Villabyerne1946

V ILD A B Y ER N B 8 æ A D

[Januar 1946

BYERNESBLAD

Stof hæfter man sig særlig ved den inden­ rigspolitiske Oversigt — „Lunten er tændt" — og en fornøjelig, rigt illustreret Gennemgang af to af vore underjordiske Tegrære fra Besættelsestiden. Paa Onsdag kan Enkefru Olga Rind- holm, Hyldegaardsvej 4, der i ca. 40 Aar har været bosat i Qentofte Kommunes fejre sin 65 Aars Fødselsdag. 1 33 Aar var Fru Rindholms Mand Skolepedel ved Or­ drup Gymnasium; de mange. Fruen gen­ nem-Aarene kom i Forbindelse med, lærte af skatte hendes altid gode og venlige Væsen, og adskillige vil sikkert sende hende en venKg Tanke, naar hun paa Onsdag fejrer sin 65 Aars Fødselsdag. Ved L, A. B.s Landskonkurrencø om „Det skjulte Ord" blev 6. Præmien: En glad Jul 1945" (en Check paa 1000 Kr.) vundet af Kontorist fise Rasmussen, Charlottentundvej 7. Hellerup. „Gentofte-Præmien"; Den dag­ lige Tuborg i et Aar gik til København, og blev vundet af Typograf C. Nielsen, Ho- struRsvej 6. medens „den daglige Hof i et Aar" vandtes af Arbejdsmand J. G. Nietsen. Store Meriøse. Til Gengæld fik Husassistent Viola Rasmussen. Strandvejen 274. „Roskiide- Præmien", der bestod af to røgede Skinker. „Sønderborg-Præmien": Heluldne Skisokker vandtes af Ingeniør K. Brønden, Ibstrupvæn- get 2. Gentofte. Tjener Ejnijr Osratd Rasmussen, Bem- storffsvej 171, Charlottenlund, har faaet Bevilling til at føre Navnet Gersman. Fra 1. Januar har N.E.S.A. nedlagt Ka&sererkontoret som Kortsalgssted. Frem­ tidig vil Køb og Fornyelse af Abon­ nements- og Rabatkort til Trolleylin jer og Sporveje udelukkende foregaa fra Trafikmesterkontorerne paa Lyngbyvej 159 og ved Hellerup Takstgrænse samt fra Boghandelen paa Ordrupvej 86 og fra Boghandeien paa Lyngby Hovedgade 64. Gymnastiklærerinde Frk. Ruflt Suend sen (Femvejens Gymnastikinstitut) genop­ tager Mandag den 7. Januar Undervisnin­ gen efter Juieferien. Samtidig startes nogle nye Formiddagshold for Fruer og Aften­ hold for unge Piger. Undervisningen om­ fatter som siedvanlig saavel Motiohsgym nastik som den nyeste Metode for Afslap­ ning og Rytmik, da det er mindst lige saa vigtigt at kunne afsiappe som styrke sine Muskler paa den rigtige Maade. Endelig vil der ogsaa blive Træning til Idræts­ mærket. Et N y taa rsforM et — Hallo — sagde jeg tit min gamle Ven og Skolekammerat og gav ham et Dunk 1 Ryggen. — Hvordan er det. du gaar og skuler — hilser du ikke paa Smaafotk. Tag Blændkiappen af og se frit frem — godt Nytaar. Han hilste gtædestraatende paa mig og begyndte med det samme at retfærdig­ gøre sin besynderlige Optræden. — Jeg er i en skrækkelig Kattepine, sagde han, og ved faktisk ikke, hvorledes jeg skat foj^holde mig. Nytaarsaften var jeg i stort Selskab — og du forstaar — med min Charme — maatte jeg drikke dus med adskillige Mennesker, som jeg etters aldrig viltie ..dutte'. Blandt andet var min Chef fra Forretningen med, og vi var næsten Brødre ud paa de smaa Ti­ mer. Hvad vil du have, jeg skal gøre 1 en saadan Situation? — Tja, svarede jeg. der er vel ikke an­ det end at simulere Hukommelsestab —. — Men det er ikke det værste. Paa min daglige Færden træffer jeg mange Mennesker, og det er ofte. at en eller an­ den Dame siger: Jeg saa Dem for Restep dér og dér, men De vilde nok ikke hilse? Du ved. Ansigter husker jeg desværre alt for godt, det er Navnene, det kniber med. og selvfølgelig havde jeg set hende, men jeg var ikke klar over, om jeg var „paa Hat" med hende etter bare havde truffet hende, saa jeg turde ikke hilse. Jeg har præsteret at hitae med et stort Smil paa en ung Dame. som jeg vidste, jeg havde set mange Gange — tage hende i Haanden og sige goddag — goddag, hvor­ dan har De det o. s. v.. og mens Uhyg­ gen bredte sig. blev jeg klar over. at vort Bekendtskab kun Skyldtes, at hun engang havde været Ekspeditrice hos min Cigar, handler — Jeg fornærmer mange paa den Maade, og derfor har jeg besluttet i det nye Aar at trække Hatten ned i Panden og studere Brosten. Saa maa Folk selv bestemme, om de vil stoppe mig eller ej. — Perikum. F^^ved^ Frk. Karen Nissen, Datter af Skole­ inspektør N. P. Nissen, og stud. polit. Knud Honsen, Gentofte. Frk. Kglle Andersen. Datter af Herre­ ekviperingshandler H. C. Andersen, Klam- penborg, og Ib Rasmussen, Søn af Direk­ tør Alb. Rasmussen. Frederiksberg. Frk. Jgtte Kjeldsen, Hellerup, og Wer­ ner Jacobsen, Virum. I Ugen før Jul blev der paa Ordrup Kirkegaard afsløret en Min

LÆRATKØRENU /uAAet ford V3 W. Büchfddt ; jen!tøv!vej 8 — OR. 5957 y Kt. 18— 19 Døf 00 øst Zøatftfww af f^tHeøst øo;(gøø DanmarkssjEË?Mægier&ma Kontor: Voaterbrogade 9 B. .Tafdruphua* ved Ho- vedbanegaarden

JnM ' ChrM tMMn (AMvarh.) og Em!) Bigandt kffaa to—H T fi! B 5 U LoUa) :7t foHBEtM Haa. Baadhaaptadaen. LntmanMprM ( Gfatofta Kommana J^a7i KrorMtet. uden (OT Gantojfta Km'un* Kr !.S0 Koartatet Enkåtta

Vinservice. Komplet, amuKt slebet, alle andre Glas og ptkrus. Smørrebrødsskeer og -fade. Sennepsglas. Saltbøsser. Katfekoppar og -skeer. Blomsterglas og att andet. Borde t 3 forsk. Bredder og alte Længder. Lyse og mørke Kiapstole. Spise og Wtener stole. Garderobestatlver. Vi bringer og^henter overalt 1 Kommuneti. * ' * ..... ' ' Bestil i god Tid. RiM efter Bestiilingskort. ViHabyemes Udlejning A/S Ordrup 2530 UD LE JN ING A F B O R D E O G S T O L E B rd r. 8 . & L. J o h a n ø e n , Melchiorsve] 12, Char!. T ø tf. Ordrup 0 6 2 0 K oÅ c^ e /o v n $ b ræ n d e godt tørt. Mindste Sa!g 2 Rummeter 0 ^ KOLON tAL S^4ø^øMy tngeborgvej 31 Ordr. 891-6891 Fru Kapelmester Gerhard Schepetern, f. Christensen, en Søn. Fru Kommunelærer Erik Fiertsted-JertsCrt, f. Schmitt, en Dat­ ter. Fru Driftsinspektør Paul Prip, f. Jør­ gensen, en Datter. Fru cand. jur. Potle Raj/, f. Aagaard, en Søn. Fru Lagerchef Ove Emil Gislinge, f. Christiansen, en Søn. Fru Lagerchef Ove Emil GtssCn, en Søn. Fru Civiiingeniør Richard Lichten- berg, f. Hannsen, en Datter. Tandlæge, Fru Jan Louis Cirabatvski, f. Wulff, en Søn. Paa Kliniken paa Rosbæksvej har Fru Civilingeniør Carl Hermann, f. Else Møl­ ler, faaet en Datter, Fru Disponent Poul Erik MoTfsen, f. Olga Steen Jacobsen, en Søn. Fru Ejendomsmægler Einer Ag, f. Anna Andersen, en Datter, Fru Inkassator Kjeld Nordstrøm, f. Emmy Hansen, en Datter, Fru Direktør Leo Madsen, f. Erna Hansen, en Søn, Fru Filmsfotograf Preben Frank, f. Eleonora Hansen, en Søn, Fru stud. polyt. Einar Eiampe-Erøtich, f. Inge Løvgreen, en Datter. FrU Handelsgartner Jutius Jahn, f. Karen Hansen, en Datter. Dobbelt Festdag.' Bladbud Fru Agnes Regner Andersen kan Tirsdag den 8 . Januar fejre 25 Aars Jubilæum ved Bladkompagniet. Samme Dag-har Jubilaren Fødselsdag, og den dob­ belte Festdag fejres ved en Familiefest i Hjemmet paa Ordrupvej 79. Vi minder om. at det er paa Lørdag Kl. 17, at Den konservative Vælgcrjor- ening afholder sin aariige Julefest paa Gentofte Hotel. Fra Kl. 17,15 til 18 danser Børnene omkring Juletræet og leger med ..Nissefar og Nissemor ". Derefter er der Uddeiing af Godteposer og senere Dans tii Henrik Blichmanns Orkester. Ki. 19,30 be­ gynder Julebaliet for de Voksne. Forleden foretog Pastor K.E.Nielsen Af­ sløring af en Mindeplade for otte unge Mænd fra Skovshoved Sogn. som faldt i Kampen for Danmark^ Frihed. Mindepla­ den, der er opsat paa Skovshoved Kirkes Mur. er udført i Faksemarmor af Ordrup- Biliedhuggeren Johs. Kragh. Pladen er smykket med en knælende Engel og en Sejrskrans, og under Navnene læses føl­ gende Vers: Der gik /or Danmarks Frihedsdag i Døden. Det sidste Blik blev mødt a/ Morgen­ røden. De /aldt, men stgrket Danmarks Fremtid staar og /rgder dem t Evighedens Vaar. Ny kgl. Kapelmusikus En talentfuld og dygtig Musiker. Solo­ oboist ved Statsradiofonien Af. Steen An- dreassen, Ordrup, er kort før Jul blevet udnævnt til kgt. Kapelmusikus. Steen Andreas- Eolooboist M. 'S til Solooboist. — For tre Aar siden star- M. Steen Andreassen sammen med kig. Kapelmusikus Erik Thonwn en Kam­ merkvintet. og han har desuden været en meget anset og berømmet Solist ved adskitlige Torsdagskoncerter. Endelig har den nye kgl. Kapelmusikus spillet flere gamle Sonater i „Collegium Muslcum" og skat 1 øvrigt samme Sted medvirke den 5. Januar ved en Mozart-Koncert for Blæsere. Brglluper.' Frk. Emmg Sørensen, Datter af Første­ lærer O. Sørensen, er i Løkken Kirke viet Hl Politifuldmægtig Niels E. ^ander- Mansen. Søn af Grosserer Skander-Mad- sen. Chartqttentund. Kasserske Frk. Else Pedersen, Datter af Enkefru Pedersen. Randers, er i Ran- ders viet tit Autoetektriker Poul Erdmann Søn af Farvehandler J. Erdmann, Vangede. Frk. Aase Jørgensen, Datter at Kom munetærer Vogetius Jørgensen, er 1Dysse- gaardsklrken viet tit Hr. Volmez Sørensen. Søn af Murermester V. Sørensen. Fru Anne-CharloHe Karling, Stock­ holm. Datter af afd. Ingeniør Karting. Gøteborg, er 1 Stockholm blevet vie. til k Direktør fb Julian 0!.'en, Søn af Dire tør Asger Julian Olsen. Chartottcnlund. Frk. Conng Houe Nielsen. Datter af Forretningsfører Kaj Nietsen. Gentofte, er t Gentofte Kirke viet til Revisor Carl Ude Henneberg, Søn af Lærer Henneberg. Randers. Forleden aabnede Vegetarianerne et nyt Hjemsted for velsmagende vegetarisk Mad og Raakost. den saakatdte Skodsborg- Resfaurant 1 St. Kongensgade 36. Den nye Restaurant, der har faaet Navn efter sin „Storebror". Skodsborg Badesanatorium, vil blive ledet som en fuldt moderne Re­ staurant for vegetarisk Frokost — Middag og a ta carte-Retter. De hyggelige Loka­ ler. hvor Drikkepenge-Systemet er afskaf­ fet. vil være aabné fra Kt.^H—19, dog holdes der hver Ugé lukket féa Solned­ gang Fredag til Solnedgang Lørdag. — Ved Indvielsen talte bl. a. Overlæge A. Anderseis, der iremhævedø aid. Overlæge O ' " " "

Og venter. Fru Madsen har et 4 Par de saa sjs^Jdne fredelige Timer he!t for sig se!v. Nu vi! hun læse lidt i en god Roman . .

Op!ag 15.336

Fru Madsen har Prob¡emer rio¡f Dagen ¡gennem Den skal være spændende, men endelig ikke bloddryppende! Den skal være munter i Tonen, men absolut ikke pjanket! Den skal rumme en vis Portion Alvor, men dog ikke være tragisk! — Den ska! handle om interessante Begivenheder, men endelig ikke om vanskelige Problemer — dem har Fru Madsen rigeligt af Dagen igennem! Den skal være en passende Blanding af vel­ kendt Virkelighed og yndig Drøm, den skal fylde og glæde Sindet — den skal være af MORTENNORCH P u e s Ringelcdmng og Hnstelefonburcau Sølvgade 91 Rep. af Ringeledn., Hustelefoner og Samtaleanlæg. Tyverialarmer for Forretn., Lejligheder og Varelagre. Reparationer af Radio og Luftantenner. Nye Lamper haves - Strygejern rep. og nye haves. Ring og jag kommer paraonligt. Palæ 2482 Palæ 1630 x Opvasken efter Middagen er fra Haanden. Ingen paatrængende Lapning eller Stopning ligger

Annonee-tndtatefonertng: Centra! MU Annoocebordet , ReprtBatntanter; knderaen. Raketave) 2. S Heir. 2999. Petetaen, Bernatorfiav 144 Helr. 6234. MaHer, Centrai 8511, Lokai 437. Kopzl: Geraonavej 67 Hetr 5375. , ïn d t e v e r in g s k o n t o r : Baateda Boghandei, Strandvej !49. TeH Helr 600 og Helr 56. kB. Indleveringsfrtaten for Annoncer 1er Ttradao K! !6 føles som en naturling Ting ved ¡hvert Aarsskifte at se tilbage over aoriøbne Aar og ud fra et saadant Tii- btik se frem imod det nye Aar, som I Solhvervet og Jutehøjtiden tager sin ndelse. Dagene længes, alene det ner Sindene til Optimisme. Et nyt ¡med 365 ukendte Dage ligger fo^an gvad kan de ikke bringe af uanede pe- ^heder med mange og rige Muiighe- ¡ Og Nytaarsnat lægger vi os alle til Ro [ de oprigtigste Forsætter om, at de ¡Maaneder skal finde os vaagne og ¡¡beredte. Det forløbne Aars Dumhe- kkal ikke gøres om igen, vi skat tage ammen for at udnytte alle Chancer os selv og vort Fædreland. Saatedes i Aar. Rent aimanakmæssigt adskil- tet Nytaar, vi oplevede i Tirsdags, [kke fra sine Tusinder af Forgæn- cr er imidlertid i det forløbne Aar Oag. der i Danmarks og Verdens Hi­ hæver sig højt over alle Tidsreg- §ens Aarsskifter. Vi tænker paa den i Maj, da Sejren over Tyskland og )smen var vundet. Forud for den tig- Række af aaretange Lidelser. Yd- ;tser. Slaveri og Død. Efterhaanden [denne Periodes Historie igennem Bia- Beretninger, Bøgernes grufulde hrmger. Film og Fo'redrag kommer tit aa os klart, skønner vi. hvor nær den ^pæiske Kultur var sin Undergang, åt det næst et naadigt Forsyn skyldes iands^ukuelige Livsvilje og Churchills ^iaaede Førerskab, at Ulykken blev rget. en ^ H m ^ d e r e t T ^ ^ WM v som overskygger alle astronomiske skifter og som for Alvor sætter Sket emLys og Mørke. Forud ligger utalte med Lidelser værre end Døden, nindedes ved Juietid derom ved vore ge blomstersmykkede Kors. Men paa ! Dag stod Solen op over en for- ulykkelig Verden med et straalende [forjættende Lys af en usædvanlig eke. Hvet var reddet, og foran os laa Periode, hvor vi vel paa mangt og me- ¡begyndte forfra med et strengt op­ sende Arbejde. Det kunde være svært men hvor maatte vi dog juble over [ndringen. Og som ved almindelige Aarsskifter afgav vi ogsaa ved dette !Tidehverv vore bedste Forsætter. Vi jo klaret de onde Aar, sagtens vt da kunne klare de gode, der nu Friheden var jo vundet, og vi havde 1 Købet faaet en hæderlig Plads dt Nationerne. Nu skulde der Sam- ¡jde til, saa skulde vi nok faa Landet [t, saa Livets Frugter kunde gro. ntn havde været os naadig. Vi havde de værste Ødelæggelser og derfor større erhvervsmæssige Mü­ der end saa mange af de andre Hvad betød Fattigdommen mod [ufattelige Samarbejdets Lykke, der par os beskaaret? Pden er det gaaet saa som saa med arbejdet og de lyse Dages Lykke, "gerne brydes, sont de naturligvis t et demokratisk Samfunr^, men det "S nok. Ud fra Brydningerne skaJ opstaa en Fællesvilje, som erkender ^iikaar, der under de 1 Verden her- de ret kaotiske Tilstande er beskaa- )et danske Samfund, og retter sig der- g Det er ikke lykkedes for os at naa langt, og det kan roligt siges, at Re- [g og Rigsdag, som er sat til at gaa i som Folkets naturlige Førere og ^dere ikke har haft Held med deres Irskab. Det er da ikke at undres paa, rr ogsaa ude i Folket raader nogen rientering med Hensyn til. hvad den [Tid kræver. Saa afhængige er vi af ¡store Verden, at de mange Betragt- over Erhvervslivets Muligheder, ¡plejer at fremkomme ved Nytaars- Aar kun har tvivlsom Værdi. Det Tidsskifte af 5. M&j kræver først Samarbejde og Offervilje. Der er det forestaaende Aarsskifte Grund til [nderstrege dette ubønhørlige Krav. igennem Arbejde og Fællesskab om "re Opgaver, der ligger for os. naar ent til at kunne nyde Frihedens store !avneogNoter F* !. Januar er Sekretær i K. F. U. M.a r^^otening. tidligere Hjælpepræst [Nathanaels Kirke Pastor J. Mutter ^ udnævnt tit Førstepræst ved pnissehuset St. Lukas Stiftelsens Kir- ^ d e t for Pastor P. S Vatdemar Mitt­ er har ønsket at trække sig tilbage. r^ r Henrik Madsen, Charlottenlund. ^ for Tiden paa Gentofte Amtssyge- ["Yor han er i god Bedring efter en ^fens-Operation. berømte, engelske Forfatter -Y**4tle]/ 1 Efteraaret var 1 Rusland, hsn en fremragende Artikelserie om si B ***''^''re. Mandetis Blad sik- *'g Rettighederne for Danmark og sJt' "y* Nummer, der netop er tp ) Artikel. Den er ikke L'J***''ærdig. fordi den giver et le- °'L 4 de af en Verden, der hidtil har Wnske ukendt for oa. w FWigø, øfvakølendø øg bfogedø

Vor Brochure .Eget Hus* íaas iøos Deres Eostbud eHer i Kbhvn.s

CentTå! 77!! Teteionkiosker.

/

AlléTeatrets Frisørsalon Jægersborg Allé 44 — Telf. Ordrup 204! FærJsek-Mærkater

*

* Js. og ikke blot Børstevsrer, der er ogsaa Rensemidler, Husholdningsartikler, Toilet­ artikler. Maling, Tapet etc. hos Fagmanden M M M Œ LtNDEGAARDSVEJ ! ! - Ordr. 440! Farve - Tapet - Dnoløunn

Cart Otfosens Forudseenhed ved at anbe­ fale den vegetariske Ernæring som fore­ byggende og hedbredende i at Sygdoms­ behandling. Der. med. Aiet Borgbjærg ud­ talte sin Glæde over, at Lægerne nu bvor de skulde sende deres Patien- tra^t^e til en særlig Diæt- Mærkaterne, — der er tegnet a/ Aage Lippert og /orsgnet med fotinjede Rim a/ Ærbødigst — er godkertdt n/ Justitsmini steriets Udoatg /or større Færdselssikker hed. De smaa muntre og dog /ormanende Mærker udleteres til alle Interesserede ted Henvendelse enten til „Baltica 's Ho vedkontor eller tit Eetskabets lokale A/- detingskontorer og Agenturer. Hvad er Swrng? Over dette Emne afholder de kristelige Ungdomsforeninger paa Søndag Aften Kl. 20 en Musikaften i Ordrup K. F. U. M. paa Gudrunstej 1. — Organist Arne Ber­ telsen fra Messiasktrken holder Foredrag med Demonstrationer, idet han tager sit Udgangspunkt i en Analysering af den moderne Swing-Musik. Efter Foredraget er der fælles Kaffebord. tigens Fødsetsdage; Tbesdag: Pens. Formand J. L. Nfetsen. Teglgasrdsvej (75), Malermester H.,P. Haa­ gensen, Skolevej (65), Repræsentant C. H. At- terup, Schlnunelmannsve) (65), Assistent C. C. Otsen, Charlottentundvej (65) og Maler T. P. E. Eehwaner, Trunnevangen (65 Aar). Fredag: Byretsdommer V. A. L. tide, Jæ­ gersborg Allé (65), Driftsinspektør J. Chri- .stensøn, Jullanehaahsvej (70). Magister P. P. Raunkjær, Fredensvej (60) og Gartner t . W. Hess, Stolpegaardsvej (70 Aar). lærdag: Fabrikant R. P. Hartmann, Sø- ^ ¡ ^ ^ n 0 5 A^ ^ Søndag: Tømrermester H. P. trlksen, Søndersøvej (75), Glarmester A. A Hansen, Ibstrupvænget (60), Overretssagfører A. J. t. Harhøl/, Fortunvej (65) og Manufa)rturhsnd- ler J. Clemmensen, Enlghedsvej (50 Aar). 5!andag: Varmemester J. P. Christiansen, Ordrup Jagtvej (50). Adjunkt. Dr. phtl. A. P. Volten, Mlndevej (50) 4og Murermester C. P. Jeneen Dom, Herredsvej (60 Asr). Tirsdag: Prokurist A V. Norup, Søgssrds- vej (65). Skibsingeniør M. A. Nielsen. Soløee- vej (50). Ingeniør G. C. Larsen. Hellerupvej (50). Hovedkasserer-A. T. C Wesset. Frt- sersvej (50), Fuldmægtig O. C Ottosen, Kile. vsdsvej (70). Direktør H. Løt enøm, Barden­ fleth, Dronnlngemsrken (50), Gartner W. P VUlems, Drachmannsvej (60) og Staldmester M Andersen. Morssve) i70 Asr). Onsdag: Gartner J. P. Jensen, Olaf Poul­ sens Vej (75) og Repræsentant J. P. C. Ntøl- sø!t, Bentstoriisvej « 0 Aar). OAf et Led i Arbejtfet /or at skabe storre Færdselssikkerhed har As.su- fandf-Compogniet „Battica" ladet /rem stille eu Serie paa J 2 /oruestraalende og humtør/gldte Mærkater omhancNende de mest almiudcltge Tra/ikouertrædelser, som man i Dagligliuet er tilbøjelig tit at /or- sgnde sig imod.

Større Sending Tubørg 0 ! ti! Puerto Rico QtlDST t December Mssned afgi)r et ) 0 Parti Tuborg Ot tit en Værdi af 250.000 Kr., som betales i amerikanske Dollars, tit Puerto Rico. Tuborg havde før Krigen et meget stort Marked her. og efter de store Ordrer at dømme, der er indgaaet herfra, har Tuborg-Øllet bevaret sit gode Ry paa de Kanter trods de seks Aars Adskillelse. De danske Myndigheder har været me­ get interesseret 1. at denne Ordre blev ekspederet, da den som sagt vil blive be­ talt i Dollars, som Landet jo har stærkt Brug for til Indkøb af mange rare-Varer, saa hvis nogen med Vemod tænker paa det 01. vi er gaaet Glip af herhjemme, maa de til Gengæld ogsaa tænke paa, at Eksporten af dette 01 muliggør Indførel­ sen af andre Varer, vi har sa\)net længe. Man havde i øvrigt stort Éesyær med at skaffe Skibslejlighed til Sendingen.men ved Imødekommenhed fra D.F.D.S.s Side er dette Selskabs Damper „ A l a b ama der var paa Vej fra en svensk Østersøhavn tit Amerika med Træmasse, blevet dirigeret over København for at tage Øllet med til det længselsfuldt ventende Puerto Rico. *r^A Bogen om den store Maler van -Le Gogh for nogle Aar siden udkom i Dansk Oversættelse, fik den en eventyr­ lig Sukces og blev en af Aarets best setiers. Nu har Chr. Erichsens Forlag ud­ givet en Bog, der skildrer en anden af Malerkunstens store Navne, den flamske Mater Rubens, og ude omkring i Verden har Bogen om Rubens baft samme Sukces som Bogen om van Gogh. Med overdaadige Farver, der er den store Mester yærdtg, skildrer Forfatteren Rubens' begivenhedsrige Liv ved de pragt­ glade Renæssancefyrsters Hoffer. I Bogen afsløres ogsaa en Side af Rubens, der sik­ kert er ukendt af de fleste. Isabella af Flandern benyttede i vid Udstrækning den store flamske Mater som diplomatisk Ud­ sending. og bl. a. lykkedes det Rubens at slutte Fred mellem England og Spanien. Da Rubens var op imod de halvtreds Aar, mistede han sin Hustru. Isabella, men faa Aar efter giftede han sig med Isabeiias ! 6 aarige Niece Helene. 1 hvis Skønhed den store Mater var fuldstændig bjergtagen, og som han Gang paa Gang forevigede 1 de Aar, der endnu var ham beskaaret. Som en yderligere Cadeau tit alle Kunstelskere, der vil fordybe sig i denne spændende Roman om Rubens' Liv 1 en af Hiatoriena meat bevægedø Epoker, er P Bogen foraynet med M lancher af Ru- bøae' Tegningar. Harsanyl: „Skønt at leve". (Chr Erichsens Forlag.)

sen. der er Elev af nu afdøde Solo- oboist Henry Munck — rejste i 1934. 17 Aar gammel, til Pa ris, hvor han efter to store Konkur­ rencer blev opta­ get paa Pariskon­ servatoriet sammen med femten unge Franskmænd. I f^: dygtige unge Mu siker 3. Præmie i en Interskandina- paa Konservator! et i København og b^v Mmme Am' visk "l^nkur'tenc^^^"- n

DemangoeForde!- foratmoefVe!. Fof 1,805,320 Kr. 1 daøska Varef udloddes som Gevinster 1 hver Trækningsserie. LoHørieh Over­ skud gear til Hospitaler og andre sociale og atmennyttigø Institu­ tionar. Varølottøriøt støtter dansk Produktion. Lodsødtar taas t Hovødkottøkko- nøn, Laxagadø 2, Kbhvn. K. — Centra! ! 2 90, og hos dø aut. 7 Kottøktørør. Pris tit 4. Trækning (9.—IJ. Jan.) 3,60 Kr. VARE LOTTERtET

!- 9 ^nandling. og Højesteretsadvokat Eskbo conservator. ^^raOstomindedesekdnuen Gang Overlæge Ottosen, idet han hævdede, at den danske Overlæge havde en stor Del af Æren for, at ogsaa Norge havde faaet Øjnene op for den vegetariske Ernærings Værdi.

F ra

í í í

UdviMmgalaøren i modem# Belyanmg

T den udmærkede Berte „Htrachaprunga populærvidenakabetiga Haandbøgør" har den unge Videnskabsmand. Dr. phtL Hesmlng Lemche udsendt en modarne Udvtkllngatære under Titlen „Fra Molekyle tH Mesuteake" Selv om man Ikke umiddelbart føler aig tiltalt af Tanken om at være Fætter øller Kusine tit Aberne, kommer man t vor Tid Ikke uden om dette Faktum. Spørgasnaalet om Arternes Opelndetae og de Love, efter hvilke Udviklingen har fundet Sted. er øaa Intereæant. at det Ikke blot fæn#ger Vlden- skabemændenes. nsen ogsea LæfMotka BOsd. og Dr. Lemches Bog har Bud Ml Ønhver, der intereseæer aig for dat nsennealteiige Usrø Opataaess og Udvikliag.

y

Made with