1848 8-11

8 Alt, hvad der ikke oprindelig horer til Museet, fremdeles, at der er stor Forskjel .paa at anvende de skænkede Midler til Anskaffelse af slige Gjen- stande, og at tilbagevise Gaver. Testamentet maaltc, for at man hertil kunde være berettiget, indeholde et egenligt Forbud, hvilket ikke er Til­ fældet, og heller ikke lod sig forene incd Museets Interesse. Enheden i Museet, forekom Minoriteten at være noget underordnet, ligesom samme i ethvert Fald ikke lod sig forene ined dc forskjcllige i Museet optagne Gjenstandc. Minoriteten troede derfor, at det gjorte Tilbud ikke burde tilbagevises. Efterat Magistraten, der sluttede sig til Minoriteten, havde forlangt Forsamlingens Yttringer i denne Sag meddelte, erklærede dennes Majoritet sig enig med Majoriteten af Executorcrnc. — Fra Heiestcrctsadvocat Lchmann var under 13de Marts til For­ samlingen indgivet et Forslag om, at dennes Moder fremtidigen holdes for aabne Dorc, og at der nedsættes en Comitcc af 3 Medlemmer, dels for at træffe de fornodne Foranstaltninger med Hensyn til Localcts Indretning, dels til at udarbeide Forslag til de Forandringer i Reglementet, som denne Beslutnings Iværksættelse maatte udkræve. Forsamlingen vedtog enstemmig at holde sine Moder for aabne Dorc, og at nedsætte en Comitee til at gjore Forslag til de nærmere Bestemmelser. — Forsamlingen bifaldt Lcgatcommitccns Indstilling og tildelte de 2 ledigværende Gratistpladser i Efterslægtens Realskole: 1) Skovrider Kliiwers Son Andreas Christian, 2) afdodc Guldsmed Stcinbachs Son Charles. Mødet den 30t e Marts 1848. — Forsamlingen vedtog, i de offenlige Tidender at bekjendtgjore en til Kjøbenhavns Indvaanere stilet A d r e s s e fra H i l l e r ø d K j o b - s t a d . „Nedcnstaaende Adresse, som igaar Aftes blev vedtagen i et Mode af circa 300 af Hillerød og Omegns Beboere: „„Til Kjøbenhavns Indvaanere! Siden Thronskiflet have tvende Interesser med dyb og gribende Al­ vor bevæget den store og oplyste Masse af Danmarks Borgere: den fol­ kelige Friheds Seir og den nationale Æres Uforkrænkclighcd vare alle Onskers Maal. Hvor saa store og stærke Interesser gribe Folket, hvor det Gamle I

Made with FlippingBook flipbook maker