Villabyerne1946

' j . bS' J t ^ i VILLABYERNES BLAD N r l Torsdag den 3. Januar 1946

Stærk Rift om Bitletterne tii Nytaarsmatinéen i Gentofte Der bliver samtidig Gentofte-Premiére paa Kortfilmen „ R ^ e n i Arbejde'^

GEMOMSHUS* Diwer Traw$poria&/c 4k genaabner i Dag ' I Middag i 7 D a g c .................................... 13.00 Kr. Middag i 7 Dage ........................................... 19.50 Kr.

KoMttne borger for Kv.i.irtrn.

*

2 Middage t 7 Dage.......................... ..

24.50 Kr.

n ) j e / \ o r g < 3 i l l

Aiar/ct! triéif

JrMMJiCW fhv. Kokg.nchef p .. S k .,.. HELRUP 4 6 8 9 — P rJv.t WgLRUP 4 8 a <

DEN DANSKE L A N DM A N D S B A N K

»Attid vejptejet« ¡ad det være Deres fzrste Bud t det nye Aar og overhold det saa gennem regetmæssige Besøg hos Vika. Her sørger specialuddannede og erfarne Damer for alt, hvad der kan forskønne og forynge Udseendet. Der er f. Eks. Dia-Wave Kortbølgepermanent til 30 Kr. og den vidunderlige Vika-Permanent til 20 Kr., begge giver smukke, holdbare og naturlige Krøller. Der er Manicure, Haarfarvning, Tonebad, Hovedbundsmassage, Oliekure, Lysning af Haaret og Diatermi. Krølnakker forarbejdes efter Deres egen Haarfarve etc. I en særlig Afdeling tager Skønhedseksperter sig af Deres Teint, som behandles med de udsøgte Edmée og Lesquen- dieu Præparater. Ring allerede i Dag og aftal Tid. saa staar hele Salonen til Deres Raadighed. V)KA Soionen luHet om ^ondo^en B E R N S T O R F F S V E J ^ H E L ^ 1 3 S 1 ^ j n

Beskyt Deres Værdipapirer, henlzg dem i Opbevaringsdepot

BERNSTORFFSV^ AFDELING Bernstorff!vtj140. Helrup 4523—4533 GENTOFTE AFDEUNG Gentofteg.de 64. Gentofte 22M HELLERUP AFDELtNG Strandvej 80. Helrup 6505 ORDRUP AFDEUNG Ordrupvej 90. Ordrup 4212—4384 SØBORG AFDEUNG Soborg Hovedgade 71. Søborg 2563

De fritages for 6fter5/n af Udtrzk- ning og Kiipning af Kuponer m. v. De hzvede Kuponbe!ob indsættes paa Deres Konto eiier udbetaies Dem. Gebyr 50 Øre pr. 1000 Kr. Paaiydende

Oper^santerinde Rigmor Gadborg og Pianistinden Ksther Vagning, der synger og spiUer ved Kommunaiforeningens \ytaarsfest.

det var at vente, har der straks i, Starten været stærk Rift om Billef- terne t)l frenfo/te Komniunn!- oji (rri/ird- ejf'r;oreNLNi/s store Nytaars-Matmé paa Sondan K!. præeis i (^enro/te Kmo I ovnut meddeles det ! en iiMc Fodnote td Programmet, at Pra^eisionen vil blive gennemfort, da det af Hensyn til Kunst- nerne:^ Teatertjeneste er nodvendtgt at begynde rettidigt. Forenmgfms Formand. Rektor /Inge .Ymsfed. hoider \yUiarstalen. og vor lokale Hutufuisi Redaktor Ror! ¿ifihroe \i! som . Den (gyldenblonde" holde et af stne po­ pulære ..Frikvarterer". Mellem dtsse to Yderpunkter. Alvoren og Humoren, grupperer sig et udsogt og endda i M ^ ^ Øjeblik har faaet en iiktuel Ttlfojelse. idet det er lykkedes Fe^^tkomitéen at ar­ rangere en ^'peeiel Gentofte-Premiére paa deri nye Kfmtfilin: ..Hæren i Arbejde', som for Tiden \ises inde i København sammen nted den nye danske Ulm-Sukees ..De rode Fnge'. ..Hær<-n i Arbejde" er en filmatisk Skildring af den nye danske Hær og de Vilkaar. hvorunder det indkaldte Mand­ skab lever og uddannes i Kaserner, paa Idrætspladser og i Terrænet. Filmen, der er optaget af Ministeriernes Filmudvalg i Samarbejde med ..Folk og Værn", slut­ ter med en Række Scener fra Grænsen, hvor danske Soldater gaar Vagt ved

Flensborg Fjord og i de ode Marskegne ude mod Vest Foruden denne aktuelle Film vises en Musikfitm med Kaj Fuans og Ingelise Hane For den levende Musik paa Gentofte Kinos Tribune sorger Pianistinden H.sther Vagmttg, der bl. a. .sjnl'.er de kendte Cho- pin-Val.--e i rts- og T-mul. ^m g e ^ ^ p r æ ^ m ^ ^ ved to saa fomemiiie og forskellige Kunstner­ inder som den nye ftj^e'rastjerne Rigmor Gadhorg. der for nylig ha\de sin Debut ^ m l ^ t k g t T e a h ^ f ^ t ^ ^ ^ ^ M ^ ; ^ ' - ml nogle af sine populaueste Sange og \'iser. F ^ V^im tmmsY^^rn den.snumret Ta.s.si A- rfarleg. og det bliver sidste Gang. man faa.- læjlighed til her hjemme at more sig over dtsse ..alvorlige Komikere" og deres mange tossede og ori ^ m ^ l L . ^ m ^ t ^ i ^ a D ^ e d m ^ r d e paa eti Tiirm* til Paris. London og New York. og saa varer det nok noget, for de vender li ¡em tit Kotxmhavii. Fndelig er der Skuespilleren Peter Ki'ter. der som Matinéens Konferencier kæder det hele sammen, og som i ovrigt har sin egen Afdeling med sine fortræffe­ lige og herlige Parodier paa kendte Kunstnere. Det er. som man ser. et broget og festligt Program, hvormed ..Familien Gen­ tofte" paa Sondag hyder det nye Aar vei- komnien.

indr. Varemærke

Skræderforretning

Grundlagt 1930 Strandvej 84. HeM. 7441 Tak for Aaret der svandt og ønsker jeg alle mine Kunder et glædeligt Nytaar Husk Tif. Nr. er forandret til Hell. 7441 SKAND

H U L S ( 3 M - P U S S E - K N A P P E R MAOMOVSMODtRt — 80LPHSSÉ — MNAPMULUn LYNGBYVE JENS PU S S É FORR E TN t NG L Y N G B Y V E J 4 TELF. RYV . 9 6

SPAREKASSEN FOR KJØBENHAVN OG OMEGN # strandvej 88 e G jentoftegade 51 e Jae§fereborar AHé 22 # Saborg Wovedg^ade 78 Kontortid K). 9—15 Lørdaf^ Kt. 9—13 Fredag Aften K!. 17—18 E!ever med Tihadeise modcages fra 1. Januar -KØRESKOLENordr 737

Nu aahnes de loka le P o lit is la llon e r a lter t orpiøht^ orylfh r (h i Indlx tatinp; af den aarli^e Munde?

Det er tkke nok, at Haaret plejes efter al l e Frisorkunstens Regler. Hvjs Teinten tkke er fejlfri, bliver Resultatet kun halvt. Frk. Vivian Sørensen, lægeexam. Specialist, gt- ver ] Skønheds-Afdelingen: .SeAFufu up............................. y..sg . -Stor da. mrd Héraf!an!-.tfa.!!age ........... ffarmanérfiand/mg, Kfmmng.!-.tfa!- !ugr. Afuste éir Afa/^e up. t'iéra- fmm-.tfaua,?! ag Brautv-LigAt . .. Ht.OO -Star Kabaf red gfbarmemrnf. ................ B n n ag l'ipprr reffrr ag fo r te t.. J.ttO 1 Frisar-Afdelingen kan Damerne biive permanent- krøllet med vor anerkendteWells Permanent, der giver Haaret det smukke, b'.,de, glansfulde Fald, ............ 15 00 O g M a h a r v i f M ^ e t n ^ A ^ parat til Damer, der geeppe vil eller Krøller. Apparatet krøller selv det vanskeligste Haar uden at d et...............................

K r ú u ú u / / . s f o / F o u e N

R e r u ^ f o r / Z i s r e y / o / ^ e r

e /f e r deu /5 . ./o u u o r

^ K O N T Befrieisrstidens midiertidige k7 Cpntrabtation for Nnrdrf Birk.! Poftit. 1 niroktt^r Siogumfoidts Vi!!a paa Kt!dr- gaardsvoj 7], forlængst or htkkot og .sprn- ge.t. modens Politiet er flyttet ned paa Ue lerupvej. har de lokale Pol'itistationer t Genfo/

Igamle Politistationer tilbage. Og det er og.saa betydelig nemmere at henvende sig paa den lokale Potitistation. hvia man har en Forespørgsel eller en Anmeldel.se. for ikke at tale om ..Hiindeskattetiden". — Men. slutter I.,oka]stationernes Til­ hængere: — Det ender saamænd nok med. at Politiet ...slagter" de smaa Stationer Helt saa galt gaar det dog næppe. ! hvert Fald meddeles det i Dag officelt fra Gentofte Raadtms. at Politiet atter har overtaget Modtagelsen af Hundeskatten, og at Indbetalingen foregaar som sædvan­ lig i Gentofte paa Politistationen, Baune- gaardsvej ]2. i ffellernp paa Stationen. Hellerupvej 5 og i Ordrup paa Ordrup Politstation. Lindegaardsvej 8. Stationerne er aabne for Indbetaling hver Dag i hele .lanuar Maaned. og alle Planer om en t'entralstation .synes saa- ledes foreløbig at være skrinlagte. Hundeafgiften er uforandret 10 Kr. for de .smaa Hunde og 20 Kr. for de større. — Holdes der i samme Hjusstand mere end én afgiftspligtig Hund. svares der dobbelt Afgift af dem alle. Ved f'orngehse of Hun- defegn skot Knitfering for den loi'plig- I Tilslutning tit ovenstaaende kan vi oplyse, at ogsaa Kriminalpolitiet! Station paa Bern.storff.svej 1.32 (ved Siden af S-Togs-Statonen) atter vi] biive anvendt ti] sit oprindelige Formaal. Kriminalpolitiet, der en Overgang var stationeret i f.yngby. og for Tiden reside­ rer 1 T nghuset p^aa Blegdamsvej. i Kø­ benhavn. flytter nu igen tilbage til Kom­ munen. og fra og med den 15. Januar vil den vitlahgnende Potitistation paa Bern- storffsvejen nære aaben Døgnet mndt under Ledelse af Kriminalassistent Chri­ stiansen. KriminRipoMtiøt vender tiibage

20 00 Ti/ en ny moderne Kruure hører nu en t'o/h, Ffetning effer Krøfnahhe, der !ho;7e! poo hort Tid. Elever uddannes ] Skønhedspleje Damefrisør- og Skønheds-Salonen, Ring venligst og aftal Tid paa GENTOFTE 2611

Kirketorvet 1 - Gentofte A A G E K J Æ R U M G A A R D

G ø n to fte t067 G e n t o f t . t067 H a v e a r b e jd e , BraendeaKaerjnK 06 T a r v e å n d bæ r tn g V l H a b y e r n e s H a v e a f f a l d å k o m p a g n i H a V C a f f a l J Q e r n e a

Ordrupvej 40 TAø ß* C a ca o

^ RoM&ntLai) ' Entrøpranar Moderniseringer — Omforandrtngar og Reparationer Kaminer — Biomttervinduer Terratter — Wurbuer A4

Brænde

Ordmpvej 40 JtsMssAUtøøiø C J ca /jg < L øyøt#y

TRÆPERS!ENNEN med Bomutdx^jord Hergarnssnor L W /< )r }MORD)SK PERS!ENNE-!NDUSTR! - Tetf. Gentofte 2482

t¡! Kakke!ovn og Centra!fyr sælges.

/V y i 7 f QKRÆDFRIFT ..Perfekt", Strandvej 84, ^ gør opmærksom paa, at Firmaeta Tele­ fonnummer fremtidig er ændret fra Hel- r u p B ^ v t B H e P m p H ^ .

E. RASMUSSEN Xornvej 2 O r d r u p 3 6 6 4

mnomüTmiy!MiOtmmiimg

OentoJ^dgod# 3? - 4i

Made with