Door de Beugel Maart 2012 - Nummer 1

Maart 2012 - Nummer 1

Materialen Er zullen in het nieuwe jaar soms andere slot- jes worden ingekocht. Wij gaan ervan uit dat na een jaar ervaring opdoen met SL-brackets een aantal vestigingen weer zullen overstap- pen op de oude vertrouwde slotjes met elastiekjes, omdat dat iets voordeliger voor de patiënt kan uitpakken. IGZ Waarschijnlijk door Kamervragen extra gemo- tiveerd, is de Inspectie Gezondheidszorg zeer actief geworden in het controleren van wet- telijke en andere voorschriften en regels. Zo is men fanatiek bezig met controles of de juiste bevoegdheid in de praktijk aanwezig is, zoals een Nederlands stralingsdiploma en een cor- rect KEW-dossier. Ook is er zware controle op effectuering van het WIP protocol. Vervolgens zal men nagaan of alle medewerkers wel hun kennis op deze gebieden en andere vaktech- nische zaken op orde heeft. Dus bereid je voor door kennis te nemen van onze protocollen en ISO voorschriften.

Met de Academie Tandartsenpraktijk wordt overlegd of wij via e-learning dit van de grond kunnen krijgen. Hopelijk zijn wij in het laatste kwartaal zo ver. Kortom in de praktijken moet veel bewuster worden omgegaan met het naleven van de voorschriften. Daarbij is de afdeling kwali- teitszorg uiteraard behulpzaam, maar voor de uitvoering is de vestigingsmanager met zijn medewerkers verantwoordelijk. Neem de controles van kwaliteitszorg zeer serieus. Wanneer zij de tekortkomingen in kaart brengen, dienen deze binnen korte tijd verhol- pen te worden door de praktijkmanagers. Werk daar aan mee in ieders belang. De inspectie komt steeds zonder waarschuwing binnen val- len met twee personen en twee bloknota’s om alles te noteren wat zij vinden en horen in hun gesprek met de arts en de assistentes. Ken de regels, pas ze toe zodat je met recht en rede de juiste antwoorden kunt geven. Wij vertrouwen er op dat na een hectisch begin 2012 er weer enige rust zal terugkeren wat betreft tarieven, verzekeraars en inspectie!

De eerste maanden van het nieuwe jaar heb- ben veel inspanningen geëist om de verande- ringen de baas te kunnen zijn. Tarief De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de vrije tarieven doorgezet. Vrije tarieven bete- kent niet dat je maar kan doen wat je wilt. De NZa heeft precies omschreven welke verrich- tingen declarabel zijn, daar zijn naderhand nog nuances in aangebracht door een half alfabet te gebruiken voor nadere aanduidingen voor een ander tarief. Bijvoorbeeld gewenst wegens de zorgzwaarte. Je houden aan deze definities bij de facturering, heeft de afdeling ICT veel hoofdbrekens gegeven, maar uiteindelijk lijkt het gelukt om eind februari 2012 de juiste facturen over januari 2012 uit te sturen. Wij beseffen dat dit tot veel ongemak in de praktijken heeft geleid en vinden het verve- lend dat dit mogelijk extra administratieve handelingen noodzakelijk heeft gemaakt. De directie gaat er van uit dat patiënten met vragen zullen komen nu de rekeningen er anders uitzien. Ook komen er vragen, omdat de verzekeraars niet langer de nota’s willen be- talen als wij die rechtstreeks aanleveren zoals vorig jaar nog kon. Dit houdt in dat de 60% van de facturen die wij elektronisch verstuurden naar de zorgverzekeraar nu naar Fa-med gaan en vervolgens naar de patiënt. Die ziet dan nieuwe omschrijvingen, nieuwe bedragen en moet nu de nota’s voorschieten om die vervol- gens bij de verzekeraar in te dienen.

Made with