Relekta- Norsk Industriolje A_S NIO Lube Kraftrens

13.06.2016

VERNEBLAD NIO LUBE KRAFTRENS

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Artikkelnr.

Y8210

Kjemikaliets bruksområde

Avfetting og rengjøring.

Førstehjelpstiltak Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Innånding

Den skadde flyttes straks fra eksponeringskilden. Frisk luft, ro og varme. Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask huden grundig med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Lite sannsynlig på grunn av kjemikaliets tilstandsform. Ved svelging av kjemikaliet i væskeform: Gi et par spiseskjeer fløte, olje eller fløte-is, hvis offeret er ved bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege umiddelbart. Ved svelging av kjemikaliet i væskeform: Risiko for kjemisk lungebetennelse (pneumonitt) ved aspirasjon ved og etter svelging. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde. Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type AX/P2. Ved langvarig eller hyppig eksponering bør trykklufts- eller friskluftsmaske brukes. I trange eller dårlig ventilerte rom må trykkluft- eller friskluftsmaske brukes. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Da dette er en stoffblanding og en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og må testes før bruk. Hanskenes egenskaper kan variere hos de ulike hanskeprodusentene. Hansketykkelse må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Hudkontakt Øyekontakt

Svelging

Informasjon til helsepersonell

Annen informasjon

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Annet hudvern enn håndvern

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.

Annen informasjon

Nøddusj og øyedusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum.

Bruk ikke samlet vannstråle.

Ekstremt brannfarlig aerosol. Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder. Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere fra beskyttet posisjon. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

Made with FlippingBook Online newsletter