Vejviseren 1911

KøbenhavnsLaane-ogDiskontobank Aktiekapital:IBMill.Kr. Hellerup Afdeling. Reserve: 3 Mill.Kr.

Eksp. 10—3 og 6 1 /«.— 8 . Telef. 119. Foretager alle aim. Bankforretninger. Indlnan og Indskud paa B ankb og . R il Y p r udlejes fra \ r r r i i n n n o r modtages til D U A e i 15 Kr. aa rlig . V c fc il U l b d g e i Opbevaring. GjentofteKomunesVejviser 1911 . Den danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, Aktieselskab. Stiftet äte Oktober 1871. Telefon Hell. 900. Banken besørger alle almindelige Bankforretninger: Modtagelse af Indlaan paa Sparekassevilkaar og paa længere Tid. Diskontering og Inkassation af Veksler paa Ind- og Udland. Udlaan mod Depot. Indrommelse af Kassekredit mod Depot eller Kaution. Udstedelse af Veksler og Akkreditiver paa alle storre Pladser i de 5 Verdens­ dele samt telegrafiske Udbetalinger. Modtagelse af Værdipapirer til Opbevaririg i aabent Dépôt. Kob og Salg af Aktier og Obligationer. Keb og Salg af fremmed Mont. Indfrielse af Kuponer. S p a r e k a s s e - B o x e r u d l e j e s à 5 K r. a a r lig . Indbetalt Aktiekapital: 60 Millioner Kroner. Reservefond............... : 10 Millioner Kroner. H E L L E R U P A F D E L I N G : ■v S t r a n d v e j e n 1 7 3—1 7 5 . Kontortid 1 0 -3 og 5’/t—7 Eft.

Made with