2014-VP4-ZON-EE2

Exameneenheid 2: Begeleiden van een cliënt/ groep (2014-vp-4-ee2)

Opleiding Verpleegkundige niveau 4

Beoordelingslijst werkproces 1.7 VZ-IG Ondersteunt bij wonen en huishouden

Naam examenkandidaat:

Cohort:

Datum:

Goed (2)

Voldoende (1)

Onvoldoende (0)

Beoordelingscriteria

Bewijsstuk: Een toegelicht plan van aanpak voor de ondersteuning bij het huishouden

De examenkandidaat:

 beschrijft welke ondersteuning de zorgvrager krijgt bij de huishoudelijke taak  beschrijft op welke wijze zij met de wensen, behoeften en gewoonten van de zorgvrager rekening houdt  beschrijft welke schoonmaakmiddelen en materialen zij gebruikt bij de ondersteuning van de gekozen huishoudelijke taak  beschrijft met welke protocollen en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken zij te maken krijgt  beschrijft welke afspraken hierover zijn gemaakt binnen de organisatie  beschrijft hoe zij de ondersteuning van de huishoudelijke taak evalueert met de zorgvrager  ondersteunt de zorgvrager bij het huishouden conform de afspraken van de leidinggevende en organisatie  kiest de juiste schoonmaakmiddelen en materialen en maakt er spaarzaam en kostenbewust gebruik van  gebruikt de middelen en materialen waarvoor ze bedoeld zijn  zorgt ervoor dat middelen en materialen onderhouden zijn volgens de voorschriften van de instelling  voert de huishoudelijke taak uit conform de afspraken van de organisatie  houdt zich aan de afspraken vanuit het zorgleefplan  houdt rekening met de wensen, behoeften en gewoonten van de zorgvrager  evalueert de ondersteuning met de zorgvrager Gedragsbeoordeling De examenkandidaat:

12

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee2

Made with