דוד יאיר / הצפרדע המעופפת ופורצי הכספות

ןומיר לייא

ןומיר לעי

עדרפצה תפפועמה

תופסכה יצרופו

רפוע מיר ןו

ףועל דמל קוָוְק

תאמ

ריאי דוד

http://www.davidyair-sfarim.com

Made with FlippingBook flipbook maker