Villabyerne1929

M.

(hdMMbne) TM .M l.aåt(\ a$40 (H MM

^ ^ ¡ " d a j K p y , , 8720 , IVL dffoAfoff itaaagaardMa) M W.)MvapMM

Te!T.

4 4 y .

^ a r!oHenhmd M a b ^ e d ^ e r i

H 4 F 3 t.d v .i

ardaugUHgg rUewu Kod-Udealg WHM

ak t)t a!te mine Kunder fo r d o n T¡t¡id, Do h a r v io t m in Po rro t- n ing i d o t fo rio b n o A o r. J o g vii g o m o b rin g o Dom aito m ino b o d a to Ø nai^er fo r N g ta a ro t m od H a a b o t om o t vo r b o h a g o tig o P o rro tn in g s - fo rb in d o io a m oo biivo b o - v o ro t u f o r a n d r o t

TradMthandel ^WJM0( 19 Hwirup 2092 o c 2441

BentofmUctei^! He*. WoÍ3oe, V ognm and . ¿ T!f. Gentofte lOM—lom k

Frk. !,Mra Borup, tW o o o f o o o n ,

fe Hlalaen

Kormleda^ej M

TWHAIWO

RåQådåCcwdHoh R*M

Ko§on!a^-

Car!Thomsen, C ig a rh a n d io r. Genfoffogade 70. T(f^Gent. 665. Johan Jenaen Qlermeetar S t P M d p o r k g v o i T!9. M eH e rn g 0 0 0 0

usaSL""

Centra

Osvaid Christiansen Skovshoved Koioniaimagasin S o p h u s Ba ud i t z v e j 10

4 .

Aa-Ebaa.

A. Frøde Majar! Otraadva) 3M vad AbiMatallé T it Heüerup 3T26 Holmégaardens Bogar! A Condttvr! V r d r a p v e i 4 0 . Telt Ordrup 16 4 0 . AMTOM Vaskeriet ! t Fddawaj ())j. af Strandvej 143) Telt Holrup 3664

YW. C ^*** '*^

Hdimi Syu- u BwivdutiiåSM Straudvej 201

CHeforwtaiaaen T ^ M a . , . , i TK. Ofdmp ipKp^^

A n d e r s e n

Tdf. Hairup 95

'^ 0 " i s b o r g v e j 1 3 .

Koionieiiegeret „Ergo" 6tnloflsgtdt 2S Ttlf. Mnloftt 444

Tiranen".

HLeller!*# R a d í o - L a d M t a ü o H

JOHAU rMBSM noaso oar Salon Uoty. FHia<: É. Bat.KM TM. Mrep SSM.

99 T m TM

C aX aeM vej M A. TIL HeSrup 8140T.

(FortMH fra

E t ondet Mindretal (Blichfeld, M. E. Jensen og Asbjern Smitt) foreslaar: at overfore 428,867,td Kr. ti! Driftsregn­ skabet 1929—30 og at opfere dette Beieb paa Budgettet for 1930—31 som forrentet Overskud fra 1929—30. Hr. A.sA)om Smift; Overskudet er et Udtryk for, at der er udskreret for me­ get i Skat. Det bor derfor komme nsesto .tar til gode. 1 Kebeuhavn ger man ogsaa dette. 1 KommunaUuven, som vi arbej­ der under, er det et Krav, at der ikke udakrives mer i Skat end nedvendigt. Der er altnindeiig Tendens her i Kommu­ nen til at afholde UdgDter af Driften, aeiv om det egentiig drejer sig om For­ muedispositioner. Jeg er ikke nviitig tii at være med tii Kommunens Konsolide­ ring, men ikke paa den Maade, det sker, den tiiheidige Maat^e, at der fremkommer et Overskud, som man anvender. De 73,000 Kr. kan foravaroa aom ot Driftstab, og jeg kan ogsaa gaa med tii de under 2, b og c anførte Boiob. Dog var dett mest rationeit, at dot gik ind undor den al- mindeiige Afskrivning. Kaaaoforogeiaen og DolcredcroFondet kan jog derimod ikke gaa mod tii. Med Hensyn tii Ponsiona- Fondot, aaa akai jog ikko bootrido, a t der or honiagt for iidt. Mon dot or biot nrig­ tigt a t aigo tii et onkoit Aara Skatta- ydere; ,Nu akai 1 botala donmo For- Hr. PkracAal. Dot or forato Gaag don Gmppo, jog har don Æro at tiibaro, del­ tager i on Budgot-Dobat. Vi har mont at maatto vsaro noget tiibagohoidondo, ti! vi har faaot moro Erfaring.. Vi doltagor i donna Afgaroiao, mon vi maa analao at tago Forbehold om an anden Stilling aa- aara. Vi atod ovar for to diametralt mod- aatta Anaknolaar, da dar anakada a t aa-

vende Overskudet ti! Konsolidering, og én der onskede at overfore det tii næoto Aars Drift. Den ene imvde hidtil iiaft Magtens Ansvar og Administrationen bag sig. Vi har ment i denne Omgang at burde iade den faa sit Ønske opfyldt. Men denne Gruppe har ikke iænger no­ get absolut Fierta! som Basis. Den maa lære at kende sin Begrænsning. I Be­ grænsningen viser Mesteren sig. Herover­ for stod et andet Alindretai. 'Det har in­ gen Udsigt ti at biive Flertal og komme til at bære Ansvaret for Alagten. Det,kan derfor frit avinge Idéens l'ane uden Frygt for praktiske Konsekvenser. Det andet Mindretal, Hr. Aabjorn Smitt, tafer lige ud af Skatteborgernes Hjerte: „Skatte­ borgernes Penge befinder sig bedst i Skat­ teborgernes Lommer". E t vigtigt Prin­ cip, men ikke det eneste vigtigel Kom­ munens Formue bor opgøres efter aimin- delige sunde Forretningsprinciper. De virkeiig iidte eiier forudseelige Tab bor afskrives. Hr. A. S. erkender det delvis. Jeg aer ingen Skatteborger-lntercaoe i, at man opretholder fiktive Værdier. Og­ saa er det rimeligt at have en fornoden Kassebehoidning. En rigotig Kassebehoid- ning giver en værdifuld Etasticitet med Henayn ti! det gnnstige Tidapunkt for Laana Optagelæ. Ud fra disao Grund., sætninger har vi taget Stilling til do^Hi^e- tiggondo Foralag. Der or ikko i dette 1 ^ . got optoget nogen Post, oom v) ik k o iA - do biHigo, og ikko udeladt nogen Ptæt, oom vi kunde onoho optaget. Pesmione- Fondot or att for lillo oftor Lonstignin- gon i 1919. Dot or mig en Glæde i Afton a t konetatoro, at der s Gomingome ikko or nogen Forskel paa Hr. Asbjom Siæl4t og oa andra. Hr. Povkoo; Jog kan i dot atoro og

hele bifalde de af Hr. Pürsche! fremsatte Anskueiser. Har man et Overskud, er det klogt at konsolidere, og i en Kommune, som er i en saa rivende Udvikling, er det nødvendigt at have en stedse sterre Kas­ sebeholdning. Jeg vii ikke sige, a t maa skal Mive ved med a t afskrive med disse Overskad i det nendeiige. Men man skal være sikker paa, at Værdierne er der. Naar der vitterligt er Værdier, der er for højt ansat, maa *!han fortsætte med at afskrive, ti! man er paa den sikre Side. Hr. Af. E. Jensen r Hr. Piirachei send­ te et Hjertesuk over tii dem, der var fritatiiiet, aaa de kunde avinge Idéens Fane. Jeg takker for Hjertesuk og Ind­ rømmelser. Var det Tanken om,, a t Hr. Piiraohels Mindretal snart skal bære An­ svaret ved Magtens Byrder, der gor det opportunt at tage Standpunkt mod Over­ skudeta Overforeiae tit Driften? Jeg véd ikke, hvad det er, der foresvæver den kon­ servative Gruppe, den ganske Overvin- doiao af don borgeriige Gmppo eiier den ganske Underkasteiao under den. Vi har haft andre Mindretal, der er gaaet helt op i den. Men vi andre svinger Idé­ ens Fane, og hvis Hr. Pürsche! iever !æn- ge nok, vii han sammen med mig so vor Gruppe tage Flertailet. Hr. Pürschei me­ ner det kiogt a t være tilbageholdende. Det er maasko ogMa opportunt. 1 det atoro og hole kan jeg ganske godkende dé BMragtninger, Hr.' Asbjom Smitt har frem s a t. Dot or do Prineipor, som aitid været hævdet fra vor Gmppoa åido, og som Hr. Püraehoi ogsaa har bobudot a t vitto vaado ttlbago tii. Naar Aktivor- ao or rigtigt vurdorot, bor man ikko ovdrfsuo Ovorskud id Formuo. Hvor Sissgt har a t botalo og bar kun a t botalo, hvad doa siidor paa Formuoæ.

Hr. Asb/orn Smiff; Hr. Purscheis Udta!e!ser viser jo, a t han kiart forataar Forske!!en meilem Standpunkterne. Men det er ikke rigtigt, at Kommunen kan be­ tragtes som en Forretning, selv om der ogsaa tilfejes „saa meget som Forholde­ ne tillader det". Hr. M. E. Jensens Ud­ talelser om „den ganske Underkastelse" — den gælder dog ikke paa mig, som De bl. a. kan se af denne Debat. Jeg er frit stiMet, og det gæider om aite Aiediem- mer af vor Gruppe. Hr. AiMted; H t. M. E. Jensen for­ søgte a d 4 ra det principielle at forklare sin Stiiiing, Soeiaidemokraterne har jo selv vsaret mod til ott akabe den Kaaaebe- hoidning, vi har. Den forøgede Befoikning gor en større Kassebehoidning nødvendig. Der har været Tider, hvor vi har mæ t­ tet optage midlertidige Laan paa indtil 600,000 K). Paa visse Tider atæ r vi i Udiæg med 1 ^ Mitlion Kr. Hvorfor er diaae Overforeiser nu tilfældige og iose, men ikke da Socialdemokraterne stemte derfor? Hr. PurscAsl.- Ti! Hr. M. E. Jensen vi! jeg sige, at min Mide Ironi om at avinge Idéens Fane har faaet batn tii at vove aig ud i Betragtninger, hvori han vist ikke kan bunde. Aite de dybsin- ctige Betragtninger om, hvad jeg haaber dg tms! 4f& venter,' kunde han have apa- ret aiE- iidén for en Ganga Skyid var de ganskja morsomme. Jog vi! spoyge Hr. M. E. Jensen:: Anser Skatteborger- noo Penge for a t tigge bodat i Skaattobof- ^m oé iommor? — En Afakrivningapro- oont kan imodogaa dot aimindoiigo S!id paa Værdierne, ikko do okatraordinæro Tab. Ti! Hr. Aabjorn Smitt vil jog sige, at han or jo paa on fortjonatfnld Maade komaæt ind pna ikko nt folgo ot onkoit

Princip uden Grænse. Hr. Af. E. Jensen.' Det er vort Skott, at denne Grænse nu er naaet. Jeg katt ikke se, at Jer er anden Forske! me!tetu 03, at vi maaske er et Aur forud fur ae Herrer. Hr. Piirsche! kan fau et klart ja og et broderligt Haandstag paa, at ogsaa vi mener, at Skatteborgernes Pen­ ge har det bedst i Skatteborgernes Lotti- nter. Kom over ti! os, der staar paa (!et Standpunkt! Hr. Pttrsc/tel.' Jeg kan ikke være etttg med Hr. M. K. Jensen i, at Jet er se!v- foigeligt a t' give Tiisiutning tii dette Princip, men Jet Aal jeg gerne se bort fra i Glæden over, a t han har indtaget et saadant Standpunkt, og Haabet om, at han ogaaa maa blive staaende paa det. Hr. Af. E. Jtnssu. De véd meget godt, at dette intet har at gore med Spørgs- maatet om, hvor store Bc!øb, der skat anvendes tii sociale Formaa!. Man skal anlægge sit Budget efter de Omkostninger, man agter at anvende, og ikke sanlcdes a t man faar et stort Over­ skud, som man ikko agter at anvende, for saa arbejder man planmæssigt paa at hale flere Penge ud af Skatteborgev- nea Lommer, end der er Brug for. Hvis Hr. Pbrsche! ikke var nødt til at tage opportune Henayn, saa vilde han ikke alene i en featiig Stund avigto Idéeua Fane, men ogsaa i de svære Stunder, og saa vilde han maaske engsng opleve den Sødme at se disse Idéer sejre. Hr. PufseAsl- Det viide være Synd at piiie ved disee Betragtpinger: Jeg lades dem ataa! Det af Økonomindvalgete Flertal stil­ lade Forslag vadtogee derefter. Eudgøttet konanær ti! 2. Behaadliag Aaa 14. Jaaaar.

Made with