S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler1952

.

a

06

1952 \

T ab el 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissance, D écés etc.; ( Calcul provisoire)■

L ev.sfødte N é s vivants

D ødsfald D écés (m o rt-n és ex cl.)

D øde af D écés par

Ægte* ska* ber M arit ages

Død* fødte

Foreløbig opgørelse

0 — år

Andre tuberk. sygd. A utres m aladies tubercul.

udenf. ægte skab illégi: tim es

Epidem. sygd. M aladies épidém . Tab. 6 B3—17.B30

Befolkning Population

Lunge* tuberk. T uberc. pulm on.

Kræft M aladies can cét reu ses

Ulykkes­ tilfælde acciden t. BE-47.BE48

Ialt

Ialt

1—4 år

Selvmord

i ægte* skab légit.

uf. æg* teskab il légit.

M ort * nés

suicid. BE49

T otal

T otal

----------------------

1952 j a n u a r . — februar — m a r ts . . — a p ril. . . — maj . . . — juni .. . — j u l i ------ — august . — se p tb r.. — ok to b er — n ovb r. . — d ecbr. . Å re t 1 9 5 2 ...

432 515 582 642 677 578 721 571 579 578 583 606

891 139 872 122 979 127 971 136 923 127 923 119 842 119 868 111 864 133 ' 883 109 901 142 897 134

22 28 15

710 630 682 682 691 649 602 549 625 637 639 653

22 20 15 18 19 19 18

3 5 6 2 2 7

4 5 4 5 4

17 12 12 13 10 8

2 3 1 1 1 1

170 145 141 163 174 143 119 137 139 118 156 152

9 9

20 11 18 18

26 25 28 16 24 22 31

10

7

6 3 8

21 18 14 22 13 15 12 17

21 22 22 19 25 15 25 19

8 4

8 2 3 4

5 7 4

10 29 58 41 15 11

_____

22 21 21 20 14

12 16 13 12

____

29 24 33 22 28

____

12 10 12

_____

1 1

765,800

6

8

7064 10814 1518 204 7749 229

48

95

122

11

1757

209

235

308

Å re t 1951. ..

7531 11152 1647 218 7466 250

50

65

162

14

1715

92

304

319

O versigt over syge* og dødelighed af de vigtigste epidem iske sygdomm e i K øbenhavn i året 1952. M o rb id ité et m ortalité par les m aladies zym o tiqu es p rincipales. (C a lcu l proviso ire).

Fb .ty p h . F b .p arat. Mening, cere* brospin. epid.

Poliomyelitis ant. acuta

Foreløbig opgørelse Calcul pro v iso ire Januar Februar Marts April

D iphtheria S carlatin a Morbilli

Pertussis Influenza

Cas.

Syge.

Døde.

D écés.

Cas.

Syge.

D écés.

Døde.

Cas.

Døde.

D écés.

Cas.

D écés.

Syge.

Cas.

Syge.

Døde.

Syge.

Døde.

Cas.

D écés.

Syge.

Døde.

D écés.

Cas.

Syge. 1739

Døde.

D écés.

Cas.

Syge. 1392

D écés.

Døde.

Syge. 2413 __ 2165 --- 2211 __ Cas.

Døde.

D écés.

_

— —

5

—•

— — -

59 49 63 38 30 23 29 53 68 69

— —

1896 2300 1731 1056

1 1

966 932 657 650 537 565 547 487 669 542

— — — — —

1

---

— —

— — — — —

1

— 5 — — —

— 34 -

— —

~

3276

1

Maj Juni Juli

1

— — 1 — — — — —

6843 __

— — 1

368 111

_

2901

3

---

-- — —

3

/

19

4

— — — — — • — — — — — — —

— — —

349 • __

758

August Septbr. Oktbr. Novbr. Decbr.

2

1

---

371 796 410 149

— — — — — —

26 53 39

— — — — —

129.5 _ 2422 _

78 42 50 73 58

1

2

— --- — --- • — ---

— __ __

i

2 3 3

— —

— —

2110 1835

1

15

— —

1

— —

1

33

4

50

1935 —

1 9 5 2 1 9 5 1

4

6

24

2

1778

141

565

— —

9502

8293

3

30164

4

1

9

26

4

111

-

876

-

2890 3 6074

3

20845

9

i

Made with