השבט השישי - גליון 143

עיתון המועצה האזורית זבולון

2017 מרץ - אפריל

חג שמח

- ּ יתֵנו ֵּ פֶתַח ב ְּ אָבִיב ב

ת, ֹ נו ֹ ו ּ פֵי חַל ֹ קו ְׁ י מַש ֵּ ב ַּ עָנִים עַל ג ְׁ מִים מֻש ּ טִיחִים רְקו ְׁ ש ת, ֹ ו ּ פְקֻד ּ ת ו ֹ לו ָּ פֵעַ מַט ֹ ו ׁ ךְ, ש ָּ ס ַּ ב ֹ בֵר לו ֹ יִת עו ַּ ל עֲקֶרֶת הַב ֶׁ ש ּ לָה ֹ קו ט מְעֻנְיָן, ָּ לַחַת מַב ֹ ו ׁ ּ תָיו לִגְבֶרֶת טווסִית הַש ֹ צו ֹ נו ׂ רֵש ֹ ו ּ וָס פ ּ ו ַּ הַט ל עֲנַן- ֶׁ ש ֹ ו ּ וְצִל ַּ ל עָב מִתְמַהְמֵה ָּ ם, כ ָּ חִים לְדַרְכ ְּ ל ַׁ מַיִם אַט אַט מְש ׁ ָּ הַש חָלְפָה, ֶׁ נָה ש ׁ ָּ ש ַּ ב ֹ מו ְּ ם, כ ֹ מָקו ֹ תו ֹ או ְּ מְעַט ב ִּ ת כ ֹ ת נִמְצָאו ֹ רִיחו ְּ הַפ ה, ָּ ל חַמ ֶׁ ש ּ רָה ֹ או ְּ ת ב ֶׁ ש ֶּ צִבְעֵי הַק ְּ , ב ּ הָיו ֶׁ ש ְּ כ ּ תְרו ֹ ם הֵם נו ַּ בָעִים ג ְּ הַצ רֵחַ, ֹ פו ּ לֵךְ ו ֹ הַהו ּ ד אָבִיב לְגִילֵנו ֹ עו ּ סַפְנו ֹ וְהו ּ דַלְנו ָּ ג ּ רַק אָנו רֵחַ - ֹ נֵי הָאו ְּ בְרָכָה אֶת פ ִּ לִים ב ְּ הָיָה, מְקַב ֶׁ אָבִיב ש ָּ רִים ב ָּ נִזְכ נִים הֵם, ֹ ו ׁ רָחָיו ש ְּ ת פ ֹ תָיו וְרֵיחו ֹ רִיחו ְּ ת פ ֹ ו ׁ ש ְּ נָה מִתְחַד ָׁ ל ש ָּ כ ֶׁ יר ש ִּ יַזְכ ּ לָנו תָיו, ֹ קְוו ִּ נֵי ת ָּ נָה אֶת נִיצ ָׁ ל ש ָּ כ ּ יתֵנו ֵּ תַח ב ֶּ א יִדְאַג לְהָבִיא אֶל פ ּ הו ת, ֹ רו ֹ ו ּ ה ד ָּ מ ַּ נִים הֶחְלִיף כ ׁ ָּ הַש 40 ן ֵּ ךְ ב ֹ ע הָאָר ָּ ס ַּ הַמ ֶׁ ש ּ כַחְנו ָׁ יר אִם ש ִּ לְהַזְכ ת... ֹ עו ָּ ין הָאֶצְב ֵּ וק מִב ֹ ה לַחְמ ֶּ לָאָבִיב הַז ּ נו ְּ ת ִּ , אַל ת ּ מַר לָנו ֹ לו

תָיו, ֹ רו ּ ו ׁ ש ְּ ר ב ׂ ֵּ לְבַש ּ ן ו ָּ פְת ִּ מ ַּ ד ב ֹ ת לַעֲמ ּ חָסַר סַבְלָנו ּ, יתֵנו ֵּ תַח ב ֶּ אָבִיב בפ ץ אַחֲרָיו... ּ א לָרו ֹ , וְל ֹ , צָרִיךְ לָצֵאת לִקְרָאתו ּ יתֵנו ֵּ פֶתַח ב ְּ אָבִיב ב

יערי משה

כפר הנוער הדתי | כפר המכבי | כפר ביאליק | יגור | חוואלד | איבטין | אושה | אורנים שער העמקים | רמת יוחנן | ראס עלי | נופית | ‘ כפר חסידים ב | ‘ כפר חסידים א

1 | השבט השישי 143 גליון |

Made with FlippingBook flipbook maker