Home Far Away

اﺧﯿﺮاً در ﭘﯽ ﻇﻬﻮر رواﺑﻂ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ دﯾﺎﺳﭙﻮرا ﻧﺪ. اهﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺪون ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻠﯿﺖ ﻪ ﺑ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ . ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، دﯾﺎﺳﭙﻮراﻫﺎ ﻗﻠﻤﺮوزداﯾﯽ اﻧﺪ ﺪهﺷ و دﯾﮕ ﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ی ﺳﺎل ﺗﺎ ۰۰۰۲ ۲۰۰۵ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ِﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ِ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻓﺮزﻧﺪان ِ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧ ﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﯿﺪﻧﯽ، ﻟﻨﺪن و وﻧﮑﻮور اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ، ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﯽﻣ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دﯾﺎﺳﭙﻮرای اﯾﺮاﻧﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﻧﺪ. در ﺟﺪﯾﺪ،

ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻫﻮﯾﺖ ِﻫﺎ ی دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان ، درک ﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﻞ دوم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ِﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﻨﺎ ِ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ِ ﻣﻬﺎﺟﺮان، ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و ﻣﯿﻬﻦ ، آﻧﻬﺎ را در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎزد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮔﯿﺮی ی ﺷﮑﻞ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ . ﻧﺴﻞ دوم، ﮐﻪ "ﺑﯿﻦ دو ﻣﻠﺖ" ﻗﺮار د ارد، ﻣﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻀﺎﻋ ﻔﺶ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﯾﺎﻫ ﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و در ﻋ ﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ. در ﻋ ﺼﺮ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻏﺮب، وﺿﻌﯿﺖِ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻨ ﺳﺎز ﻓﺮاﻣﻠﯽ، ﻧﺴﻞ دوم را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻠﯽ آﯾﻨﺪ. ﻣﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﺪﻓﻢ ﺣﺬف ﻣ ﻠﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ از ﺑﺤ ﺚ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ذاﺗﯽ ِاﺗّﮑﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ. ﺑﺎﯾﺪ ِ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻓ ﺮاﻣﻠﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد. ِﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎتِ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ، درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺗﮑﺎی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ی دﯾﺎﺳﭙﻮرای اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ا ز اﻧﻘﻼب ۱۳۵۷ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺖ. اﺑﺘﺪا آزار و اذﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺎن ﻃﻠﺒ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﻨﺪاران ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، آﻣﺎج ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﻫ ِﻢ از ﻇﻠﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ. ر د ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑ ﻠﮑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن، اراﻣﻨﻪ، آﺷﻮرﯾﺎن، زرﺗﺸﺘﯿﺎن، ﯾﻬﻮدﯾﺎن، ﮐﺮدﻫﺎ و اﻋﺮاب را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان، اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮی در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان دارﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺟﺎﻣﻌﻪ ۰۰۰۰۰۳ ی ﻧﻔﺮی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان ﺣﺪود ۴.۰ درﺻﺪ ﮐ از ﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫ ﻣﯽ ﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ۱۸۰۶ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ اﯾﺮانِ ﺳﺎ ﮐﻦِ ِاﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮ ﺳﺎوث وﻟﺰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ۴.۱۷ درﺻﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧ ﯽ ﻣﻘﯿﻢ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ِدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد م. اه آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐ ﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ روﺣﺎﻧﯽ آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﻔﺎ در دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮔﺴ ﺘﺮش اﯾﻦ ِدﯾﻦ، اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ دﯾﻦ زﯾﺮا ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد وﻃﻦ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ آﺋﯿﻦ و زادﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن اﺳﺖ.

ﺗﻮاﻧﺪ

ﺸﮕﺮان

ﮐﺮده

٢

Made with