Home Far Away

ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ورای ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﺣﻮزه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎتِ ﺧﺎرج از اﯾﺮان را ﻣﯽ ِﺗﻮان ﺗﺠﻠﯽ ﻋ اﻣﯿﺪ ﯿﻨﯽ

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای

دﺷﻮاری ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻌﺮّف آن اﺳﺖ.

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻤﺮد، آﯾﻨﺪه ِای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ی ﻣﻠﯽ

ای اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﻨﺎی ، ﻓﺮاﮔﯿﺮ

ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻋﻼﻗﻪ ِی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ وﺣﺪت ﺟﻬﺎن و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی

ﺑﻪﺟﺎ ﺟﺎﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ِاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽ ِداﻧﺪ. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺟﻬﺎن وﻃﻦ، ﺗﺮﺟﻤﺎنِ دﯾﻨﺪاری آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اﯾﻦ اﻣﺮ، "ﺳﺎلِ ﺧﺪﻣﺖ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ر د ﻧﻘﻄﻪ ی دﯾﮕﺮی از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرِ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. از دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮ ﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ، زﯾﺎرت اﻣﺎ ﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿ اﻟﻤﻠﻠﯽ آ ﻦ ﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ، زﯾﺎرت ﯾﺎ دﯾﺪار از ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ. ِاﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی

ﺟﺰء ذاﺗﯽ

اﻟﺒﺘﻪ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ زﯾﺎرت ، ﺪروﻧ ﻣﯽ

ﻓﺮاﻣﻠﯽ ِ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻬﺎﺟﺮان ِ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺤﺪود ﻧ ﺷﻮد. ﻤﯽ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. ﺳﺨﻦِ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺗﮑﺎی ﺻﺮف ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن " ﻣﻠﯽ" ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ. ﺗﻠﻘّﯽ ﻧﺴﻞ دوﻣﯽ ِﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ

ﻣﯿﻬﻦ، ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮِ دﯾﺎﺳﭙﻮراﯾﯽ و رواﺑﻂ

ﺑﻬﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن از اﯾﺮان، اﻣﺮی ذﻫﻨﯽ و ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ. ﺪف ﻫ ﻣﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ زداﯾﯽ از آﻧﻬﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻮﯾﺖ

ﺗﺒﺎر

ِﻫﺎی ﻣﻠﯽ

اﯾﻦ ﭘﮋ ِ ﻧﻪ وﻫﺶ اﻧﮑﺎر ِ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ

و ﻣﻌﯿﺎر

ﻫﺎ و

ِﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ در درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن، ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در داﻣﻨﻪ ای از رواﺑﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ، و ﻃﯿﻒ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ، از دﯾﻦ ﺗﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ،

داد.

را اﻧﯽﯾﺮا ﯽﻣﻠ ﯾﺖﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐِ ﮔﻔﺘﻤﺎن

ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻧﺤﺼﺎری را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ . ﻣﺴﻠ

ﻤﺎﻧﺎن،

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ا ، ﯾﺮان ﻣﺤﺼﻮل دوﻟﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ای ﮐﻠﯿﺸﻪ

اﯾﻦ.

را ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﯿﺰﻧﺪ ﯽﻣ

ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و اﺳﻼم و ا

ﻫﺎ و

ﯾﺮان

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ آن در ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺮاد

و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ایﯽﻏﺮﺑ ی

رﺳﺎﻧﻪ ﯾﺮان ا یﻫﺎ

ﺳﮑﻨﺎ یﺳﺎزه اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﻦا ﺟﺎﻟﺐ . اﻧﺪ ﮔﺰﯾﺪه

ِ را ﻣﻠﯽ- دﯾﻨﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺧﻮد را ﺳﮑﻮﻻر ﻣﯽ ﺑﻪ . ﺧﻮاﻧﻨﺪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﯾﯽﻫﺎ در داﺧﻞ و ﺑﯿﻦ ﻟﻨﺪن ، ﺳﯿﺪﻧﯽ و وﻧﮑﻮور ، ﺗﻌﻠﻖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد. ِﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ، ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎی راﯾﺠﯽ را ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻤﮕﻮن از اﯾﺮانِ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ د و ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﻮن ﻧﯿﺴﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ، ﻫﻮﯾﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑ ﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ، ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺷﻤﺎر ﻧﺎﻣﺤﺪودی از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎ ی ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ارزﺷﯽ ﭼﻨﺪ ای روﺑﺮوﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﯽ را در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﻗﺮار ﺪ.ﻨدﻫ ﻣﯽ راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﺳﭙﻮراﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان، رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ/ﮐﺎﻧﺎدا/ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ، و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﮕ ، ی دﯾﻨﯽ ﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﭘﺬ ﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﯾﺮﻓﺘﻪ ﺳﮑﻮﻻر رﻓﺘﺎر ، ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮاﻧ ﻪ ﺑﺮﺧ ﮐ ﯽ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ِﮔﻔﺘﻤﺎن

ی

اﻧﺪ

در ﻫﺮ

ﻫﺎی ﻣﻠﯽ

٧

Made with