545382490

1890 .

Privat.

Lidt Zologisk-Have Statistik.

* • Ganske privat, og nærmest for Sammenligningens Skyld, er der, saa godt muligt, i de efterfølgende Linier forsøgt at give' nogle smaa Meddelelser, som Uddrag af de forskjellige Zoologiske Havers Cataloger og Aarsberetninger, saavelsom efter enkelte, personlige Meddelelser fra vedkommende Havers Directeurer selv, ligesom der ogsaa hertil er benyttet Meddelelser fra P. L. Mar­ tins »Naturstudien« fra 1878, og F. Schlegels »die Zoologischen Garten Europas« fra 1866. Skulde der imidlertid paa en eller anden Maade have indsneget sig en eller anden Feil, bedes dette undskyldt paa Grund af det dog åltid noget mangelfuldt forelig­ gende Materiale, som hidtil har været til Raadighed. Interessen for vilde Dyr var jo allerede stor hos Folk for mange Aar tilbage, og de" ældste Beretninger om en Slags Zoo­ logiske Haver stamme fra China og skulle nu omtrent ligge $,000 Aar tilbage i Tiden; ogsaa de gamle Grækere og Romere .havde megen Sands derfor, og man veed, at der saaledes engang i Rom alene fandtes 142 afrikanske Elefanter, foruden Giraffer, Kameler, Antiloper, Nilheste, Løver, Panthere, Tigete, Bjørne, Strudseog Krokodiller. Fernando Cortes beretter, at der i Mexiko i Aaret 1520 fandtes et Parkanlæg med meget store Damme og Svømme-Bassiner, hvori der holdtes saa store Masser af alle Slags Svømme- og Vadefugle, at der alene behøvedes 300 Mænd til at passe dem, og 'at de fiskeædende Fugle dersteds alene fik 250 Pund Fisk daglig. Det var dog først navnlig i Halvtredserne og Tredserne af dette Aarhundrede, at de fleste Zoologiske Haver bleve oprettede her i Europa, idet der ligesom føltes en Trang hos de forskjel­ lige Nationer til," at erholde slige vejledende og belærende An

Made with FlippingBook flipbook maker