צו ארנונה 2013 אושר 28-11-12

צו הארנונה לשנת 2013 – נוסח סופי - אושר במועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת מס' 5/2012 בתאריך 28/11/2012 , יד' כסלו תשע"ג

20

1

עמוד מתוך של

Made with FlippingBook HTML5