Villabyerne1946

3 . J a n u a r 1 9 4 6

V ILDABYBRNBa BtKAP

gande Oplysninger om de ty^a Flygt- niD##ior!Hegninn€r i Gentofte Kontmunc, da Socialtjenestan overtog Administratio­ nen efter Kapitulationen: Antallet af tyske Flygtninge var da paa nedennævnte Steder: H f. K s Tenntsha!................... *M0 TjøTTtøoaafdåskoicn...................... LavKievøjøkroet) ............................. Dí/MepcMFd^skoícn ....................... Ordrup S k o te .............................. Gøuio/ie 490 TenwtahoHcu * 450 ................................. ^ 0 JørubuucpauiHoucu............... ... 190 Endvidere var Hellerup Skole Lazaret for 450 Saarede. medens Tranegaardssko- len var belagt med 250 epidemisk Syge. Indtil Dato er Dpssegaardsskolen, Or­ drup Skote, Junkershalten og Tennishallen blevet rømmet for Flygtninge, væsentligst ved (Omgruppering og ved Belægning af Gentofte Bodmtntonhat, Ved Stadion 4. Derimod kan der ikke siges noget om, hvornaar Kommunen bliver renset for tyske Flygtninge. — Foreløbig haaber baade Tjørnegaardsskotens og Gjentofte Skoies Elever, at det bliver muligt for Ad- j ministrationschef Kfærbøl at hoide det i Løfte, iom han gav ved Skolemødet i Tors- s hvorefter Tjørnegaardsskoten skul­ de otlve fri straks efter Nytaar. í í í F o r n y e l s e „A t tænke øig" fejrer 14 Aero Jubilæum *r^ET er helt i Overenssterrunelse med den ! V spøgefulde Rubrik, naar ..At tænke sig" har besjuttet sig til at fejre ait 14 Aars Ju­ bilæum. Fra Politikena Forlag kastede man i 11. Time før Julen en lille Bog ud paa Mar­ kedet. et Festskrift kaldte man det. med „spredte Træk af den populære Jubilars Bidrag til Aandslivets Fornyelse". Skade kun at „Festskriftet" ikke naaede frem i Kon­ kurrencen med Aarets øvrige Julelekture, men ogsaa som en lil.e Nytaarsopmærksom- hed vil Festskriftet være velegnet. Hvem der daglig læser ..At tænke sig" vil med Glæde genopfriske Bekendtskabet, og for alle andre vil P'estskriftet være et Fund. Man finder her et rigt Udvalg af Gementkogeren Carlo Carthophelmoos' livsfilosofiske Betragtninger, ligesom den kendte Fusentast Fridolin Hulke- fryd. Specialøkonomert AnA^nlus Nimmersatt og Rundjernsdrejer H. Hjensen er repræsen­ teret. — Der hører Karakterstyrke til at sælge Elastik i Metermaal, fastslaas det i „Fest­ skriftet". men ingen skal beskylde „At tænke sig" for at give Undervægt, naar Talen er om Vid og Humor. D e M y e s l e O " M den danske Brigades Tilblivelse og IndsatA i den danske Frihedskamp har Hirschsprungs Forlag udsendt et smukt Værk. som først og fremmest alle Brigade- medlemmer maa eje. men som ogsaa vil blive læst med Udbytte af alle. der interesserer S!g for den danske Modstandskamp. Værket, der er redigeret af Redaktørerne Niels Grunnet og Bent Demer. er trykt paa svært Kunsttrykpapir, og i Retning af stil­ fuldt Udstyr er intet sparet. Blandt Værkets mange Bidragydere er General Dewtng. ster Bjørn Kraft. Redaktør Ebbe Munck. Kaptajnløjtnant E. H. Wolff. Kommandør Kjølsen, ligesom de fem Bataljonschefer og en Række Menige fra Brigaden har været Bidragydere til det smukke og rigt illustre rede Værk. Danm.arks største Tankdamper „Eleonora Mærsk", der efter den tyske Besættelse gik i britisk Tjeneste, og om sine dramatiske Oplevelser har „Gnisten" skrevet en fornøje­ lig Bog. som er udkommet paa Carl Allers Arne Bennike fortæller dramatisk og morsomt, b.andt andet om Tyskernes Indta­ gelse af Kreta og sin eventyrlige Hjemrejse gennem Tyskland og Italien. Efter sin Hjem­ komst gik Forfatteren ind 1 det illegale Ar­ bejde og havnede via Vestre Fængsel i Frøsiev-Lejren, hvor hanø mange Numre med Tyskerne resulterede J en Dødsdom, som kun Tyskernes Kapitulation reddede ham fra. Den underholdende Bog er illustre­ ret med to Hundrede morsomfhe Marginteg­ ninger af Gunnar Hansen. Erenfyr D EN unge Radiotelegrafist Arne Bennike gjorde den 9. April 1940 Tjeneste paa o m

A L L E - T E A T R E ' TU. Ordrup 1404. Forsalg fra Kl. 5 j ForrstlUlng Kl. S .t" eg g .!" D.t danske Lystspil / ] ------------- i S A L t PE KLOGE OG V) Poul Beumert - Anna Borg - l*oul Reichhardt i4øndau Kl. 3 og 4,431 __^ __ Foraøaakanlntm,^ LaMerorhanén nr. Joe E- BroSvn Fra Mgnda))! Forbudt for Barn

TïCorcA og WY/fon^ CûP^foophïPifpn Ï Ccnfo/)fc JHno Som Solister ved Gentofte Sangforenings store a capella-Koncert Søndag den 13 . Januar

Bal og Underhoidnin^ etc. — Festen holdea paa Skolen fra Kl. 19—24, og der bliver O p tr^ e n af Elevforeningens Med­ lemmer. aom aptller og synger de be^t^ Numre fra ..Grønnevsenge-Revyen". Ove Nehendam og hans Orkester spiller til Ballet, og der bliver Lejlighed til at købe ^ O g P ^ ^ ^ . ^ Til denne Fest er der Adgang for Ele­ verne fra Skolens Afgangsklasser samt for alle tidligere Elever, uanset om de M Medlemmer af Elevforeningen. Biiietter a 1.25 faas paa Skolen og hos Elevforenin­ gens B e s t y r e l s e . __________ Enke efter Frihedøkøemper øidder tdbage med to Sma*- bom og uden EkstøtenømuHg- heder Y de sidste Maaneder har der i Gentofte I Kommune, bl. a. paa Raadhuset, \^ret foretaget en omfattende Indsamling, hror- fti nmn kun modtog Bidrag i , Sagens Forhistorie er den. at to Hoiger Danske-Foik den 19. December 1944 af­ hentede en Bil i en Garage t Bernstorffs- gade. Bilen, der skulde til Reparation, tilhartc en Mand. som lige var taget af Da*^ Frihedskæmperne vendte tilbage med Bilen, faidt de 1 et Baghold og blev overmandet af Hipoer. En af Holger Dan­ skes Folk. det 90aarige Bud Carlo Chri­ stensen. var lidt længe om at efterkomme Ordren: ..Hænderne op", og fik o rn g ^ n - de en Kugie gennem Kroppen. Carlo Chri­ stensen døde kort efter Tilfangetagelsen. Hans Morder, en Mand ved Navn V^attø, er senere blevet genkendt nf Afdødes Kam­ merater og er for længst fanget. K m d e B e r M o ^ ^ im n v e n d æ !^ ^ ^ Danske-Foik sig tit den Dræbtes Prm^pa! for at faa hans Ugeion udteveret tti Orta Christensens Fnke, der sad titbage med to m m ^ Mm ^ e B ^ m Hos Arbejdsgiveren, en veihavendc r or- retningsmand i Charintteniund. fik man imidlertid det Svar. at den Dræbte havde haft 100 Kr. paa sig i Rudpenge. Hotger Danske-Cruppen foranstaltede da den ovenfor omtalte Indsamling, og forleden fik Forretningsmanden overrakt en 1.ær­ redspose med 10.000 Enører - - I Meiiern- tiden havde Forretningsmanden imidlertid hørt om Indsamlingen og var kommet paa andre Tanker, hi'iiket resuiterede i. at tian sendte 500 Kr. ti! hver af Børnene. Disse Penge maa udbetaies, naar Børnene Carlo Ciiristensen ligger begravet i F.ikse. og da Befoikningen fejiagtigt troe­ d e d ^ v ^ en ^ ^ k e ^ v ^ d ^ - u ^ l^ h ^ m Nu ønsker Hustruen imidiertid. at Ki­ lten skat fivttes tii Mindetunden i Rypar­ ken Hun iever i øvrigt uden Eksistens- m ^ ^ ^ ^ p o g G ^ ^ w n J ^ ^ ^ D a m k e C modtager gerne Bidrag tii hendes og Bør Ovi-rdiniokrntiserine. der i sig kan inde ti.rre Eare for opløsende Elementer i Sam- m ^ ^ . L ^ H ^ e M ^ ^ ^ ^ g ^ e s m ^ R e e.eldenrie og gribe forstyrrende ind paa Oniiaader. tivor det demokratiske Sam- lund i Forvejen iiar ait ! Orden. I.,ad os s e ^ a E ^ w ^ G h G ^ m H e ^ ^ iG ^ er ^ bidmærket Ud :ryl: for den geinumforte Orden, saatedes ^ r ^ o i ^ m n ^ d d i ^ s ^ u ^ H æ H ^ ' e r g.i.ne-nført Hen.igtied. idet [¡ydende Papir e. er henkastede Tændstikker og Cigaret- Gær ^ t.Is', .net med Tobaksaske. Skrivepultene altid 1 Orden, tier er tiøfiig. bestemt og hutdtg Ekspedition. Her virker et travit. \enhgt. iiviigt. men altid afdæmpet Per- Mmi i ^ m r n M t d b ^ H^mo ^ gM . ^ ^ M m ^ T v ^ p o s ^ ^ K ^ n i G G G ^ I H ^ e r ^ d ^ ^ G r ^ T a n k ^ æ ^ ^ ^ . d æ ' ^ m m ^ h m a t G a m m l G ^ o ^ m L -kitldt kunti- tilsidisn-tt, de Hegler, der e e H ^ i ^ i M ^ I G . ^ . æ ^ s k u M e v æ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e ^ ^ d ^ ^ m ^ n K ^ ^ ^ ^ m kon mine Kontorslavet ' Person.ig er .)

H u * v i!d e forhenvHUPCnde VHU aej^re VI

Palads-t eatrets store Succes H) TLER & CO .

T^UNDE ..VlUabyertt€g Blad" hjælpa mig J !^ m^d at faa et Svar fra Skatt^myndlg- hadfama aUaf Kommunalforvaltningen ved- rwanda Fh^oblamet Husvilde forhenværende Dan nye Ejandomaskyldvurdarlrn vU uvaa- garllg afatadkomme en Del Fortræd; den vil spænde Ben for den Kategori af Befolk- ndngen, der hedder Mellemstanden, som ved Sparaonunellghad er blevet en værdifuld Be­ standdel af en Kommunes Befolkning. Nu sager man at fortrædige denne Befolknings­ dal — man dikterer en paa Papiret staaende Forakel 1 Form af^ større Huslejeindtægt og deraf en Indtægt til Beskatning en For­ muestigning tu Beskatning 1 Kraft af højere Ejendomsskyld, højere Amtsstueskatter, saa- fremt Indtægterne er konstante, er alle disse Ekstraskatter nr^aaske Anledningen til. at jeg maa sælge Huset. Spørgsmaal: hvor skaffer Kommunen mig Husly. Svar udbedes. En Abonnent af t lHabyernes Blad. Til oven^tAaende Protest, som sikkert de fleste Husejere kart underskrive, skal vi kun knytte den Kommentar, at Spørgsmaalet ikke bør ødresaeres til Kommunen, da Omvurde­ ringen som bekendt ikke er en lokal, kom- Orf/rup cr FeatMg indmarch paa Mandag QlOM tidligere omtalt er Ordrup Skoie ^ nu b'.evet frigtvet. og i .luieferien har den gennemgaaet en iioj^t tiitrængt BL- staurering og Rer.setsrsproees. Paa den første Skoletiag efter Ferien, nærmere betegnet paa Mandag Morgen, foregaar den iiojndeitge Indmareii. Eit-verne samies Kl. 9 Morgen pa.i Skorshored Skoie. hvor rie nu har haft Husiy i trekv.irt Aai. Ffter at Isave sagt farvet td ..Værtsfolkene" marcherer Btu- nene i siuttet Trop op med Musik i Sp.ti­ sen tii deres nu genvundne Skole. P.ia Vejen henter man de 2lk' Rorn fra de m m ^ e K l a ^ ^ . Ga^ær paa Hpidepitf!rd.s.sko!t't] Ved den samlede ittdmareh ta-jses Fia- g e t p ^ d e n ^ m ^ S k d m o g d ^ h ^ ^ æ ^ ^ ^ T ^ ^ o g S a n ^ s ^ m F ^ m s u æ ^ ^ d en Prolog, forfattet t Dagens .-\nlsdnuig. Som Afslutning pa.a den mere isøittde- H ^ D e i m ^ ^ ^ ^ ^ n s ^ ^ ^ s ^ ^ e n l ^ e F M D ^ m m g r n r B mm a e . s o n : ^ ^

to. 90 Ordr. 4096—407) Forsakt ir* ki. )ij

som andre skandinaviske Kompo^ster. Bl. a. Per Grams ..Stjerner" (et Digt af Stuckenberg), „Sjællandsk Sommervan­ dring" til en Melodi, som Komponisten Ejnar Jacobsen hér tilegnet Koret- End­ videre Stenhammers „Sverige" og Jean Sibelius' „Vad har brutit tonena yalde . Dirigent bliver Kapeimester Cat Wendet- boe Jensen. Kammersangerinde Ebba Wilton syn­ ger Siegfred Saiomons ..Der er tre Hjørne­ stene" samt Gildas Arie fra ..Rigotetto" og Sange af Agathe Bacher Grøndahl og Gunder Knudsen. Den populære Violinist og Kapeimester Wandg Tuiorek spiller bl. a. Pugnani- Kreislers Præludium samt „Spansk Dans' af de Falla og Fritz Kreislers „London derryair". De to fornemme Solister akkompayie- rdk begge af Pianistinden Fru Esther Vog- ntng.

Rejsen ti) Frankrig (The ForMMan weal la France) Fred. B! Send. (Sand. H!). Ki. IS); j i r G.bir" Menneskedyret Sand. Kl. 14 og 10: Stort Tosnofitm-Show Mandag til Torsdag: Faren fra Dybet

åeii. Gentofte 3350 fra Ki. 5

Det stjaalne Paradis Afartente [H orKh. Gary Cooprr i et Fr

Violinisten Wandy Tworelt. N ' U gaar det stærkt med de store eks­ tra „Søndags-Fornøjelser" i Gen­ tofte Kino. Paa Søndag har Gentofte Kom­ munalforening sin store aarlige Nytaars- Matiné. og aiierede næete Søndag — den 13. Januar — er der Gæsteoptræden af to saa forskeiige og dog hver paa sit Felt lige populære Kunstnere som kgi. Kammer­ sangerinde Fru Ebba Wilton og Violini­ sten Wandg Tæorek. Søndag den 13. Januar er Koncerten arrangeret af Gentojle Sangforening, som efter længere Tids Tavshed nu atter la­ der høre fra sig. S t a t s m i n i s t e r i u m p a a V a t e u r s v e j ! Tilfælde af Evakuering skulde der have været Statøministerium i Stauningø Villa Staunings Viiia pan Vaieursvej staar nu tom paa fjerde Aar, og endnu aner man ikke. hvad der skat ske med den store fornemme Bygning, der var tænkt som permanent Statsministerboiig. I ..Nationaitidende" opiyses det. at naar Viiiaen stadig staar tom. og Spørgsmaa- tet om dens Anvendelse ikke har været rejst i de seneste Aar. skyldes det ganske særiigo' Omstændigheder. Fra Regeringens .Side fra/ man under KrigCn tn.ssc Forbe redeiser med fn enentuel Evakuering a/ Regertngsktiarteret /or 0/e. og uar Eua- kueringen bteret aktuel, utide Statsmini­ steriet urpre bleuet /igttet tt Viiiaen paa VG ^^ueL ! øvrigt oplyser Indenrigsminister Kjær over for Biadet. at Spørgsniaaiet om Ejen­ dommens fremtidige Anvendelse vil bli­ ve taget op tii Drøfteise umiddelbart efter Aæ^^HeL At Statsmini-ster Knud Kristensen skui­ de indviige i at fiytte ind i Ejendommen tør sikkeD paa Forhaand anses for ude- iukket. Knud Kristensen har som bekendt sin Gaard i Nordsjælland og tager hver Aften tilbage tii sit Hjem. At h'an skuide ombytte de iandiige Omgiveiser med Vii­ iaen paa Vaieursvej synes paa Forhaatrd at være mere end tvivi.somt. Oe/f^f^nsc/fVåg^er fuer/ ,Sct. Hanø&ftenøøpH" iøceneøat af Øhtenøchiæger og øpiUet af Aureho J-P(gerne , EN aariige Skoiekomedie paa Aure- D hø/ Siaf.sggmnaniurrt i Gentofte vii oKsaa denne Gani{ biive noget ud over di t aimindeiiKC. idet fæktor Viiheim Dhien- schtcpger har vaiat at tade Gymna.^ie- pigerne spitie sin Navnefætter, den gamle Kiassiker Adam OehienschiiiKers „Set. H^iMH^M^L Premiéren bliver Fredag den 1!. Ja­ nuar Kl. 19.30 og dei=uden opføres Styk­ ket Lørdag den i2. Ki. 19.30 og Søndag Eftermiddag Kt. 11!. Stvkket er bearbejdet for Skolescene, men faar det store Pius. at Komponisten ffe[ge Bortnért har forsynet det med fuld­ stændig ny Musik. hl. a. et Forspii og fiere skønne Melodier tii de (3enienschiii- gerske Vers. Aktricer bliver de unge Damer i 2. G., som har anvendt det meste af deres Juie- ferie tii at faa Skik paa den gamie ro­ mantiske Lyrik og indstudere de mange muntre Scener fra Livet paa Dyrehavs­ bakken i gamie Dage. ________ D ød sfa ld B(yrgme6ter!n(fe Ingeborg Holch, Char)ottenfun

Koncerten bt'gynder Kl. 14 og Sang­ foreningen har med Assistance af Lyngby- Korets Mediemmer indstuderet to Afde- imger a capeiia-Sange af saavel danske Kgl. Kammersangerinde Ebba Wilton.

StortFødseisoverskud iViMobyerne Kommune i Aar har haft et betydeligt Fødselsoverskud. Fødsler og D ø^ ^M som følger: paa de tre første !J4 7'ndsler, 35 Døds/atd. 32 Mm^ ^ 73 „ A ^ ^ ^ 7 97 „ M5 71 „ L m i „ . . n s 5.5 .. . H2 60 D5 65 H7 60 9. D ^ g U ^ R ^ d e ^ ^ ^ tre 4 F Statistisk Departements sidste Maa- -A . nedsskrift fremgaar det. at Gentofte HBti Fødsier mod kun (i53 Dødsfald, et ganske beniærkeisesværdigt Resultat sam­ menlignet med f. Fks. Frederiksberg, tivor der i samme Periode iiar været 1236 Føds­ ier og 1294 Dødsfaid. Gentofte Kommune har saaiedes haft et Fødseisoverskud paa 533 mod 32 paa Næøten dobbelt øaa mange Fpdøter øom Dødøfatd

Posthuset og Tobaksrygning Er Kritik et Udtryk for ,,Overdemokratisering"?

^YILLARYEBNES BL.\D bragte den 20 V D ^ e m b m ^ t ^ ^ æ g ^ a H r K P a m ^ ^ m i ^ ^ i ^ ^ t n M M d e ^ m ^ ^ ^ u D ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ r M g Tobaksrygning i Ekspedition^iok.iiet. Hr ^ m e n e r a t u d G ^ M g ^ ^ 9 9 ^ t a f ^ - s ^ i ^ t ^ s ^ ^ ^ ^ s ^ g m ' O g h ^ æ ^ g ^ m i ^ n m ^ w d ^ ^ i ^ m g e n ^ n h ^ i ^ ^ i^m a t o n d e s m e ^ ^ ^ ^ r u d i i a O m l G i^Øsporgsei ang. Spørgsmaalet eg faaet et undvigende Si .ir. iii et i ( l.-lk tager Parti ^ r ^ ^ P m m e ^ G h æ ^ ^ m h r. m d ^ vel egentlig iki.e vil -ke Puhhkiim noget, hvis det ikke etterkemmer He; 'illmgen. taler em e! list Henmn. Pnimkum rer eg.ntligt Stof til ahorlig Di

K i Å a r A o / l 6 ? ^ ^

M varet som en dyb Hemmeiighed, hvor m ^ g e ^ ^ e F ^ ^ m ^ æ v i h a r h u ^ t i Gentofte Kommune, synes der nu at være k o m m G m e ^ ^ ^ ^ ^ m g i ^ ^ ^ m M m ! hvert Faid giver Lederen af Sociai- tjenesten. Ekspeditionssekretær E. Viiner over for Mediemsbiadet „Raadhuset" føt-

Det blev et festligt Gensyn med Vikingerne i Hellerup

\4

4 0 0 0 T f / . s o v p r r f p r p j p J p f n n J p r A o M p n J p

R osenkH de o ^ B a g a é ! K RO N -PR tM SEM S -G AD E 5

var Nyordningen saaiedes tiifredsatillende og da Arrangørerne samtidig havde sat Tempoet i Vejret, kunde det popuiære Stævne afviktes paa rnindre end en Time, og uden at TiiskuernA fik Forfrysninger, i det smukke, men k o ^ Nytaarsvejr. Stævnet har aitid lR}t mere Eftertryk paa Ehoui end paa SpOrt. aitigevei skete der G Rar overraskende Sejre. Saatedes blev 40 m fri Svønvning for ældre Vikin­ ger vundet af Hokon Hoimquisf fra „!s- C ^^ feiM ^ Ua „Det kolde Gys", og i 40 n: Brystsvøm­ ning bldv Raiand Andersen besejret af Harrg Andersen, D. M. G. I Hovedløbet, 40 m fri Svømning vandt Erik Christo- ^ k ^ r S ^ r næ^^ i ^ r v ^ haard Kamp om Andenpladsen, hvor Bør­ ge Ee;r Hansen. John Jacobsen og Aage HetisUøm taa paa Linje tndtc' faa Meter

tFTER et Aars Forvisning tii Amager T7 J j vendte de modige Vikinger og de fagre Skjoidmøer atter tiibage Nytaars- dag tii den idyiiiske Hetierup Haun. hvor de afhoidt deres poputære Nytaarskap- svømaing og Show tii Fordel for Børnenes Kontor. Over 4.000 Tiiskuere bød <«^^1 vGkonvmen tiibage, oig det blev en stor Dag for Havnefoged Win.siøut og hans Hjælpere, som havde sørget for. at Tii- skuerforhoidene btev meget nær det ide­ ale. samtidig med, at de gtKie gamie Tra­ ditioner biev respekterede. ..Banen" var drejet paa iangs af Hav­ nebassinet. og takket være Banetovene fra Østerbros Svømmehai var der skabt Muligheder for Kapsvømnmg. uden at Svømmerne kom tit at „kietnme hinanden i Opiøbøkampen. Baade for Sporten og for Ttiskueme

Siutnings-Showet var aktuaiiaøret. tier ser man ..Krigsforbryderne' biive fart tii den uundgaaeiige Dukkert. fra Maal. Dommerne dømte dødt Løb me iem de toresterende og gav Sejr Hansen Piadsen. Pladsen og dømte dødt Løb mellem andre. Som sædvanlig sluttede Stævnet t mr en fornø.jelig Vandpantomime, der i A var aktuaiiseret. hvilket i sidste Øjebii m e ^ m ^ e n F M k o ^ ^ ^ Resuitatet biev imidlertid den traa tioneile Dukkert for samtlige Medvirket de. Og Publikum jubiede, da en (Blrin tignende Person maatte i de frostko. Bølger under Nydelsen af Wienerbrød Selskab med den berygtede „Irn Greese" fra Belsen. Sukses'en var fastslaaet, og der var mindelig Tilfredshed, ikke min(jøt civer mange rare Penge, der kom in(j tii nenes Kontor. Onket Etmi R e ø u lt ø t e r ! L ^Søis ^^(0 m fri Svømning /or Herre: i. Tjl ntng Nordfatk. HS. 26.6. 2. Oluf Skov. G m Brystsvømning for celdra Skja møer. t. irla Jønsson. Isbjørn. 49.0. 2. Gottlieb, VS. 52.4 „„u 40 m fri Svømning for ældre Vikin t. Hakon Holmqvlst. (Sbjøm. 29.9. 2. AU 40 m Brystsvømning for ældre tyciW Svend Jørgensen. Isbjørn. 36.2 2. r" Stack. Helsingør. 51.0 ^ , 40 m Svømning for Damer: !. N" Korbo^ DKG. 26.9. 2. Annie Stmonean. ï *°"éø m Brystsvømning for Herrer; 25 Aar. i. Niels Jeppman. Dbjøtm. 2oJ. Brik Janaen. fsbjøm. 31 5. Over 3! Arne Nielsen. Isbjørn. Al.9. 2. Poul O" 40 m /ri Svømning tor Herrer: 1 ! Cbriatophersen. DMO. B-O. 2. Børgr Hansen. DMO. 22.9 ^ 40 m Brustsvømninø for Herrer, l-.*^ I AnderrntflSRS^H ty t DMO. 20.& M m /ri Svømning for Juniorer; DM* ^ ^ * N ^ ^ ø . ao.L 40 m Brustsvømntng /or Damer. Wedei. DK(î. 35.7 2. Ruth Hansen. L y O. Í4.7. a. Birte Schølzer. G

Det kgl. octr. aim. Brandassu rance-

Compagni S t i h e t ^ g p

- i e g n ^ ' af Skades-

"(pantur t Klampenborg: Anurandør S A Lorent- ,en. D/rehavevej 2. 3. Hf Ordrup 31 42.

Catt()er (jet RENSNING Mø øttid

MMEYER lenfro! 3?!8- Indlcvenng: GentofteKorsetmagasin,

T ANNONCEN fra dat kendte Opttkarfirma f..ara Nielaen 8 r Søn. Strandvej 94. havda der t atdste Nummer indsneget atg en Fejt idet der var kommet tti at ataa engeiaka BriUegiaø i Stedet for engeiaka BrtHesteL

Mt DdwH (t4 H(tvMbMøtBø4 ntød dø wømgø TtMtaøfø. øom t døt ømakkø Wytøørø gøjr ovørvMtdø KøpøvgnmiwFøn.

GentoftegAdø 50.

Made with