קשר עין 232 - ספטמבר 2013

8.13 שיווק

"בנק יהב הכי מומלץ במערכת הבנקאית שנה רביעית ברציפות" 6.11.12 MarketWatch ע"פי סקר וחברת

,1%+ " בריבית "פריים ₪100,000 הלוואה עד › חשבון ללא עמלות עו"ש › עד 01 שנים. אפשרות לדחיית תשלום הקרן במשך חצי השנה הראשונה. בריבית יהב ₪5,000 מסגרת משיכת יתר -מדרגה ראשונה עד › מורים, עובריםלבנקהמשתלםבישראל ומקבלים:

כל האמור בפרסום זה, לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי ומעלה. ₪ 5,000 ולתנאי הבנק ולאישורו. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. למפקידי משכורת חודשית של הכי משתלם בשבילך

Made with