Villabyerne1929

]R 0 JR. st TT () gr ]g ]BP B fg H e M e r u m g ^ g g ( t , A . J s æ s l t p r g w j ! 3 ) M ø KeparaHsMSOvssøtsøiød. .. "R CesærotøHsosø^sskøg.

ir * AlvordsM Taakere, Vi- d.n .k .bH .M .d - o ,

B Ø R N Dotr Mver tre Bor&, tro Droogo AmoA, b&g donne hoIvtAAbno Dor, og jog kon oiddo og hore pao, hvor tryg t de oMder derinde, do togor ti! sig fro Sovneno Bord, oom vor det daekket for dem o!ene. Do er tro levende Greno, oom ud fra mit Livstræ gror [ Hver Aften gaar de med Sang om Bord i Søvnens biende Baad og"øej!ér bort til øt Prømmøland, hvor ingen kender til Hver Morgen,' naar det v morgenlyst, da ankrer de atter paa Dagens Kyst og springer nøgne og glade i Land — som Børn, der vi! bade. Nat, T it etaar jeg hos dem, naar det er og ser paa den sovende Pande. Min Haand kan følge dem Dagen lang, men ikke paa Nattens Vande. Hvor rejser de hen? Hvad styrer de mod! Hvad blomstrer, hvad blunder i deres Blod! Jeg føler, hvordan de sig fjerner. — Ak, Drenge, styr efter Stjerner!

MVEDSTMEMS Vti*fn# brtngs! ov

tndm

! tk. And#!M#)

8 hewsgeø. Heatea og Den reUs Bshandling af .a Akkumulator spiller en stgeunde Rolls for Akkumulatorens Holdbsthed. Under Anvendelse af de beds'# og mest modetne Aoparater og under be. 'ryggende teRn'sk Kontrol fotetages Oplad. ning af alle Slags Akkumulatorer paa min Ladestation. Sveh Andresen, Ingeniør M. 1. K. Træææøvaægøæ Z. TK. Orslræp 2043^ F o rre in in g sm a n d e n s bedete og b ü ü g s te Rekiam e or HeMrisk VMnesMysdBg o g a a a # c r L u k k e t i d . M0RD$J1EU.H)M tLEKTRtClTETS &SPMWEJS AKTIESEISKM T e t e t o n H e t r u p ) # 0 0 . - OædpæpkkafPe-&Thohændel -) Føegørøborg AMé 6 . TelL Oydææp 2 0 4 & Vørøønø brlmgøæ ovøræ tf ^øøøvT) R øøø æJIaaneø.

V io R v # j a a , o # n t c f t e . T i f . o # a ^ o f t # a a a . ($ Aar hos H. A-Colbetg — !0Aat ! Msg^sin du Nord) AobéiAtsråigMtdAk H e rre - og D am e sk ræ d en . - . F fo U w . RådodMg^oo og Spoo^odr ogroo. FoModüBgw udíoníA Stof modMges tt! FoMtbsjdniog. EVA HOLST &HELMECKE - E O T O G R A M S K A T E U E E - aewmdvB^ eM . MeUem HeHerupvej og Apotokot TwW. W#)n

i . C. jysaJsen. (Efter ,Fyne Tid.") \

Stor U&tiMmg ai Kaniner og Fjerkræ. ec Oweyn# Fjerkræ- og Ka- ntnnvler-Foreaing afholder i Søborghus Kro stor Udstilling, der aabnes Fredag d. 18. ds. Kl. 13 af Komtesse Bernsfor//, aom elskværdigt hsir lovet at værø Ud­ stillingens Protektrice. Paa Udstillingen er en stor Samling Kaniner fra nogle af Landet# største og fineste Avlscentrer saa som Amager og Ølsømaglea Pølsfarmø, Fru Moltke, Hel- singør, Hr, Bretms, Lyagby, og Fru 800 - mann, dør vil ndstillø aine amukkø An­ gora- og Chinchilla-Kaniner. Endvidøre H d v e i n y e w e e e e e g W M enye GentofteKommune. A)!a Hgvggjara bgr v w t Mad Det er klmiifdelig bekendt, at Ha- vøplanterne og i Særdeleshed Frugt- trseerne hjemsøgee af en Msengde enyl- tendø Svampø og Insekter, og at dis­ se# Angreb paaavirker Planternes Frugtbarhed og Skønhed i meget høj Grad og derved tillige forringer Ha­ vernes Værdi. - For a t undgaa disse Tab, stiftede !nan i IMl Haveforeningen for Gen­ tofte Kommune, med den særlige Op­ gave a t virke for Udbredelse af Kend- skabet til Plantesygdommene og med praktiske Midler at bekæmpe dem. Foreningen har efter bedste Evne søgt a t løse denne Opgave, den har gennem talrige Forhandlinger skaf- fot Medlemmerne Arbejdet udført paa bedste og billigste Maade, men Resul­ tatet, som er opnaaet, vilde have væ­ ret endnu bedre, om Tilslutningen fra Haveejernes Side var større. Det burde jo være saaledes, a t der blev foretaget Besprøjtning mod P lan­ tesygdomme i hver eneste Have, og det er en Misforstaaelse, naar man mener, a t det ikke er nødvendigt, eller at det ikke kan betale sig. Men det er en Selvfølge, a t Sprøjtningen af Trseer cg Buske maa udføres omhyggeligt og med de bedst egnede Midler. Efter nøje 'Jvervejelse bar Foreningens Bestyrelse vedtsget, a t der i det kommende Fot^ a a r foretages to Sprøjtninger. Den første af diøsh ndføree Inden Midten af Marts Maaned med en 7 pCt.s Opløsning af Frugttræskarboli- !ieum af Mærket Carbon ica. Denne Besprøjtning tager særligt Sigte paa Angreb af Bladlus,' Larver og lignende Snyltere, samt. Angreb af Skimmelsvampen m. fl., idet disse net­ op paa den T id af Aaret kan bekæmpes mad særlige kraftige Midler. For a t gøre Vinterøprøjtningen fa ld t ud effektiv, kræves ogsaa en Sprøjtning umiddelbart efter Blomstringen, og den vi! efter Besty- reløøne Beslutning blive foretaget med Bordeauxvædeke med Tilsætning af LarVegift og Nikotin. udatiilea Hs gst a t 00 ø^

Alen Grundareal, og desuden betales som i tidligere Aar et Kontingent ti! Foreningen af 1 Kr. 50 Øre aarlig t pr. Medlem. Tidsskriftet Danak Havetidønde tilbyder at virke som Foreningens Medlemsblad og vil blive tilsendt samtlige Medlemmer, ogsaa nye til­ trædende, gratis i den første Halvdel af Aaret 1938. Indmeldelser modtage# indtil den 19. Janu a r ved undertegnede For- *****^*^- (7Ar. CottøcAøfcA, „Kvinderne og de yy

Oræægø Mærmølædø Ab ticoø MæTtæøiæd# HlæJbøør, lordbøer MæyHtøiæJg Mstriø Ræøætnøøønæ EhL

k g 0 8 5 - t ,0 0 - L IO " L 3 5 . .

kg !,60

tagøboøg Hæjbo. Bertram-Gymnastik Frtdsg den 11. Januar paabegyoder et Gens Hotd for Fruer og unge Piger paa tofte HoteL Honorar 5 Kr. mdL !n g a r B rtstsn .Pataraaa. esraær. B.vtvasutsørøvtædø Ttt ayvøngWåa Højeste Pris

—VUndskyld — er det — er det Kong Christian, de eptitér!*......................... .... — Nej, ied det bistre Svar — det ør mmHaU ibtusiiLi Dør er underfuld Livs-Mueik oW^- a lt; man skal kun vorde stille i;øig n sølv og lytte iHåg IMSOw ligs fryde sig ved Solglimtet, som saa straalende falder paa Tsgøt# øversts Pørti, meden# det øvrige øtaar i Skyg­ ge; men ogsaa langs med Huse og Gaarde maa man lade Øjnene glide for øt se langs hen ad Menneskevirksom- heden. Selv med Lygterne paa Gaden maa knyttes e t muntert Bekendtskab. Og saa i det hele leve sig ind i Natu­ rene store Livsbevægelse. I Aarstider- nee Skiften maa man føle sit eget Liv spille med. Man maa slutte fortroligt Bekendtskab med Vinter saave! som Sommer, ja, med Regn-, Slud- og Taagedage, saa a t man kan føle sig ind i do Melodier, som de spiller op for os, naar de kommer til os i Besøg. Qørttoftø Kirke. Sendap ¿ea 6 . Jermur. Kl. 10; Pastor Teplbjærp. (Daab). ] Ki. 5: Pastor Jacobsen. Skriftemøal Kl. 4M. Vangede Kirke. Sendap den d. Januar. Peetor Jacob­ sen. Svndap Jen 6. Januar. Kl. 10 og 5; Pøstor UeJel. Møøefstøkfrkøa. genJop Jend . Jonuar. Kl. 10: Pastor Tkantnp. Skriftemaai 9,40. Kt. 6 : Pastor V. Ckrisfensen. Ordrup Kirke. ¡SenJoy Jcy^ d. Januar. Kl. 10: Provst MuncA. Skriftem. M Time fer. Ki. 6 : Pastor fSteb/eninp-Jepsen. Skriftemsal H Time fer. t r OrdrupK.F.U.K. Menighedshuset, Hyldegaards Tværvej 1. Ungdoms Afdi. Torsdag. Hjemmet er aabent. Hovodafdeüngen, Mandag Kl. 8 Nytøaremøde. Katolsk nt. Andreaø Ordrup. Fredag den 4. Januar (1. Fredag). Velsignelse 8, Eapoeltion 5, Andagt 7)^. ¿¡endag den d. Januar. (Hel!. 3 Kon- ger). (Judstj. 8 (Bernekomm ), 10 og C Aften. Torsdag den 10. Januar. „Fredens Dronn." Taarkæk Klrka. áíendag den d. Januar. KL 4 : Pø#*°T F'ddtng. Skriftemøal KL 3?^. Cudetjcneeter og Moder.

F ru Kaaber bølyw im idlw tid kiMt, a t Fyølologeraø nøtop regner med dennk Følesans — deres Forsøg gaar ti! Dels ud paa a t se, hvor meget Frøerne reagerer over for Irritation af Huden ved Hjælp af skarpe Naale, og hvssd Virkning Indsprøjtning af Tusch opløst i Stivelse o. m. a. i Tan­ gen gør paa Dyret — og som Læge- fruen meget rigtig bemærker: Hvis Frøerne ingen Følenerver havde, var disse Forsøg kun Tidsspilde. — Forsøgene med Lufttryksmaaling, som bestaar i, a t nW ! !adør OM)y flyve eig ihjel i et B tM lkgmmer, dev e r halv t opfyldt med Vend (Duerne hviler sig som bekendt aldrig paa Van- det), og Forsøgene med a t knuee Le­ dene pae Hunde og Katte for gen nem disses Hy! af Smerte at kunne regne ud, hvorledee den tilsvarende Overlast vi! føles paa et Menneske, er i sig selv et talende Bevis for, at de Mennesker, der ganske hjerteløst har udtænkt og gennemført disse Eksperi­ menter, abeolut ikke er sig deres An­ svar bevidst. Bogen er helt igennem et saa usmin­ ket Angreb paa de moderne Fysiolo­ ger, at man fristes ti! at haabe, at dis­ se vil kunne komme med noget i Ret­ ning af nærmere Forklaring. Det værdifuldeste ved Bogen er dog de faktiske Oplysninger, som Fruen kommer med, og aom enhver nu kan gøre sig bekendt med ved for 1 Kr. at købe hendes lille Pjece. Jeg anbefaler den herved som en Bog, der kan give Læseren bedre For- udsætninger til a t tage Htandpunkk over for Vivisektionsspørgsmaalet. Med Tak for Optagelse. Mejea Bredederff. Birkerød, 31. December 1M8. En Fader fortæller : En lille Pige sidder ved Vinduet og op i Stjernehimlen. — Se, lille Pige, nu er alle Stj[er- nerne tændt! siger den voksne. Den lille Pige øer fremdeles op i StjermehimleH. - — H w ^ p Konteåtea! aparger lille Pige. Kontakten.

deKgMA Wéd ak ot iaügrup K!ub".

Ive Dem et Tilbud, forladen )e foretager Deres la d k ^ af K O K S til Vlnterforbruget Fæøøv kssæ LosMfoæ Beektoa Kottø. Sehmltz^ O r d r u p v æ j i 1 8 . n t.O rd r imm.

T ra Malerinden Majoa BredodorH har vi modtaget følgende med Anmod­ ning om Optagelse: Der er i det sidste P ar Aar rettet adakillige Angreb paa Rockefellerin- etitu tet og dets Ledere. ^ N aar der meget sjældent kommer et Svar herpaa, gaar de mest ud paa, at Folk bor have T illid ti! disse Mænd, der er sig deres Ansvar bevidst og viser al fnuHg Hensyn over for Dyrene. Man har til Dels ladet sig berolige a i disoo ErHæringor, fordi de anti- vivisoktionæro Angribere for største Delen kun har kunnet henvise til t^^en- laaddce Lægers grusomme Dyreforsøg, hvilke man fra Modpartens Side har været overfladisk nok ti! a t stemple som „Ammestuehistoriør". (eå U d ta­ lelse af Hr. Professor Oluf Thomsen i MPolitiken"). Man har hidtil ikke haft det Vaaben i Hænde at kunne ud­ tale bestemt: Disse og disse Ting bliver foretaget her i Landet af vOre Fy- Men nu har en Lssgefrue — F ru Kaaber — udgivet en lille værdifuld Pjece, hvori hun giver os de Oplysnin­ ger, som hun efter et Ophold i Bocke- fellerinstitutet er blevet Indehaver af. Vi faar bl. a. a t vide, at alle disse MAmmestuehistorier" ogsaa forefindes i vore Fysiologers Afhandlinger. Hvad saa) Skal vi saa tro disse el­ ler de Erklæringer, Fysiologerne se­ nere kommer naed 1 Det er den Slags Modsigelser, sont skader ved a t rokke Tilliden ti! hele Lægestanden. H id til har forskellige Fysiologer spgt a t berolige Lægfolk med, a t Frø­ erne ingen Følenerver har, hvorfor &a ^/sStMdYe¡s-6as!w^et n iHHtM!d<æ}: afkøatøt: Kauste Koks 1.50 pr. HL 1.85 pr. HL N æM ^ ^ b LK ø t^5 KokAkontoret B8w- ^ sJ 7Z. TøM. Høåræp ÍRRR

Fru Qyrltha Latwaha. Efter Indbydelse af „Danøk Kvin­ desamfunds Hellerupkres" taler F ru CyrtiAe LemcAe om „Kvinderne og de kommunale Valg" ved et Møde, hvortil Mænd saave! som Kvinder har Adgang Fredag dem H. J an u a r Kl. 8 i „Helle rup Klub". F ru Lemchc er ikke alene den be­ gavede Doyen, mon ogsaa den benaa- dede Taler, hvad hun Gang paa Gang har vist ved de store Møder i Kjøben- havn, og naar hun har ta lt ude i Lan det, hvor hun har været med ti! at støtte mange af Dansk Kvindesam­ funds Krese. Fruen er aldrig kedelig, men taler med Varme om det, der lig­ ger hende paa Sinde, og naar hun den­ ne Gang kalder paa Kvinderne, saa er det dels for at bede deUi gøre et Ar­ bejde for det Samfund, de lever i, og dels for at bede dem gøre deres Bor­ gerpligt ved de kommende Valg i Marts Maaned. Ogsaa Ikke-Medlemmer indbydes til dette Møde. PaaReatattranten. En genert lille Mend havde forleden spist Middag pas en sf vore feehionable Restauranter. Da høa skulde ti! a t gaa, begyndt# Or­ kestret 5 det eamrhe at spille igen. Og samtidig var der #n Meter Stemme, der brølede høsa 1 Øret: — Vil D# tøgø jføttøa øf, mia Herre. Den høøkedaø liilø Mand fo r "-'ravn eg stamrtfMø:

C h e v y o ! w C . Hovedeftersvn. iulds'ændig Adslti'. O'ng og haandvætksmæssig Renaration af GearSasse og Mote Kr 125,00. Setlø! Mateen.Ordrupv i32 T)f O'd. 1945 Dame F rieer Satonen, Otdrsspvej 107,

aer

Bordeauxvædskea vi! for en stor Del kunne beskytte Frugter og Blade mod Skurvøvampens Angrøb og Larvegif­ ten og Nikotinen dræbe muligt til- stedevstrende Larver og andre Insek­ ter. Omkoatæ^tasn .vød begge Sprøjtnin Jeg blev hende Svar Skyldig, sAgde Faderen, da kan fortalte H isto rie. ^ 8 ^ andrage 1 Øre ph Kvadrat-

0 9 0 ^ ^

Made with