קשר עין 232 - ספטמבר 2013

w w w . i

g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 44

פיתוח בעלי תפקידים בבתי הספר העל יסודיים עמ' 01

חדש!

שנה טוֹבה שנה חדשה, התחלה חדשה

בית הספר התיכון הטכנולוגי יעדים בכפר ביאליק עמ' 03 ראיינה: שרון כץ

אלול תשע"ג - תשרי תשע"ד ספטמבר 3 1 02

ג י ל י ו ן 232

Made with