Samling_af_Bestemmelser_1935

1934.

574

Skr. any:. Aldersrente.

28

Det tilfojes, at Ministeriet ved fremtidig Udarbejdelse af Tabellerne vil tage under Overvejelse at lade dette For­ hold fremgaa af Tabellerne. Forsaavidt Magistraten derhos har forespurgt, hvorvidt Renten bør bortfalde, naar det er det særlige Pensions- fradrag, jfr. Folkeforsikringslovens § 41, Stk. 4, der bringer Renten ned under Tolvtedelen af Grundbeløbet, skal man meddele, at dette Spørgsmaal maa besvares bekræftende. 3. Afd. A. R. 30157.

Made with