Kraks Vejviser 1926 del 2 persnregister

V e j l e d n i n g i B r u g e n a f P e r s o n - R e g i s t r e t .

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene. f. Eks. Dansen-Gad efter alle Hansen’eme. Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. * . 2) Inden fdr samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f.Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen aff. Eks. Fuldmægtige (Pnldm.) og Kandidater (Cand.) 0.1. intet Hensyn taget til dennærmereTilføjelse til denne Betegnelse. — Har enPerson flere Stillinger eller Titler, er 'den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. - 3) Inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). , (Ordningen er strængt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis éller de danner et Navn ( O A P staar før C a r l , dette atter før G A S ) . Tegnet & ér ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = kansen A P etc.; Hansen A & Co. — Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk*, indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er derikkefaget Hensynved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende nr Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

Optagelse 1 Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn«

v • ■

vty ■;

r

Made with