פרסומידע 825

ידִע

פרסו

825 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, פר’ חיי-שרה כדִ’ חשון תשע”ז | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

25.11.16

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with