החוג להיסטוריה - ציר הזמן - גיליון א'

_ ² ¿ÆÇ µ®Æ® ° ¶ _ ±¶Å²µ¾¶±¹ ¯²´±

¼²¶¹¶¯

Ƕ¯¶¯´ ±Å²°±» ¾´È¯Ç ¾´¸»¸± ¼¸±±´¶

¼¸·¿²´·À ±´¶³½ ¾´¸»¸±» ¼¸°É´º ¾´È¯Ç³

²¶¯ É¿¸Ã ²¶¯ »Á ¼¸Ç¸º° ¼¸Åǽ ¼¸¿¸¸¯Çɽ

אין צורך לחכות ליום המחרת עד שעתיים* וההדפסה מוכנה

ËÉ´¸»·´Ç°´ ³»Ãȳ »¯Çȸ ÊôÇà Ǵ·° ¾½ÅÈ ²¶´¸½

U P R I N T . H U J I . A C . I L

איסוף מכל הקמפוסים!

*איסוף מסניף עין כרם יום למחרת

Made with