביקור בישובים בהצלחה גדולה, בהפקת הסתיימו מופעי הקיץ מחלקת התרבות. – 2012 הציג את הדו"ח, לשנים שלמה בוזי, מבקר המועצה, . (על פעילותו ותפקידו של מבקר המועצה, ניתן לראות 2014 באתר המועצה). • התקיים דיון על נגישות אתר האינטרנט של המועצה לתלונות הציבור ועל הנוהל של פניה ותלונה. • , ראש המועצה הציג את התקציב 2015 עדכון תקציב לשנת המעודכן. העדכון מתייחס לשינויים המשמעותיים בלבד. מוסיף שמדובר כאן בעדכון חלקי, עודד יניב גזבר המועצה כפי הנראה יהיה עדכון נוסף בסוף השנה. הוא מסביר את סעיפי התקציב המעודכן, ההכנסות העצמיות, מענק האיזון נושאים שהועלו לדיון במליאה. •

תוכן עניינים

2

משולחן ראש המועצה

4

במועצה

5

ביישובים

12

מח' היישובים

13

חינוך

16

אירועי נובמבר דצמבר

18

חינוך

26

שרותים חברתיים

28

דורות

29

ספורט ונוער

31

תרבות

תושבי המועצה מוזמנים לשלוח חומר לעיתון בכל נושא ובנוסף מוזמנים לכתוב טור אישי משלהם.

אריאלה וולק, הלן בוטנסקי, גדי נס, מיכל קציר, ארז ארד, אבי ברוך, שלומי גפן חברי מערכת: | יערי משה עורך העיתון: יערי משה צלם מערכת: | 04-8478167 : פקס | moshe@zvulun.co.il דואר אלקטרוני: כל הזכויות שמורות למועצה אזורית זבולון. | 04-8722260 . דפוס סמדר טל עיצוב והדפסה: אין לשכפל להעתיק או להפיץ עלון זה או חלקים ממנו ללא הסכמה בכתב מאת העורך.

השבט השישי | 2

Made with