פרסומידע 827

ידִע

פרסו

827 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פ’ ויצא ט’ כסלֹו תשע”ז | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

9.12.16

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

אופניים זה

צומת גוש עציון )במשתלֹה(

מבצעי חורף מטורפים עלֹ מבחר אופני

8:30-13:30 ' ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: א'-ה 050-3389485 : // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר 1599-595949 : טלֹ השכרה | תיקֱון | מכירה | יבוא

Made with