Door de Beugel Maart 2012 - Nummer 1

Algemene richtlijnen - Zorg ervoor dat je altijd met schone handen of handschoenen de pot met desinfectie doekjes of de desinfec tieflacon vastpakt. - Voer complexe handelingen in goede routine uit. - Laat de schoonmaak routine niet verstoren door afleiding en gesprekjes want dan raak je snel de draad kwijt. Vuile zone op het werkblad - Doe gebruikte instrumentarium in de daarvoor bestemde bakken en leeg deze bakken van tijd tot tijd in de thermodesinfector. - Neem de hoes van het toetsenbord af - Maak alle gecontamineerde materialen en verpakkingen stuk voor stuk schoon met een nat instrumenten tissue en leg ze weg op de schone zone van het werkblad. - Neem de inwerktijd van de desinfectans in acht namelijk 10 minuten (voor alcohol 70%, zie voor andere desinfectans de voorschriften op de verpakking) Indien de uithardingslamp gebruikt wordt dient deze na de behandeling gedesinfecteerd te worden. Niet alleen de tip maar ook het handvat moet worden afgenomen. Indien de lamp tussentijds in de houder wordt teruggeplaatst moet de houder alvorens de lamp terug te plaatsen eerst gedesinfecteerd worden. Denk hier aan: Het vernevelen van alcohol is niet toegestaan vanwege het gezondheidsrisico dat ontstaat door inademing van dit desinfectans (kankerverwekkend) . Draag altijd handschoenen bij desinfectie met behulp van alcohol omdat ook (met name) de beroepsmatige opname van alcohol door de huid tot gezondheidsschade zou kunnen leiden. - Ruim daarna alles op in de betreffende laden of kastjes. - Desinfecteer tot slot het lege opgeruimde werkblad

Volgens de richtlijn praktijkhygiëne van de Werkgroep Infectie Preventie, valt orthodontie binnen Categorie C: Gebruik van instrumen- tarium binnen of buiten de mond waarbij overdracht van micro-organismen van de ene naar de andere patiënt een zeer klein risico is. Voor Categorie C kan worden volstaan met bij voorkeur thermische of indien geen ther- mische desinfectie mogelijk is, chemische desinfectie. Let wel dat ondanks het feit dat or- thodontie in categorie C is ingedeeld de han- delingen met betrekking tot infectiepreventie nauwkeurig nageleefd dienen te worden.

Routing in de sterilisatieruimte

In de sterilisatieruimte moet smeercontami- natie voorkomen worden. Er dient dus een strikte scheiding te zijn tussen vuil en schoon. De routing loopt daarom ook van vuil naar schoon. Dit wordt aangegeven door middel van stickers. Rood is vuil, groen is schoon. Verwerken instrumenten uit categorie C: Alles wat in de thermodesinfector kan, moet erin. Dus ook de orthodontische tangen. De vuile instrumenten kunnen verzameld worden in de mandjes van de thermodesinfector en kunnen direct in de thermodesinfector worden geplaatst. Hierbij moeten de mandjes nagenoeg rechtop staan zodat het water ook in bijvoorbeeld de afzuigbuizen komt. Indien dit niet het geval is dienen de afzuigbuizen in het rek bovenin de thermodesinfector worden geplaatst. Doe de mandjes niet te vol omdat anders de reiniging en desinfectie onvoldoen- de gewaarborgd worden. Scharnierend instrumentarium (zoals tangen, mosquito’s, naaldvoerders) dient met het scharnier open in de thermodesinfector worden geplaatst. Voordat de tangen e.d. in de thermodesinfector worden geplaatst dienen ze van te voren geolied te worden en het schar- nier een aantal keren open en dicht gedaan te worden. Indien materialen niet voldoende hitte besten- dig zijn dan wordt gekozen voor chemische desinfectie door de materialen onder te dom- pelen in een afgesloten bak met alcohol. Laat 10 minuten inwerken. Daarna kunnen de spul- len met schone handschoenen uit de alcohol gehaald worden en op de schone zijde van het werkblad worden neergelegd. Afdekken met een papieren handdoek of tissue. De spullen dienen aan de lucht te worden gedroogd.

Hepatitis B Medewerkers die in contact komen met besmet materiaal dienen gevaccineerd te worden tegen Hepatitis B. Indien men niet is gevaccineerd dan mag men geen patiëntenbe- handelingen uitvoeren omdat er kans op besmetting be- staat. De vaccinatie bestaat uit 3 injecties ( 0, 1, 6 maanden) waar na 4 tot 8 weken een titerbepaling volgt Prikaccidenten Indien er sprake is van een prikaccident dient men de instructies op te volgen welke op de uitgereikte instructie- kaarten staan vermeld. Van belang is de wond goed te laten doorbloeden en de huid daarna te desinfecteren. Spataccidenten Indien zich spatincidenten voordoen dient er direct goed gespoeld te worden met water of fysiologisch zout. Indien ets of hypochloriet in de ogen komt moet minstens 15 minuten gespoeld worden. Latexallergie Allergie tegen Latex komt steeds vaker voor bij zowel patiënten als bij medewerkers in de praktijk. Medewer- kers in een tandheelkundige praktijk dragen 6 à 7 uur per werkdag handschoenen. De kans op het ontstaan van contactallergie is dus zeker aanwezig. Allergisch ben je niet maar word je!!! Contactallergie openbaart zich in de vorm van eczeem op de plaatsen waar het lichaam in contact komt met latexproducten de huid kan uitslag vertonen of gaan jeuken. Ook kunnen er rode bultjes ontstaan. Wan- neer bij deze klachten het contact met latex blijft bestaan, kan op den duur astma ontstaan. Het is daarom van belang om met latexvrije handschoenen te werken. Latex is dus niet meer toegestaan! NB: tekst ontleent uit Infectiepreventie van A tot Z van D.M. Voet

Uitruimen thermodesinfector. Het uitruimen van de thermodesinfector gebeurt met schone handschoenen aan. Let er op dat de schone instrumenten alleen in het schone gedeelte worden neergezet en zo spoedig mogelijk in de kasten/laden worden opgeborgen. Reinigen en onderhoud van hoekstukken: Hoekstukken hebben regelmatige oliesme- ring nodig om goed te kunnen functioneren. Ze kunnen worden schoongemaakt in een Assistina, een DAC of in de thermodesinfector waarbij een speciale hoekstukkeninzet nodig is. Bij gebruik van een Assistina worden de hoekstukken alleen schoongemaakt en ge- smeerd. In de DAC worden ze ook gedesinfec- teerd en inwendig gesteriliseerd. In de Miele worden ze schoongemaakt en gedesinfecteerd en zullen ze naderhand nog gesmeerd moeten worden.

Made with