הצפרדע נגד החוטפים / דוד יאיר

םיגד וב םיטשש .ונממ הלע אל םיעדרפצ רוקרקו ,בורל ףירצ

עב רתוי קחורמ היהש בוזע לא ברקתה וליאכ םהל הארנ ,רב

.לודג חטש ינפ לע טשפתה טושפ םגאה .םימה לייאו רפוע

'א קרפ

םישנא ,

םגאה ביבס וטטוש , קב וארקו ו "!קווק !קווק" :לודג ל

הדוס לע תרמוש לעי

םילייטמ םתסו םיגייד םתמועל וארק ,םוקמב ויהש קיספהל

.תוקעצה תא רתלאל

םירמרוממו םיבוצע התיבה ובש םה . רשאכ ל ובשי תא ןיכה

עדרפצה , םירעהל

חילצהש זאמ םידחא םישדוח ורבע ק וקו,

רפועל לייא רמא , :ידמל בוצע אוהשכ ,

ירועיש תיבה

תחפשמ לש התיבל ץורפל וסינש םידדושה לע .ןומיר םלוכ

נ אוב" ןיימד ונל היהש אוהש ,קווק עדרפצ רבדל העדיש ".

םיחאה תא וחבישו ולליה , ,לייאו רפוע או ויה םיחאה ול

" םולח היה אל הז , ונל היה תרבדמ עדרפצ אוהו ,קווק !" הנע

,דואמ םידרטומ יכ ק ו .ונניאו םלענ עדרפצה קו

רפוע .סעכב

תופעל .

,רוזאה תא דקפ םושג ףרוח ז םשג ךתינ ופוס תארקלו

" אוה ןאל "!?םלענ תא ומייס ,רבדל ופיסוה אל םה .לייא שחל

םגא , .םינש הרק אלש רבד

בה צי ה איה וליאכ התארנ

.הקיעמ הקיתשב םירועישה תנכה

אוה .קווק תא שפחל ידכ ,םשל תשגל טילחה רפוע תא ענכש

תחוראל ןמזה עיגה" ,םהילא םמא

?םכתא הרוק המ" " ארק ה

,לייא ,ןטקה ויחא ואצי םהו שמש לש בוט םויב , םכרדב

".ברע

ה יחטשב ילוא .הציב םלזמ לזמתי ,וויק ךכ , תא ואצמיו

בליקו ר

םיאב ונחנא טעמ דוע" , לייא הנע " .

םוקמל ועיגה םגאכ םהל תרכומה הציבה התארנ

.קווק שכ

Made with FlippingBook HTML5