F werkboek vwo

Wezel NVheeft naafloopvan2015devolgendewerkelijkegegevens verzameld: Directegrondstofkosten € 950.000 Directe loonkosten € 2.050.000 Indirecte kosten € 950.000 Omzet € 5.200.000 Opslagpercentage indirecte kosten 30% Winstopslag 25%

Hoofdstuk40 Toepassingenvan spreadsheetsbij heterogeneproductie

c Verwerkdezegegevens inde kolommenE, FenGenpaswaar nodigde formules aan. d Voegvoor kolomEdrie kolommen in; denacalculatie staat dan inde kolommenH, I enJ. e Kopieer het bereik (A17:A42) naar (D17:D42). Let opbij cel A37. Het kannodig zijnomhier de samenvoe- gingvande cellen tebeëindigen. f Vul nude kolommen F enG en rekendaarbij terug vanuit dewerkelijke omzet enopslagpercentages. Je gaat dande toegestane kostenberekenenopbasis vandegegevenwerkelijkeomzet. Bepaal zelf jewerk- wijze. Je kunt de celformulesdirect invoeren inhet gebiedvande resultatenbegrotingen controlebereke- ning; je kunt ookgebruikmakenvanhet staatjeerbovenalshulpgebiedendaarnaar verwijzen. g Verwerkdeverschillen tussenhet verwachte resultaat endenacalculatie inde kolommenKenL. h Verwerkdeverschillen tussendevoorcalculatieendenacalculatie inde kolommenMenN. i Welkeverschillenvallen inde kolommenKenLhetmeesteop?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

j Welkeverschillenvallen inde kolommenMenNhetmeesteop?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Proefwerktraining

Opgave MistyBVverricht reparatiesaan jachten.Voorhaar kostprijsberekeninggebruikt zij deverfijndeopslagmethode. MistyBVheeft berekenddat kleinereordersnaar verhoudingmeer indirecte kostenmet zichmeebrengen. Zo vergt eenorderwaaraan € 1.000ofminderaandirectegrondstofkostenwordtbesteed, gemiddeldaan indirecte grondstofkosten30%vandedirectegrondstofkosten. Eenorderdiemeerdan € 1.000aandirectegrondstoffen vergt, geeft indirectegrondstofkosten van 25% vandedirectegrondstofkosten.Met haar kostprijsberekening wilMistyBVmet dat gegeven rekeninghouden.

MistyBVheeft devolgendeopslagpercentages vastgesteld.

Bedrag in Opslagvoor Bedrag in Opslagvoor deorder indirecte deorder indirecte kosten kosten

≤ € ≤ € ≤ €

Directegrondstofkosten Directe loonkosten Totaledirecte kosten

1.000 30% 5.000 25% 2.500 40%

> € > € > €

1.000 25% 5.000 20% 2.500 30%

MistyBV rekentmet eenwinstopslagvan10%vande kostprijs. Deomzetbelasting is 21%.

Gevraagd Maak eenExcelmodel opbasiswaarvanMistyBVhaar offertes kanuitbrengen. NB Voor het symbool ≤ gebruik je in Excel <=. Als je problemen tegenkomt, maak dan gebruik van de help- functie.

SE

Management&Organisatie inBalans

191

Made with