Vejviseren 1911

å. M \W s

^ Telefon 51 # Anbefaler sig med Alt til Faget henhørende. Særlig anbefales vort \ettordo\e\\fele ofe, \e\smafe,w\de (Levos-WormVorod, som kan faas i alle Udsalg i Gentofte, Ordrup og Charlollenlund. Bestillinger paa større og mindre Kager modtages. Linoleum. P. RASMUSSEN

6 Pe d ei * S k r a m s g a d e 6 T e l e f o n 2 2 6 0 . /"Privatbolig: Skovrankevej 2 \ V T e le fon 130 Gjentofte / Spec i a l i t e t :

Paalæsfning af Linoleum paa Trapper ogf Gulve. A l t L in o leum p aa læ g g e s ud en Søm.

G u lv e rep arere s og a fr e t te s . A l t M a t e r i a l e t i l F a g e t l e v e r e s .

Made with