Home Far Away

در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ

و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻓﺮ رد. ﺎﺷﻤ ﻣﯽ

ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﺑﻬﺎﺋﯿ ﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان آزار ﻣﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﻤﯽ

ﺑﯿﻨﻨﺪ

از اﯾﺮان دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﺑ ﻬﺎﺋﯽ

ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه

ی ﻧﺰدﯾﮏ

ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ

ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮا ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻬﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ . در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎنِ ﺧﻮد، ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ِ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺳﺎ ﮐﻦ اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ای ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘ ﺮی داﺷﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ رو، در ﻣﻮرد دﯾﺎﺳﭙﻮرای اﯾﺮاﻧﯽ، ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع "ﺟﻮاﻣﻊ ﻣ ﻠﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه" ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود، واﻗﻌﯿﺖ ِ ارﺗﺒﺎط ای ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻬﻦ ﻫﺎی دروﻧﯽ تﺗﻔﺎو ، ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑ ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮ اﻧﯽ ﺗﺒﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﯽ ﯿرﺳ ﺪ، ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪا . ﺷﺖ ﻫﺮ دو ﮔﺮ وه

ﺷﻬﺮ، در

دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑ راﺑﻄﻪ ﺮﻗﺮار ﺮدﮐﻣﯽ ﻧﺪ، راﺑﻄﻪ

ِﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧ ِ ﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻫﺮ ﺷﺪ. ﻣﯽ

ﺳﺎ ﮐﻦ

ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ای

اﻣﺎ ﺪﻨﺷﺘ ﻧﺪا یاﻪ ﻋﻼﻗ ﭼﻨﺪان

ﺑﻪ ﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﻬﺎﺋ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ ﻣﻠﯽ ﻓﺮا رواﺑﻂ

در

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ، ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﯾﺎ ﻧﯽ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ، .ﻧﺪ ﺑﻮد ﻓﻌﺎل ﺷﺪت ﺑﻪ

ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن، اﯾﺮا ﺧﻮاه

ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺎ

اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ

دﯾﮕﺮ

دﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر رﻧﮓﮐﻢ ﺗﺮی در اﯾﺠﺎ د رواﺑﻂ ﻓﺮاﻣﻠﯽ دا اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎری ﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫ ﺎی دﯾﺎﺳﭙﻮرای اﯾﺮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪ. ﺮدﮐﻣﯽ ﻋ ﻼوه ﺑﺮ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان، وتﺗﻔﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ از اﯾﺮان را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ )و دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﻣﻠﯽ( -

و آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮ ﯾﺸﺎوﻧﺪان

ﺷﺖ

ﻧﺴﻞ دو ﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﻬﺎ ﺋﯽ و

ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﺪتِ ِرواﺑﻂ ﻓﺮا

ﻣﻠﯽ

دﯾﮕﺮی

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ

دﻫﺪ و

اﻓﺰاﯾﺪ.

ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦِ دﯾﻨ ﯽ ﻣﻠﯽ: ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪار از اﯾﺮان را ﺑﺮای ﻣﺴ ﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘ ﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﻣﯿﻬﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘ ﻪ اﺳﺖ .ِ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ّﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﻮ ری دﯾﺎﺳﭙﻮراﯾﯽ از ا ﯾﺮان، و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ای ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻬﻦ، ﻧﺒﻮد اﺳﺖه .ِ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﻫ ﺗﺤﺼ ﯾﺎ ﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗ اراﺋﻪ . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﻠﻄﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺒﺎرﻫﺎی "دﯾﺎﺳﭙﻮرای اﯾﺮاﻧﯽ" ، ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮ را دن ِوﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ِ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻓﺮﺻﺖ ِ داده ﺗﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن، اﯾﺮاﻧﯽ اﺻﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ِا ﮐﺜﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺒﺎرﺗ اﺳﻼم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ ، ِ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻣﻨﺎﺳﮏ اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و د ر ﻋﻮض از ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﺗﻠﻔﯿﻖ راﯾﺞ اﺳﻼم و اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﻮد ﮐﻪ ﺷ ﻧﺴﻞ دو ﻫﺎ ﻣﯽ ی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻼم را از اﯾﺮان ﺟﺪا ِﺳﺎزﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ً ا ﮐﺜﺮا ِﺳﮑﻮﻻر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ِ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎدل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮد داﻧﻨﺪ. ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن اﯾﺮان و اﺳﻼم آﻧﻬﺎ یﻪ راﺑﻄ ، ﺑﺎ ﻣﯿﻬﻦ را ﺳﺎده ﻣﯽ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ذاﺗﯽ ﻫﺎی دﯾﺪﮔﺎﻫ ﺑﻪ اﯾ ﺗﺮ ﯽ دﻗﯿﻖ ﺮان، رواﺑﻂ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻧﺴﻞ دو ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺒﺎر وﻗﺘﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ، ﺗﮑﺜ ﺮ و ﺗﻨﻮع را ﯿﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه و ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ا از ﻏﺎﻟﺒﯽ ﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ِ ﻋﻨﻮان اﺳﺖر ﺷﯿﻌﯿﺎن ﯿﺶﮐ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻨﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﻤﮕﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد. اﯾﺮانِ در ﭘﺴﺎاﻧﻘﻼﺑ ا ﯾﮏ ﯽ اﺻﻠ وﯾﮋﮔﯽ ، ﺧﻮب ﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﯽ، ﻗﻮﻣ ﻫﺎی ﺑﻮدن اﺳﺖ. اﺳﻼﻣ و ﻏﺮب ﻫﺮ دو ﮐﻠﯿﺸﻪ اﯾﺮان از راﯾﺠﯽ ﮐﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﻮﯾﺖ

ﯽ،

ﻫﺎی

ﺟﻤﻬﻮری

ﺷﯿﻌﻪ

ﯽ، زﺑﺎﻧ ﯾﻨﯽ، د

ﺗﺒﺎر

ﮐﻨﺪ

٤

Made with