הצפרדע נגד החוטפים / דוד יאיר

לייא

לעי

רפוע

עדרפצה

דגנ

םיפטוחה

תאמ

ריאי דוד

םיגד וב םיטשש .ונממ הלע אל םיעדרפצ רוקרקו ,בורל ףירצ

עב רתוי קחורמ היהש בוזע לא ברקתה וליאכ םהל הארנ ,רב

.לודג חטש ינפ לע טשפתה טושפ םגאה .םימה לייאו רפוע

'א קרפ

םישנא ,

םגאה ביבס וטטוש , קב וארקו ו "!קווק !קווק" :לודג ל

הדוס לע תרמוש לעי

םילייטמ םתסו םיגייד םתמועל וארק ,םוקמב ויהש קיספהל

.תוקעצה תא רתלאל

םירמרוממו םיבוצע התיבה ובש םה . רשאכ ל ובשי תא ןיכה

עדרפצה , םירעהל

חילצהש זאמ םידחא םישדוח ורבע ק וקו,

רפועל לייא רמא , :ידמל בוצע אוהשכ ,

ירועיש תיבה

תחפשמ לש התיבל ץורפל וסינש םידדושה לע .ןומיר םלוכ

נ אוב" ןיימד ונל היהש אוהש ,קווק עדרפצ רבדל העדיש ".

םיחאה תא וחבישו ולליה , ,לייאו רפוע או ויה םיחאה ול

" םולח היה אל הז , ונל היה תרבדמ עדרפצ אוהו ,קווק !" הנע

,דואמ םידרטומ יכ ק ו .ונניאו םלענ עדרפצה קו

רפוע .סעכב

תופעל .

,רוזאה תא דקפ םושג ףרוח ז םשג ךתינ ופוס תארקלו

" אוה ןאל "!?םלענ תא ומייס ,רבדל ופיסוה אל םה .לייא שחל

םגא , .םינש הרק אלש רבד

בה צי ה איה וליאכ התארנ

.הקיעמ הקיתשב םירועישה תנכה

אוה .קווק תא שפחל ידכ ,םשל תשגל טילחה רפוע תא ענכש

תחוראל ןמזה עיגה" ,םהילא םמא

?םכתא הרוק המ" " ארק ה

,לייא ,ןטקה ויחא ואצי םהו שמש לש בוט םויב , םכרדב

".ברע

ה יחטשב ילוא .הציב םלזמ לזמתי ,וויק ךכ , תא ואצמיו

בליקו ר

םיאב ונחנא טעמ דוע" , לייא הנע " .

םוקמל ועיגה םגאכ םהל תרכומה הציבה התארנ

.קווק שכ

ןוכנ" , םיקדוצ םתא . תרשואמו החמש לעי ןורחאה ןמזב . יפכ

" "!רחואמ רבכ יה ,םצעב .תונלבס רסוחב םאה הרמא א יד

התוא חמשמש והשמ האצמ איה הארנה . לע תרמוש איה לבא

.טקשב םידליה רדחב םהל םיבשוי םיינשהש ךכ לע האלפתה

.םאה הרמא

ב ךכ דוס,"

םיאב ונחנא" טקשב ףיסוהו ,רפוע רמא "!אמא , , לא ורבדב

המצע ה

םואתפ המ" ? םולכ יתאצמ אל ע "! נת לעי ה , שעו ת

:לייא " עדרפצה לע רבדת לא ?יל בישקמ התא , "

איה וליאכ .יכבב ץורפל תדמוע

ןכ" , םותח היהי ילש הפה ,ןכ , " .לייא בישה

" ךלש םיחאל דיגהל הצור אל תא עודמ תאצמ המ ירה ?

ןחלושה דיל םהל הניתמה םהמ הריעצה םתוחא ,לעי , תכייחמ

ל ךייתורבח אלפנ והשמ תאצמש תרפיס !" .םאה התוא הלאש

היפ אולמ .

םחלה תחלצה לע הלש .

י תא הקרז לע סורפ ת

ךכ לכ הצורמ ? ונילע תקחוצ תא ? ונחנאש תעדוי תא

" תא המ

םולכ ! םכל אל יתורבחל אלו . םלוכ

" רפסא אל ינא רתוי

.לעיל לייא רמא

םיבוצע . "

תמאב וישכע יכבב הצרפ .הרדחל הכלהו ,

םינישלמ . "

המל ?םיבוצע םתא " הלאש אה .ם

תסעוכה לעי תא עמשו אוה .

ןונמא סנכנ עגר ותואב , הבא,

"...ונדביא ...יכ "

.הרדח לא היתובקעב ךלה

ונממ . םהינש וטיבה

קותש" ! לייא לע רפוע הוויצ " ויחא , ןטקה

הקותמ , "!ךתוא בהוא ינאש תעדוי תא ,קוביח יל ינת

יאוב" ,

.הינפ תא הידיב הריתס

לעיב , קחצ בוש איהו ,ה וה

.הלש אבא לע הצפק איה

הצורמ החמשו . יד,

ןורחאה ןמזב ללכב ךל הרוק המ" ? תא

" החונמ יל םינתונ אל םה ", הסנמ איהשכ ול הרמא לוה תא איצ

ותוחאב .

!ונתוא " רעג לייא

יקיספת , הזיגרמ תא

הרדחמ , הלש דוסה תא הלגי ןפ .

היבא

.באה הל רמא ",ךר

" יאוב , בדנ ר דחב

אבא ,אמא" , "!בוט הליל .םהירוהל וארק

רדסב ל ".

אל" , ,אל אבא . כהו

הנטקה לעי ב הבישה " הליל

בוט הליל" , םירוהה ונע " , ו םג

ךתשקב תא דבכמ ינא ךנוצר הז םא ,ילש הקותמ ".

"בוט ,

ודילש גתמב רואה תא הביכ רפוע , ךישחה רדחהו .

בוט" .

התוא ףינה אוה ויתועורזב , ו לא התוא אשנ לכואה תניפ ,

מכ ירחא ה תוקד ארק רפוע .לייאל

היחא לש םחור תרומל םיסעוכה א לוכאל הבש איה . .םת

"?רע התא ?רע התא"

"!יתאצמ המ םכל דיגא אל םייחב" .לעי םהב התרגתה

הבושת העמשנ אל .

תולודג םייניעב הב וטיבה םינבה ינש , הזב הז וטיבה זאו

רפוע בשח .

םדרנ" ,ול

אצמ המ ה .הנטקה םתוחא ,לעי

ילוא .ונהנהו וניבה

ש וז התייה ,תרחא אל ,איה םאה הרעקה תא החקל היה הבש

עדרפצה , התוא האיצוהו ,םידדושה לש הליל ותואב

קווק

?םהלש רדחהמ

קותשל טילחה . ,הנישה ינפל םיינישה חוצחצ תעב

ה םיינש

,רפוע" :ויחא תא לייא לאש תא המ לקוש ה "?תושעל

" :דליה רמא ,רבד רפוע ובישה םרטבו ינא ןשית לעישכ

?ןוכנ "

סנפ ונל שי . ,

שפחאו הרדחל בנגתא םש קווק תא

,דיימ ךישמהו ךייח :

" ןיוצמ ןויער הז בישה , רפוע

יחא התאש חמש ינא ,םכח דלי התא" !"

ב ולברכתה , .תוכימש

ובכשנ םה בטימ םהיתו

ה יניבג תרבג תייה ב דואמ תניינועמ ה םידלי תשבלהל תונח ,

תונקל הצור איהו ,םוי דועב הנש גוגחת הלש הניד ירהש

.הפי דגב ה בל המש אל איה הירחא םיבקוע ןמזה לכש

ל תדלי

'ב קרפ

םיסכמ םהיניע תאו םייפקשמ

םישנא ינש ישובח עבוכ םי,

הניד המשו הנש תב תקונית

םיהכ .

בא ,תע התו השיבלה ,רחא תיבב תא יניבג תרבג ,הניד

הלש תקוניתה ,הנשה תב לש רקיה בכרל התוא הסינכה

ה נ יניבג תרבג תונחל הסנכ , הדליל םידגב הדדמו הדדמ , וזו

דחיו ,החפשמה ועסנ לודגה ןוינקל

תוכבל הליחתה רבכ .טשפתהלו שבלתהל הל סאמנ , דחא

בכרה תא התנחה איה .

ה לש בושיי

תונחל סנכנ םיבקועה הסינו תקוניתה תא עיגרהל , וזו

ןוינקה רעשל בורק , תא הדירוה

התנק ה שולש הדליל יניבג תרבג

ףוסבל ,

.וב הניינעתה

םייתניב המדרנש ,הניד , הבישוה

המליש , ןמ האציו

תונוש . איה

ו םינווג תורזגב

תולמש , ב

.ןוינקל הסנכנו

התוא ב הלגע ,

תונח ל םישנ ידגב .

תונחה . הרהימ תקוניתהו הלגעה םע לא

הסנכנ איה ל תויונח רפסמ ,תויונח רפסממ האצי , ןח אצמ אלו

דגב םוש היניעב . ה םיינשב הניחבה אל וישכע םג םיבקוע

הירחא .

המומה , האור איה

הארמב תלכתסמ יניבג , ,תקתושמ

הבג תר

ףוסבל , הסנכנ יבמש תינבזו ,תיארחא הב שיש תונחל ןיינע הנ ,

...הב הנניא הלש הדליהו תוקוניתה תלגע תא

םינפ רבסב התוא הלביק

ה רבגה תושירד תא בטיה תעדי ת וז .

תצרופ איה זא !?ילש תקוניתה הפיא" :היתואיר אולמ הקעצב

החתלמ הל האיבה די הלודג .תולמש לש

תופי , מוי

ילש תקוניתה !! ילש הניד הפיא ? ףטח ימ !?המלענ ןאל

,תוממהמ תולמש ןה ולא" החוטב ינא .ןתוא ונלביק התע הז

הסונמה תינבזהו תונחה תלעב .וזב וז תוטיבמ

?התוא "?

"!אלפנ ךיילע בשת הלמש לכש רמא ה תינבזה .יניבג תרבגל

שדח הזש ךל הנימאמ ינא ,ייק , ,תובוט תואמגודה םג

"וא-

הדובעל !"

הללאי ,

הלמש .

פלש תינבזה ה

ןטקה .

אוב" ,י ליחתנ בוז! ל תוסנכנ ןהיתש " הדידמה את

יבהל תכלוה םי'ציוודנס ונל א ,הפקה תיבמ םינכשה םה

" ינא

תדדומ יניבג תרב

תונחה תלעב הרמא , .האציו הג

,ונלש "

.תולמש ףוס ןיא תדדומו ,הפיה החתלמב תזכורמ התייה איה

תדלוה םוי רחמ גוגחתש ,הלש תקוניתה יכ הניחבה אל ךכו

הנש - .הלגעהמ המלענ הידיב ,תונחה תלעב הרזח רשאכ

,הפקו םי'ציוודנס ר תא התא ה יניבג תרבג תדדומ .הלמש

הפי הלמש וז" יפי כ לכו ,ה "!ךתוא תמלוהו ךל המיאתמ ך

.הלש תינררבה החוקלל הרמא

םהינש , הדליה םע , ,רוגס בכרל וסנכנ ועסנו

םייפקשמ שבח .

"?תקוניתה הפיא" תלאוש .תונחה תלעב

לכ תא םישנאה תא םיבבוסה תרבגה

.ןאכמ הרטשמה ה הקיחר

ירמשתש ךיילע יתכמ

" םכלש תונחב התוא יתראשה ינא , ינאס

תא ריבעהל טלח תרבגה .הרטשמל הינפ תא

ףוסבל , הו

,יניבג ו

"!הילע ,יניבג תרבגה החווצ הפיא !?ילש הדליה הפיא"

זוזע ןיצקה לביק .

!?ילש הדליה "

יניבג תרבג" , םיפטוחה ,םהו ,הפטחנ הדליהש ןיבהל ךיילע ,

יניבג , ךא

החור תא דדועל ידכ םיבר םינוק וסנכנ לשהבג תר

נ ונחנא י הנומתל סנכ םהשכ

התוא ררחשל יידכ רפוכ ושקבי .

החלצה אלל איה . תינבזה .הפלעתה תא הקיעזה ןוחטיבה ןיצק

הש חינמ ינא ,התיבה יעס םיפטוח

.ךיילא ורשקתי ןכל , יאוב ,

.תרבגב לפטיש רשקב העומשה

םוקמה לש ו , ןכ אפור ,

ימוי וא םוי ךות םכילא ורשקתי םה םי

בטיה םכתא םיריכמ , וב

ל .ןוינקה לכב הטשפתה הדליה תפיטח רבכ וארנ רפסמ תונחב

רפוכ ושקביו . ונחנא סינכנ ל ונווכי רשא םירישכמ םכלש תיב

.הרטשמ יניצק ה ןוחטיבה ןיצק .השיאה תא ששוא אפור שרד

ןיאו אצוי ןיא .ןוינקה לכ תא רוגסל תוסינכה ירמוש לכמ םוקמל ונתוא ש וב םיאצמנ םיפטוחה , .םתוא סופתנ זאו ינא

םתוא סופתנ ונחנאש ךל חיטבמ , ,ךלש הדליה תא ריזחנו

!סנכנ אוה תרבגה תא רקחתל ליחתה ב ,תקונית . ,הדורו הלמש

.המלשו האירב "

,םינבל םייברג .הרעשב דורו טרס " ילש תקוניתה תיארנ ךכ

הל ית , הבישה " יניבג תרבגה

הלא ,רקובה ש םידגבה השבל

יכבב .

,ןוחטיבה ןיצק לש ויתולאשל ו בוש הצרפ

תעדל יל ןיינמ" ורכמי םה ?היהי ךכש

םינמיסה לכ יפ

רכוז אוהש ןעט םירעושה דחא הדלי , לע

קיפסמ

ייח לכ הל ןיתמא ינאו ,רחא םוקמב ץומיאל התוא . ןיא

רוחש ,

,םאה הנתנש ש עבוכ שבחש םדא לש םיידיב התייה

"!?הזה םלועב םיער םישנא הצרפ .שאונ יכבב יניבג תרבגה

םגש אוה

רוחש םייפקשמו ,םי ףרטצה רחאו וילא דוע רבג

'ג קרפ

!המכחה יתוחא

המדרנ לעיש רבס רפוע ,

הרדחל תכלל טילחהו ידכ

אוה אצי

אוצמל .קווק תא םש

.עברא לע ,הכשחב ורדחמ

טא טאו ,

לוהה ,

תא רבע

רשפאה לככ טקשבו , תא חתפ

לעי לש הרדח תלד .

תחתמ עיגהש דע לחז אוה

הטימל , ןיחבה יכ םש הטימל תחתמ ושאר סינכה אוה .הרעקב ,

"...קווק ...קווק":שחלו

ה" תיגיגה ךותב ,ץוחב או . "

קווק" , ידי תא סינכמ ינא

רפוע שחל :

הבוגת התייה אל . בושו

ולש החפשמל קלתסה חטב אוה ?תיגיגב ץוחב המ" ."

ו ידי ךות לא אוב ,אוב ,הרעקבש םימב ךתוא חלשא

תיגיגהמ חורבל לוכי אל אוה" . "

...ישפוחל "

סעכ רפוע , :ומצע תא עיגרה ךא

,הרק אל .קווק ןיא

הרעקבש םימ . םולכ

סינכה אוה תא ודי ב

"?חורבל לוכי אל קווק עודמ"

הפ אל קווק" , השחל " לעי םואתפ .

ותוא יתרשק יכ" . "

"?הפ אל המל ?המ" סעכב ץרפתה ,רפוע אלש קפאתהל הסינו

חמ .קווק ןכסמ ,יובאו יוא" ותחפשמ לא ותוא חקא ינא ר . "

.קועצל :הנזוא לע שחלו ותוחא תא קביח אוה

"!ותוא הצור ינא ,ילש רבח היהנ אוה ?המל"

" "?ותוא תאבחה הפיא ?קווק הפיא

ךלש החפשמהמ ךתוא חקיי והשימש ךל יראת" , ךתוא רושקיו

?רבדל עדוי אוהש עדוי התא ,וילא רבדמ ךתוא יתעמש ינא"

אלש ךכ ל ילכות רוזח ?הבוצע תייה םאה , "

ש תא עדוי וליפא אוה יל ארוק ןמזה לכו ,ימ : ' .לקי ,לקי ' אוה

הבוצע יתייה ,ןכ" התנע "! לעי .טקשב

"וא..

.לעי דיגהל עדוי אל "

ןכבו" , רפסה תיבל ךלא ינאשכ רקובב רחמ ונמכיס , ץופקא

רבדל עדוי אוהש עדוי ינא" , ה תפשב רבדמ אוה לבא 'ק. ךיא

ותוא ךילשאו םגאל םש אצמיש הווקתב . םש ותחפשמ תא . "

חא ?ותוא ןיבהל תחלצה !המכחה יתו " רפוע קשינו קביח

לבא ,יוא ,יוא" , וב יתבהאתה ! ללכבו , תבהוא ינא וישכע

.התוא

עדרפצ ילב השק יל היהי ,םיעדרפצ ."

ולש 'קל הבישקמ יניא טושפ ,בטיה ותוא הניבמ ינא" , ינא ךכו

גוז ךל גישא ינא ?המ תעדוי תא" עתשהל ילכותו תוינליא עש

".תרמוא ינאש המ תא ןיבמ אוה לבא ,ותוא הניבמ

".ןהב

אוה הפיא ידיגת ,בוט" ? "

בוט הליל" , דומח . "

התשקה "?תוינליא הז המ" .לעי

םיחאה ינש וררועתה רקובב , ו רפוע תא לייא לאש דיימ :

לע רקיעב

תוינליא" תונטק םיעדרפצ ןה דומחו ,תו הלדג תו

"?ונילא ותוא תאבה ?קווק תא תאצמ ,ונ"

!ןיוצמ םהל היהי ןאכו ,םיצע "

יתאבה אל" , ונקדצ לבא . .לעי לצא היה אוה איה טעמ דוע

בוט" . המיכסמ ינא . קווק תא ךל איבא רחמ ריבעת התאו ,

ונילא ותוא איבת , םגאל ותוא חקא ינא רפסה תיבל אצנשכו

.ותחפשמל ותוא "

םש ותוא קורזאו .ותחפשמ תא אצמיש הווקתב , "

בוט הליל" , הקותמ חמ טקשב אצי רפוע .וקבחתה םה ". רד ה

ותחפשמל ותוא ריזחהל לבח אל

א אובא ינא" ךת. לבא ,

לש ,לעי ו דמע ,עברא לע , דיל היהש ,םינבה לש םרדח ראומ

ב הזמ ץוח ?םגא , א הרביד לעיש ךל עד ות א רביד אוהו , ,הת

.שולח רואב

"!ותוא הניבה איהו

ךל הרק המ" , לע ךלוה התא עודמ ?רפוע םאה ?עברא

ונלצא ותוא ריאשהל םיכירצ ונייה , םידמלמ ונייהו

םא" ךכ,

א ותוא הליהבה "?תעצפנ ש ,ומ .רדחה חתפב םואתפ הדמע

'ק ילב רבדל ותוא , רקבנ ונחנא !ותוא ןיבמ יתייה ינא םג ךכו

םולכ ...הא ...הא" . יתיצר .טקשב סנכיהל "

ותוא דמלל הסננ םשו ,םגאב ותוא . בייח אוה םייתניב ךא

ללכב , הפיא

" יתוא תלהבה ?לחוז התא עודמ ,טקשב ךלת זא .

"!ותחפשמ םע תויהל

?תייה "

ה תולטמ לכ תא ועציב רקוב לייאו רפוע תוריהמבו תוזירזב

"!םיתורישב יתייה ..הא ,ינא"

.תיברמ כ היה רשא קווק רפוע לש דיב , תיבה תא בזע אוה

ותוא הלאש "?ךרדח תלד תא ךל חתפאש הצור התא" םאה

רתלאל , כל ץרו י .םגאה ןוו

.רומוהב

רדסב הז" , א ינא דומע בוט הליל ,תלדה תא חתפאו , "!אמא

בלתה ?םויה םכל הרק המ" םתלכא ,םייניש םתחצחצ ,םתש

,רהמ רפסה תיבל םדקומ םינכומ םתאו . רבכ רפוע אצי . המ

א םאה ל .לעיו לייא

קו "?םויה הר התנפ

םיעדוי אל ונחנא" , ש תויהל לוכי ,אמא שי םע השיגפ רפועל

י ונניא ,םירבח ".רהימ עודמ םיעדו

םינטקה הידלי ינשב הטיבה , ,תולק הכייחו

,ןומיר הלא אהם,

םהל הרמא וליאכ הניבמ איהש גב םירבד שיש ו.

.ילד ךותב קווק תא אשונ , תא איצוה אוה

דמע םגאה דיל רפוע

.וידיב ותוא קיזחהו קווק

םולש" , ,קווק תחפשמלו ךל ך םויה וא .ךתוא רקבל אובא ינא ,

.רפוע רמא

רחמ וא , "

רפוע םולש" , ".לקיאלו לקיל ש"דדד

" םהל רוסמא , ל ,התאו ".ךלש החפשמל ך

קווק תא קשינ רפוע , םימל ותוא ךילשהו .

.םגאה ךותב וביל

ב םלענ תוינש ךות קווק

דבכ היה רפוע לש ,וילע ורבח תא בזעשכ

ו ןטקה רהימ רפסה תיבל .

'ד קרפ

קווק רפוע , םגאב לייאו

לוכה .םיפטוחה ןמ ןופלטל

יניבג תחפשמ לש תיבב ציפו

םירטוש המה םוקמה , םירישכמ םהידיב רותיאל םידחוימ

לא ןפלטמה םוקימ החפשמה םוי דועו םוי וניתמה םה . , ןופלטו

הרטשמה .עיגה אל , זוזע ןיצקה השארבו , םיגאדומ ויה .דואמ

דואמ .

וששחו

ה םיבוצע ויהנ הלעבו יניבג תרבג , כבו

לייאו רפוע

.דחוימ תדלוה םוי הל גוגחל ונבשח" ימ .ילש תבה הנכסמ

תכלל ולכי אל

הזיא עדוי .התוא ופטח םדא תואלח לפטל םיעדוי םניא יאדו

יש ינפל התיבה י ןכל .קווק לש ולרוגב הלע המ ועד , במי ת

לש המא ,יניבג תרבגה יכבב הררימ ",הב .תקוניתה הניד

.םגאל םכרד ושע רפסה

םיקעוצ :

םגאה ,

םיכלוה על תדג

םהינש וקעצ "!קווק !קווק" ,

"!קווק !קווק"

עתפל , םהילגרל עדרפצ תצפוק . ...עדרפצב וטיבה םה

קווק הז !קווק הז" דחי םהינש וארק "! .

ףפוכתה רפוע .

ילש דיל ץופק" , .רמא "

החמשב ץפק קווק ודי לא .ותוא קשינ רפוע .רפוע לש

"?ךתחפשמ תא תאצמ ?עמשנ המ ?ךמולש המ"

דואמ קבוט שידקמ יקא" , " .קווק רמא

".'ק ילב רבדל ךתוא דמלל םיבייח ונחנא"

ןקוא לכב" , יתקפשמ תא יקצמ , תרבחב רשואמ ינאו ה "!

"?ןאכ בצמה ךיא"

קוחק אל שי" וב ןמזה לכש תקונית הדלי םש שי ,ץעמ תיב ק ה

"!השיערמו

'ה קרפ

םיכוב תוקוניתה לכ" , "?תושעל רשפא המ

לוכה עמוש קווק

אל" . לש לוק יתקמש אל ינא !אמא !אמא תקעוצו הקוב וז

"!םשמ אמא

בוט התא ,התוא דדועת ךל

בוט" . הלילה הכבת איה םא -

שממ איה ,לעי הנטקה ונתוחא ומכ ,תונטק תודלי

עב דודי

...ךתוא תבהוא "

ש"קד לקיל ורקמת לכ םדוק" המ קודבא ינא הלילהו ,ינממ

"!הנטקה תקוניתה םע הרוק

ונל שי ,התיבה רהמ רוזחל םיבייח ונחנא

בוט" , קווק .

םוי ותואב ומצע לבקתנ ה תחיש רצק ןופלט ה תחפשמ לצא

םירועיש עקרק תולמעתה גוח לייאלו הטארק גוח שי יל , "!

...ונלש תושירדה תא םכל עידונו רשקתנ הלילה" .יניבג "

וצא םה .םלענו םימה ךות לא קניזש ,קווקמ ודרפנ לייאו רפוע

" "!םיצור םתאש המ םכל ןתינ ונחנא !ורבדת וישכע !ןכ !ןכ

,התיבה וצר וניכה םירועיש ,םהלש םיגוחל וכלה , תא וליבו

תרפופש , ,ינשה דצהמ הנעמ היה אל ךא

עצ ה לא יניבג ןודא ק

.םתדובעמ םירוהה ובשש דע ,תיבב דחי ןמזה ראש

.ומוקממ ץפק ןיצקה זוזע .הקתונ החישה

"?ושרד המ ?ורמא המ"

םולכ ושרד אל םה" . ורמא קר

לע ועידויו ורשקתי הלילהש

םהיתושירד . "

םתא ,םתוא טולקנ ונחנא !ןיוצמ"

ובשחת ,תוכורא רבדל ולדתשת

הברה , טעמ ורבדת , טילקהל חילצנ

כונו םהירבד תא תא רתאל ל

.םמוקמ "

ב דוע םרט ה לע הכשחה הדרי םגא

לש הכובה הלוק קוחרמ עמשנ

יכבה תא עמש קווק .תקוניתה , אצי

לא עיגהו ץפיק

םגאהמ , ץפיק ,

ףירצה נ . עמש לש יכבה לוק

קווק ה ה תדג לע בשי אוה .בטיה ןיזא םגא תא עמשו ,

תקוניתה .

ש ףירצהמ םילועה תולוקה .ולומש הדגה לע

ה תא עמש קווק םירבד תוריהמב ץפקל ליחתהו רבע לא

רבג לש לוק קווק עמש

וא" י ב תקונית וזיא , ייכ תינ תאזכ "!

אוה .וירבח ותבוחמש ןיבה הדליה לע לייאלו רפועל עידוהל

.ףירצהמ הלוע

.בל ירסח םיעשופ לצא הרוס

הנכסמה , אש

הצור התא המ" ? הלש החפשמהמ ,הלש אמאמ התוא ונפטח ,

א קחשל ךיא םיעדוי אל ונחנא התוא ליכאהל המב ,הת . לבא .. ,

ךכ השענ ונחנא .הלילה תא ןנכתנ אוב : תבשוח הרטשמה

הסנת ...םינפלטמ ונדועב ונתוא סופתל

הש אי מכח ,ה הואי

ןאכמ , ונחנאש םהל דיגתו

ןכל , התא רשקתת הנומש העשב ,

הברה ! ק'ג תא ררחשל םישרוד םגו ,םדאו ןואיל ,

ףסכ םיצור ,ו

קתנת די , א .הדליל רוזחתו ינ

ונירבח רהוסה תיבב םיאולכה . מי

,ןופצהמ עברו הנומש העשב רשקתא רבד ותוא שורדא . דיגנ

ןיכהל םהל תא ףסכה תא לבלבנ ךכ .רחמ רשקתנ ונחנא יכ

הרטשמה םירטושה . םורדב ונחנאש ובשחי , ולבקי עתפל

ןופצהמ החיש . !ינואג ןויער חילצנ ךכ ונירבח תא ליצהל

אלכהמ ו , דודשל קיספהל לכונ זא .םייחה לכל םירישע היהנ

.בונגלו החפשמ וז .םישרוד ונחנא ףסכ המכ וישכע טילחנ אוב

ומכ ,הרישע ".םיעדוי ונחנאש

!ירבד תא ירכזת" ןוילימ םיצור ונחנא :ונלש תושירדה ןה ולא

.םילקש םישרוד ונחנא ונירבח תא ררחשת הרטשמהש

םדאו ןואיל ו . םג רטפוקילה

רהוסה תיבב : ק'ג ,

יבשויה ם

'ו קרפ

"!טעמ דוע ךיילא רוזחא ינא ...טולימל אוה .החישה תא קתינ

םלוכ םש םיבוצע

םוקימ םהב היה הז .ןופלטה

םירישכמב קדב זוזע ה םא נ טלק

ש רורב ,םורדמ העיגה החישה אל ךא היה םוקמה רורב

.קיודמה תיב לכ קודבנ ונחנא ,םירטוש תצובק וניכת"

םיבוצע , לוצלצל םיכחמו

םיבשוי יניבג תחפשמ תיבב םלוכ

תרמשמבש םירטושל זוזע רמא "!םורדב .

םירטושלו החפשמל לכוא קפסל הגאד הרטשמה .ןופלטה

,דקפמה ינודא" ?לוצלצ דועל ןיתמנ ילוא .דואמ בחר רוזא והז

דקפמה , תיבהמ זז אל . אוה ל הפיצ תחיש ןופלט

זוזע .םוקמב ,

םוקמל בוריק אצמנ ילוא , .ןיינעב אצמתמש רטוש רמא "

עיגמ ןכא .ה הנומש העשה , ןופלטה ,ךרעב

םיפטוחהמ , זוו

תוכחל לכונ אל ונחנא ,אל" . תא םיעדוי םה ,םימכחותמ הלא

לצלצ . מ זוזע ,הממד תררוש תיבב ו תונעל יניבג תרבגל הר ,

.הנמאנ םתכאלמ . ושה םאה . םינגראתמ םירט ? "

ועבצאב הארמ םלוכלו ה תרימשל תוא .טקש יניבג תרבגה

דקפמה , "...ןוויכל םיזז ונחנא

ןכ" ,

סוסיהב תרפופשה תא המירמ , דקפמבו הלעבב הטיבמו

עתפל עמשנ לוצלצ דוע . ה המוקממ הצפק יניבג תרבג , המירהו

הנוע איה .זוזע ןיצקה ,םוקמב הרטשמה : "...ול...ה"

תרפופשה תא תוריהמב .

יניבג תרבג" , " ה ןמ ומצעב חוטב לוקה עמשנ ינשה דצ לש

"?הז ימ ...ןכ"

?התא ימ "

.וקה ?ימ ...ינא ...וז ...ןכ"

ינא ,יניבג תרבג יבישקת" תא םיפתשמ אל םתאש הווקמ

!הרטשמה תעדל הרטשמה לע הז תא קר םדוק םיבייח םהש

ונירבח תא ררחשל לכ . ש ירחא ונלש םירבחה םיישפוח ויהי

'ז קרפ

עבקנ השיגפ דבלב ךתא , .ףסכה תא ונל ירסמתש ידכ מי ןויל

ומסל רשפא ןומיר ידלי לע ך

הדליה תא ךל ןתינ . "

ןמוזמב . ו זא

תננחתמ ינא ,הדליב ועגפת ל

א ינא ,אנא" איב .ףסכה תא א קר

כינפב "...ם

העשה .ןיטולחל שושת לייאו רפוע לש םתיבל עיגה קווק

.קתינ ןופלטה וק

הרשעו הנומש התייה , קל השק ול היהו רקר .רבדל וא אוה

ונ" לש אובחמה םוקמ תא םתאצמ , ןודא לאש "?תולבנה

עדרפצ דוע םוקמב שגפ , העמשש ימ .ורקרקו ורקרק םהינשו

ןחלושה לע .

יניבג , ו הכה

רפוע לש רדחל הסנכנ איה .הנטקה לעי התייה םירוקרקה תא

ינודא , זוזע הנוע " , םילבלובמ ונחנא התע" . ןופלטה

ךפהל" ,

לייאו , תפשנתמ .תושגרתהמ

הזה ל ןאל ללכב םיחוטב ונניא ונחנאש ךכ ,ןופצב היה !תונפ

ץוחב אצמנ קווק" , םכל ארוק אוהו ! "

"!דואמ םימכחותמ םהש יתנייצ

לש הלוק

והיז ,םירוקרקל ובישקה םה ישוקב קווק תא , יכ

היה היינשה עדרפצה .רתוי קזח תלדה תא וחתפ םה , קווקו

המינפ ץפק אוה . רבדל הצר , וקרז םה .עמשנ אל ולוק ךא

רחאל

ותוא תרעק לא םימ האיבהש לעי תוריהמב , ו

הרעקהמ אצי ששואתהש .

.ןדקומה לש ולוק עמשנ ",הרטשמ"

םקאה קי לע קיבב םיפקוח קשי ...קשי" , " .רמא

זוזע ןיצקה תא שקבמ ינא" , " .רפוע רמא

שגרתהל קיספת . "

טאל" , טאל , קווק .

המ ליבשב" ךירצ התא "?ותוא

" הנטק הדלי שי הרטשמל ועידות ,התוא ופטח ,תיבב . םה

והשמ ול עידוהל הצור ינא" . "

וישכע ...םהו םיינש םה הרטשמל םירשקתמ . םיצור םה

"?עידוהל הצור התא המ"

הקליה רובע רפוקוק , התוא וקרהי םה תרחא . " היה קווק

ךניינע אל הז" . זוזע ןיצקה תא הצור ינא , "!רהמו

.שערנו שגרנ תמאב

רפסמ תא ךל ןתא ינא ןופלטה ב תיב ש אוה וב

בוט" , בוט!

הדלי ופטחש םידדוש שיש ןווכתמ התא" , םירשקתמ םה התעו

"...אצמנ

רפוע לאש "?התרומת רפוכ שורדל ידכ םירוהל .

רשקתה יניבג תחפשמ לש ןופלטה רפסמ תא לביקש ירחא

ןקק" ע ", קווק הנ .

יניבג תחפשמ לצא תיבב .ד עמשנ לוצלצ בוש

םשל רפוע , ימי

ןיינעמ" , הפטחנ הדליש ונארק אלו ונעמש אל . "

ל ןמסמ זוזע .ןבצעמ ןופלט תרבג יניבג תרפופשה תא םירהל ,

ןוינקב המלענ הדליש אמאל רמאש ,אבאמ יתעמש ןכ ,ןכ" ,

מ אוה םגו א ןופלטה ןמ ,תסנכנה החישל תחא הנועבו תעב ןיז

אוב !התוא ואצמ אלו , ,ול רפסנו זוזעל רשקתנ רפוע לכוי אוה

.יניבג תחפשמ לש וקל רבוחמה ודיבש

דליה תא ליצהל א "!הנכסמה ה .לייא רמ

םולש" , זוזע ןיצקה תא שקבמ ינא , " רפוע לש ולוק עמשנ

םכחהו לודגה חאה ,רפוע , ןהנה .

.יניבג תרבגה לש הלוקל הבושתב

הרטשמל רשקתת" , קווק רמא "!רהמ .

סעכב תרפופשב זוזע קעצ "?!התא ימ" .

.הרטשמל ,זוזעל רשקתא ינא "

בוט" , בוט .

רפוע ינא ...ינא" .ןומיר הדליש ךל רמול יתיצר ... "

רפוע ל שגינ םרדחבש ןופלט .

בצעב , ויחא ינשב טיבמ אוהשכ

אל" , הכחנ ונחנא , " רפוע רמא

קוסע ינא , רמא " זוזע ןיצקה , קרטו תא

וישכע אל" , רפוע ,

קווק , .ומוקמב דמע ףוס ףוסש

םיבוצעה םה םג , ו ב םג

.ןופלטה ה יניבג תרבג , החישה תא העמשש , בטיה העמשו תא

"!םהילא רשקתא ינא ,הזה דליה לש ןופלטה רפסמ תא יל ןת"

הלאש :

"הדלי" ,

רמואה רפוע

א .זוזע ןיצקל יניבג ןודא סעכב רמ

ןופלטה תא תקתינ המל" , "?זוזע ןיצקה

רשקתת לא !אל" . הש תויהל לוכי םיעדוי םניא םהלש םירוה

םיבוט םידלי הלא" א רבדל םיצור הארנכ םה לבא , לע ית

ונילא םירשקתמ םידליהש , זוזע הנע " .

רחא אשונ , וישכע הזל שאר יל ןיאו . "

ןופלטה רפסמ תא השקבב יל ןת" , רתלאל רשקתמ ינא ! "

הדלי ' הרמא ".הז תא רמא אוהש יתעמש ,

לבא" , רמא אוה '

דצהמ .ןומיר תחפשמ תיב לש ןופלטה רפסמ תא גייח זוזע

תרבגה .יניבג

הנוע ינשה .םאה ,ןומיר הלא

רמא ' הדלי .והשמ עדוי אוהש תויהל לוכי ?'

המ אוה

" ל .ןוכנ

ןומיר תרבג" , "!ףוחד הז ,ךנב םע רבדל יל ינת אנא

יניבג ןודא רמא "!וילא רשקתנ ילוא .

"?ללכב התא ימ"

טח וא תרדענ הדלי לע ונמסרפ אל ונחנא !םואתפ המ" והפ.

שקיב זוזע" א רבדל ינממ ת.ו "

נווכ וזש רובס ינניא ות."

"!הנעת !ןופלט םכל שי

ל דיגא ינא .םידלי רפוע !

בוט" , בוט .

ארק הלא ה םר לוקב .

ויחא ותוא ולאש "?רפוע הרק המ" .

ןכ" , "?הז ימ

ןיבמ ינניא" . ןופלטה תא ינפב ורגס טושפ . "

וילא תרשקתה התא ,זוזע ןיצקה דיל ינא" . "

בוש, הנווכ ילב היה חטב הז יכ , " .לייא רמא

רשקתת זא"

קווקו םיחאה ינש " :החמש תואירקב וצרפ !שי !שי !שי "

",עדרפ זוזע רמא .

יתנבה" . צה

"?התא ימ

ןכ" , וילא יתרשקתה . לבא ,

ל רהמ ואובת" ,םגא ונתוא ואצמת .םוקמל םיצר רבכ ונחנא

דיגת" , קותמ דלי , "?הדלי לע והשמ ןופלטב תרכזה םאה

םגאל "!

םגאה דיל , .ףירצה לומש הדגב .. בורק תקזחומ הדליה

ןכ" . ל רפסל יתיצר ו הזיאב םיפטוח לצא תקזחומש הדלי לע

רצק ןמז ירחא הצרפ ה ךותל הרטשמה ,ףירצ ינש תא הרצע

"...תיב

םיפטוחה , הירוהל הדליה תא הריזחהו .

רפוע" , ךינפב ןופלטה תא יתרגסש רעטצמ ינא ,זוזע הז . רפס

םיבוט םידלי !םיקנע םתא" ! לכב עויס םכמ שקבמ ינא התעמ

הדליה לע השקבב יל , "!רהמו

ןושיל התיבה וכל ,םכל עידצמ ינא .הרקמ כילע רפוסי דועו , ם

הארת" , ".םגאה דיל תיבב םיפטוח ינש לצא תאצמנ הדליה

!םכל " .ןומיר תחפשמ ידלימ זוזע דרפנ

בר הדות ה

ריעב .

?עדוי התא ךיא" "

.רשואמ היה אוה .םגאל ורזח םה

םידליה וקרז תא קו קו

יכ" . הז המ .. םיינש םהש רקיעה ?בושח ורשקתיש ורמא םהו ,

התיבה ו םיחמש םיזילע דואמ .

ןופצ , ףסכ רפוכ ושרדיו ,

ו םורד המ ינשה

דחא המ

א םכיל ה ,

"!םהירבח רורחשו

דואמ ןוכנ" ! "?רופיסה לכ תא עדוי התא ךיא

כל לש ןופלטה תחיש תא ועמש יניבג תחפשמ תיבב םיחכונה

םה םג ועמש לייאו רפוע לש םרדחב םיחכונה לכ .רפועו זוזע

תא .זוזעו רפוע לש החישה

"...צהמ הז"

ש" ... "!טקש !ש

רפוע" , "?תומולעת םהל חנעפנו הרטשמל סייגתנ ילוא

לייא רמא .

לעי הרמא היה אל רבד םוש ידעלב .ולבקי יתוא םג" :

"!חילצמ

ונימזה הלאו ןונמא ,רשקתה זוזע .םירוהה םהל וכיח תיבב

.םתיבב תיסוכל ותוא

,הדילג םידליל איבמ ינא" הספוק "!הדילג לש

זוזע רמא ,

,םצעב" הדילג לש ילד "!םהמ דחא לכל

ףוס

Made with FlippingBook HTML5