F werkboek vwo

b Berekendeverwachtebrutowinst.

DomeinF Informatievoorzieningen ICT

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

c Berekendebegrotebedrijfskosten; splitsdeze in inkoopkostenenoverheadkosten.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

d Berekendeverwachtenettowinst.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Open jemodel uit voorbeeld35.5en sladit oponder denaamOpgave35.2. e Verwerkdegegevensuit dezeopgave inhetmodel: • Voegeen rij onder rij 5 toeenvoeghier de interestkosten toe. • Verwijder de rijen19en20.

• Verander verkoopkosten (nu in rij 19) inoverheadkosten. • Berekendeoverheadkostenmet behulpvanAutoSom.

f Controleer dedoor jouonder dberekendenettowinstmet denettowinst volgens jemodel.

Roel vindt de verwachte nettowinst te laag. Hij kan van zijn leverancier een korting bedingen van € 2,50 per stuk alshij per kwartaal slechts één keer bestelt. AlsRoel dat doet, stijgen zijndiverse kostenmet € 8.000. g Hoehoogwordt debrutowinstopslagbij deze inkoopprijs?Gebruikdehulpfuncties vanhet spreadsheet- programma.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

146

Made with