Villabyerne1946

VK sLABYØaNES BLAD

Hellerup Pela ag )6odentagaaln

strandvej Í93. Tit Hairup udfares smukt og t bar og efter Maai , .

-s — s— Tif H Î3U9 Reparationer o biiitgt Udvsig 1 l^lskaa- Øaai Dpnevarlag.

R U L L E O A R O f W g ø Waaøherg. Ordrap 4 ^ Wuliøgardiner og Pøraiønnør tætn! Maal og !ræ ovø ra lt___ Ordrup TapøL ng FarvehønåelT Ordrapvej 48 Ordrap 4858. S T W t N o Løgner og Dynebøtræg røp. Rtrømoer^ gi^kkøvej 42. St Køøø Pøtøraen s Æidre Overtøj aamt Herrutø) omays oe oarerea Nymosevej 13. Søborg 2952 Al Kjoløgyalag adføreø Helr R rru Cundes Salon. Køthrlnevei 13 Stort Udvalg i nye Hatte. Garnie Hatte Ebbe Jensen, Kildeskovsvej 21. Gent ]o[i d aliøøafonea * Raadhusvej tO. 3. tv. Telf. Ordr. 1549 ft .... . ----- —^— .. ."T" n nye ModeHer i Hatte; ældre Hatte on Aaben 10—19. Ida Dietrich VASKERIER Vaskeriet ,ølomsborg'' JoatshorgveJ 21. Telf. Hetr. 5919 Lufttørring og Haandatrygning. Spec Ma chetvask. Kjoler og Biuaer VHKOUESPOLERIMG 1 VHlRbyerneg Pcley^nggRcmpAgni H IGentoftE og Ordrup Kiausda Søborg 3960.— ! di^ 9 ^ ______ a horos VMuespoieriñ^ Vlndueaixtierlag udføres, proper og rOentofte Kommune Rrn kommer overalt 2084. RLAMDEDE story Maleriet 5 Kr i Udbetaung m g] pr Maaned Ara). Østerbrogade 99 a Villabyeraøa Vløø-ForføUer ] I skriver den personlige Sang Wilfred <— I Onsgaards Tværve) 4 Helrup 1022 V SsnH duplikeres -i- Pers Festsøage forfattes. Dimilkering udføres. Skriv el) rtnl Alexander, Sunget 9. Gentofte 4915 a LøøaøspeciøUøtca g Aiie Laaae rep. opdtrkea og omti.rancrJ Klejnsmedearbejde udførea Elektrisk S]g berf, Hellerupvej 99 Tif Helrup 259] ] Gratis Fodpleje for Mtndrebemldlede Herthe Jørgensens Klinik. Jægersborg Allí 99 —Telf Ordrup 1072.) Festsange fwfattes Hjemmevej 3 Søborg 1245 Møagier be Érænde, saa fjern evt overflødige Træer 1 Hsv

Ring tu Nora 4276 Y. Omstoppet betrsakkør Møblet, uda njamms Maaltagntng Svntng af Gardinar Gulvtæp par Solidt Arbejdæ Tilbud gratta Poi6tP6d6 Mwbi#r fætwof iiaaksa. Rallagargtaai Rasarattaaa adiaras Axe! VeMen & G). Ahtmanns AHd_4. Hairup 75 Værkatød fot Oa^m Møbelpolatring. Tæppa og Mgrklaa Mf)be!betrækning, Tæppe- og Ggrdlnarbajdø udfarea t Hjemmene. Kun 1 Kl Arbejde Kommer overalt Gode For- blndelaer til Stoffer Helrup 297i Husk A4GUes-, iR*pp4 Gtf tsMfdinRTLtJdF) åLenøaånG t Tæppet hf 8MøR H. Hansen (forh. A. Bruhn & Co.) Ordrup 3434 3430 BOLtCMONTERtNG Alt Msbsl-, Gdsrdlrs- og ta A 4 ^ Tssppessrbsjds udfarss t L H l U 6p#c.: Trdtppelsbsræ * ^ ^ SKGMAGERE 1. Kis. Skotøjsreparation Hvad De behøver for at nedbringe Udgifterne tu Skotøjsreparation tor Dem og De- rea Famiiie. er en dueiig og samvittighedsfuld Skomager, som kan sit Haandværk. anvender prima Læder og tænker Uge saa me get paa Derea aom paa sit eget Bedste Henvend Dem derfor ti) Fr Johitnsen. Lyngbyvej 193 A og bliv overbevist om. at Derea Fodtøj faar den Behandling som det 1 e^^i^ Tilfælde skal have' Tif Ryvang SKRÆGERE Herre og Dameskræderl Alt t Reparation, ^unststopnlng og kemiak øres. Enkelte Habit, og Frakkestoffer haves og syes i Skræder) 1 Hendeles Lynghyiej 439 A. Gentofte 3A54 H Skræderiet „Tempo" Vendearbejde oü Reparation af Dame- og Herregarderobe Spec. : Modernisering af Danieto] S to f m o d ta g e s til F orarhejdn itm LøFCtRgc iukhøt ^ ! ^ e t F a r e r å æ n g e inden de gode Varer kommer i Handeien. Lad Deres Garderobe vende eiier oinsy hos Fagmanden. Vi omsyer ogsaa tii Dame- og Drengetej tii rimeiig Pris. — Stof modtages ti) Forarbejdti)m — K u r t i k 's S k f^ æ d e r ! Lyngbyve) 4t6 Gentofte 3223

G R UW D K Garage s#ges

E J E M M M M E

Er Radio eiier Grammofon 1 Uordøn, søa ring ti< M !k )v Radto OrdfORvat Ordrvp T##É 5arv*c#86#daa. — Nord# ## add# Stort Laget i Radio og 5kaka

t Sv*nem#He)!v

KJMWOMMK OO VELLAKH

K a y S ø r e n a e n ButitmagsringglM Hellerupvej 8 Alt ' Øalavaark

Ø!nkcrDe at sztgeDeresViMa

Efg^dom, Grund eilcr Pnatnbre^ bedee De benvende Dem ti) VOLMER FEHRENRAMP Temneenntt ee tjendenubeadtet Gudmngve! 30 I lf Ordrup 397 Heimer v. Cappetn. Landsretssai^farer Kontur L)[ Tveergede 30. Î Centre) 3040 Bopeei: Merteve) 3 Heit S279 Træffetid pee Bopeeien Ttredee og Fredee )S.30—19.30 og *^er Aftete

Teleion 4 0 4 ^ H^mp O V O i

FELSVARER Reparstioner Forandring Kaaber efter Maa) HJemmeværksted — derfor billigt Rosa og Dobritz Petersen Buntmagere Mosegaardsvej <9 Teil. Gentofte 233i. OARTWRRR ÍHodemlaerlng af Haver Nu er det Tiden at forandre Deraa Hava Nyanlæg og ait vedrørende Haven udførsa. Lad mig give Dem et Ttibud Gartner Oluf Jensen. Helrup 3059 Træer fæides Brænde saves og kiøves i aiie Sterreiser Kommer overait. Smaa Priser. Heirup 297i. Har De Brug for en Gartner? Tif. Gentofte 1025 mi. 8—17, ait Havearbejde udføres samvittighedsfuidt. Bititg Pris.: ilden er inde til Beskæring og Sprøjtning af Deres Frugttræer, Nedskæring af Hække o. s. v., Fjer- neise af Haveaffaid. Gartner Lund & Ai- ling. Gentofte 250] Qnden Ki. 17). Beskæring Sprøjtning og ait vedrørende Haven. He. 9137 inden Ki. 17. Efter Damsø 9119. V. Larsen og K. Knudsen, Anlægsgartnere. Benyt Jen rigtige Gartner Att vedrørende ttavnn udtørea Hetrup H7M O A 5 OG VAWDMRØTRR Alt Kloak og Dræn Keparatton og Rensning udførea Ordrup 590 C J Beck Ordruove) 49 Centraivørmeøniæg Nye Anlæg og Heparationar. 3 O C /) Autogenavøjantng. Gentofte g 0 0 * 6 Aiexandei Gødtt, Maskinmester —Varmeinstaiiatør. MA L RRR Eigils Maierflrma ent og solidt Mslar ug fapøtar udtøret pæ r o. bejde Obro 2293 X Søborg Í285 Viliabyernes Muier Kun i. KI SArbejde Rimeltge Priser. Maier- mester B Hetrbmann tgertnflen 3 Ge 4994. Lad nutle nu! Stu^ Tapet, Loft. Vindue. Dør. Fddpanei 40 Kr. Ikke Erstatningsfarve. Heirup 999. Propert MaierarbejJe L. Kiø Arbalda. ftydendø Tapet binigste Priaer. Maiermester Møller Nielsen DrdrnpMOMell 15—19 MOGENS HMGK OuntzfeldG Alia 27 Hetr. 5999 MUR R R R Mnrreparatloner, Ombygn.. Tag-, Flisearbejde. ogsaa 1Vaske. Vtilahvtdtn B)U Prl- ser 1 df pers. Arbejdet Ry 2451 X Ait Murerarbejde udfares tu billigst mulige Priser specialist t Tag- ug Skorstensarbejde Svend Anderaen. N Raa- mussens Eftf. Helr 3199 Privat: Goth 9665. Ait Murer-, FMse og Reparationsarbejde — kommer selvGentofte 1424. B. Warner. Tranegaardsvej 47 Reparation af Skoraten t Tag og Facader Murer-, Skorstens-, Tag-, Fllaearb . tu smaa Priser. (Selvarbejdende). Gratla Tti- bud Knud Jørgensen. Gentofte 4940 ___ Deres Kakkeiovnsmand bor Jomsborgvej 13 Ait Ovnarbejde udføres Centraifyr renses J. Faage, Helrup iM!3. Willy Overbye, Henrlettevej 1! Nybygning Omforandring og Reparation Ttibud u Forbindende. Ordrup 7*02._____ MurerarbejJr af enhver Art ogsaa Fltsearbejde Kommer overait straks Kun veiudf Arbejde Ring tii Ordrup 3477 Murermestet Louis Fibecker. iMurerarbejJ) Fiiser. Hvidtning. Rep Ttibud gives. " Wst Klein Chri iansen, Slurermester. OrdrnpveJ 7!. Ordrup 7472. Kakkeïovnskompagnîet renser og opmurer aiie Siaga Ovne. A. Hansen. Evanstonevej 4. Hel] Ryv. 3714. aADELMAOERE OO TAPETaERERE ø m m m s u s t m s t m t t t t m t o m t s a BanffemRsklnen MaierarbejJe uJtøre: RUDKØRPEL Gentaftø Bndcentrø! beeørget Køreøi og mindre Flytninger mød Hwtøltørøtøl. BganøggæntgvgJ 8. Gentofte 989. Ordrup— Chærlatlenlumd Atotartrangpori og Mudeøntral. Ordr. Í 3 0 4 Al Kørsel tn. v Tons Lestbll tlihydøs. Søborg 791 HULPØM OO FLIPPE Hnleøm — PUgø8 — Knapper. Knaphuiier. Ztgeag. Jomsborgvej 21. Hølrnp 3911 Haløøat. Plløøø og Knapper Hrugasrdsvej 4 A 1 Søt Gentofte 1157. Kaiapper, låuiøøtn, PHøø8 Broderi, Quiiting. Oentoftegsdø 99. L Søt. * 992 Alentofte Hufgam, Pffggé, Knoppar, Knophuffar 1 - 0 ^ ^ Adolphsvø) Ordrup 245$ Indlev. Møgøeln du Nord, Chørlottønlund R A D I O Heiiemp 493i Repsrsttoner omgeeendø. bedst og btlHgst Nye Radioapparater uden UdbøtøHng, udiejes m Forkøbsret. Stort Udvsig i etektr. Artikiør og Grømmofonpiø- f Ki s Repørstionør udføres der Cør! Petewnsjrykleforretoin^^ VøngedeveJ 91 B Gentofte Hvis Derep Radieapp . ør 1 Dørdøa, saø rtag W) O rdrup 6888 lagøalar 6vøa Aadrøøøtg. Jtagørøberg AM4 IL Chaf!ø4tøæluad^ Maskinbankning ai Tæppet ; Rsparsbonsf te ksmisk BsnsmHii I Ordrupvej )26. Ordrup 1 8 3 sm ) ) f n ) m ) 2 ) mmn ) H ) ) t ) ) ) ) ) g n j

Forhandler og Service for B 8 O.. TO-R Philips m. 6 A)tø Reparationer udføres paa vort moderne Service-Værksted. Vare­ vogne overalt. Udlejning a P!adesp)))ere og For- ____ Ordrupvej 92 /

De r e r m a n g e ,

d e y h a r s o t g t

de¡es vota ved e; give mig den oaa banden 8—14 Dage

v f e a K L S K a s e o K S Solid HAandværkaavend (Jyde)

RIAHE

EJEWMMSM.

DENTOFTECADE Hd

seger mebteret Væretae t Gentofte. Boligkontoret, Gentofte 2535. (Gratis for Udiejeren).

___

Eiendomahande! er en TiUidssag Uenvenu Dem der! 0 ) to €L CL^\U8Ei\ & 801\ Bregnpvej 9 Tti. Cen(of!e :{26

PKWSnOM

ønsker Oe særüg god Mad sM biiv Spisegæst hos

Phiitpson. Char-

D A G E N S M A R K E D

brugte Ting købes Msbfsr, Materier, Nips

r O R S K K L U G T KØBKS H e ) r u p 6 5 2 køber ontifte ^wbier Bronzeura, Konde/obre, Porce/oeno- ^^urer^ 6(o!, Tin atc. Hansen køber aØe ^rugOfige Sager fra Po tekemrer og Dødsboer S e b o r g 7475 Makrier købes H^Mip i)79. Helrup 874. T^endetæptæ købes ef priv Jeppesen. Red - - - . - tjerneve) iu i Henv Eva 74

a 0 B O RG ^ ^ ^ y ]

B ! *0* ^ tamt hele Dedsboer Fine Dyner og Divantæpper Kobbertei, Priameiysekroner. Julepiatter. Gi. Gias. Kgi. Porcelæn og Figurer. Dedsboer Alt i Antikviteter. Kort sagt alle gode Sager kebea JergtBStn, PrinsJergtnsgadt 14ANora 4064 Gode gLM a ic r ic r R ø b e s R o n t a n M D E R E K T Ø R D A M ^ e rn s to r fT sv e j f69, Ordrup 3 S ^ E. W G d t k ø b e r K lude. Jeru . A]e)n). H a ck e r. Kak­ kelovne. K om fu rer. G an tm eltnonevei 44. f-e n to ffe 3MHÎ - Møbekm, Metaller, Flasker købes. R a H Ü C y EHegaardsvei 86. Tel). Søborg 9 4 0 F!yge! citer Piano KørM^iF KonMnt Af Private k'r^ariksOa! 74!K Grammofonp) kobes Palæ 8521. Sælg nu! Højeste Pris betales for Koncerter. Opera. Operetter. Symfonier og andre veih. Plader. ..Akkord" v Fartmagsg 4 iv Vesterp Sti. Brugte Herrektæder keb.. hejeste Pns Ordrupvej 146. Bøger og Bogsamt inger købes Anton Andersens Boghandei Telf. Ordrup 127. Lindegaardsvej 53 Hjørnet tf .lægersbnra Allé k /) ) ,g J— Jern Metaller Ftasker Aviser køb. f t i U U C Pulterkam. ryddes. Ree) Beltandhng CARL -ACOBSEN. HsvsaoaOsn 90, Lyngby 2134 PR!SMEKRONER koh. ti) absottit hajeste Pris. Hy. 83. Veiour- Portierer er Guld vanrd PrlvatG, ring og; aftal Tid VI a fb e n e e r o v e ra lt Jew een, DmV jordevef BØ Godthaab 9587 T ø j - C e n t r a ! e n høfTør OQøfciper Konnniøøion køah^r Frøhh^f. åførnø- oo Mørreføi øønnf Mnf Jeagamborar Allé 43. Ord. 6615 G!i!i H ø jea te Dagapria G e o r g e B ! n a u Ouldamad — øtrandvaj 177 MPigøø Og opøtiiloa Va!by 5259. Lund & Jan- aptL____ stiger sælges og udlejes. Ordrup Maskinsnedkeri. Lindegaardsvej 44 Ordrup X !___________ Den rigtige Lænesto! Rlgrhofdigrt M o d e ))a R e r ^ Warklsør og Kultøgardtnør iøvørøs ^ Tæppø- og Cørdinørbøjdø A X E L VELDEN & C o . VmrksKd: A h lfn æ n n ø A H å A T)t. HEtr. 75 Wøbiør frø øgnø Værkstødør Kravlegaarde og Pusleborde Martin Olsen. Brannersvej 9 Ordrup 4578. Kjole, aldrig brugt, meget smuk uiden terra- kottafarvet mod. Facon. St. 44. billigt til Salg. Erichsen. Tranegaardsvej 49. He. 9974 Y .______________ _____________ Nertr- og Ilderskind fra egen Farm sælg. Henv. helst eft. 19. (Jentofte 3999, Poul Petersen, Snogegserdsvej 27. Piaff trædesynissk. 1 lukket 8kab m. Ned- sænkn., som ny. 450 Kr. Wlikenschlldt. Strandvej 421 Or. 9807 fUiveoitoman. dobb.. 225 Kr. Skoiebakken Gent. 4191 Veltioldte Pelse fra Herskabshjem. fikse og moderne, sælges ti) rimelige P * garderoben Floistræde 25. 1 rtaer. Dame- Palæ 9789 aUWTMAGERE Forandringer sg Kepørøtloaer Nyt Pelsværk eftet Møøi Opbevaring g Klein A N Hansens Alle 4 Telf Hetr 550 eUNTMACCRf B E $ B R 0 D 4 Opbdvonng Nøpørøtløn /Modørnisørk!) ÅH I Føfsvsørk Ofdrnpvøj 48. Opdr. 487f. Gdtkø! iørdø 7 FJk!tlSTrniL!l!JD Fiagstænger KFf

Radio. —Modatten her ar Wasnavox. Pinoasar. Pria: Kr. 440 + Stataaigift. Pr. Wd. 2200. B i o r n ' Hellørupvøj 4 - Hellerup 8788

A O

Hkrre og Dameakraedcri

J!c5citA

Hæparætlon samme D a g

4 JJøjøøfø t/rfrrsærAøJøø oa GæMrrsødobø. HeUerup og ViHabyernes OmerTraespertaMe FREDE R fK SØRENSEN W iV E X ' mangeaarlge 1. Kok og Sou5chef. Servøsæ dea åøMeew Mskahsggtddag Service, Beede eg Stele aAe'ee. Kø Lad FPWMB! ^ ÛPBW 0# D# CdR#^ #D#V## FypBW Rebkkave) 4 4 n^rép 1 9 8 5 ] AUTO D§re, SioMiBC. ^arroKW m. Axe ! Hoipcher Ordrupvei 3B. Ordrag M7) ^ ai Dora*TO-R. Nautroton. BAO. Warcom, R. 1. C., Phibp l#te unkan. Tik. Teavox. Pope A. A C., Bravour, Aiwaya, Wag- navoK Sooo*o os Superpbona HoY!di)!)T. OrtitiipY. 46A O fd rn p 1 3 8 4 EiervicochE ouMl oiENm ilrurup 7A sntBd# Aid. j WsiisrMp Aid. j JaBBTsbdfs A d Qe.4553]He. 367 )]Q e .3444u VHløbyernes ktorkle Hødlotønorøtorlom R E P A R A T I OM Gælder det Galvene? ring da til C. i0539. Lok. 4 Vi afhøvier. af- siiber. renøer. grunder, boner og iakerer ethvert Guiv Tegner gerne Boneabonnement Ring og tai m oa Aiie Tilbud gtvea uden Forbindende Høstrup & Co.. Oraabrødretorv 4.

Hanu Ch fiåTengen ! Minut fa Heherup Station aREDRERE

Møbter repareres og oppoteres H samt omstoppes og betrækkes H K iidegaardavei tM B. Kæ lderen ^ Helrup 646 g Snedkerm. H. Gjerlev Julius Jensen. Heilerupvei 15. Alt Snødkør umt og Tørnrersrbejde dføres. Heirup 4Ü5 Ountie kføbier repareres og oppoieres al dygtig Fagmand Magnussnns AntlkvtteG- lager Lyngby 2949 ^ Reparation og Oppoiering Hvis De ønsker hasndværksmæssigt og smukt Arbejde, ds henvend Dem ti) Snedkermester R &hnmldt. Etgssrdsvei 24 Or 3430 — Alt Møbelsrbejde B. Kartin Petersen Alt Snedker og Inventararbejde. Helrup 4099. Holger Larsen Bygnings- og Maskinsnedkeri Døre. Vinduet og Køkkeninventar udf paa Besttii Tilbud gives Rep udf Strandpar^sv 29 Heir 325) Ove Boiz Petersen Møbai- & Inventar Snedkert samt Reparation og Oppotertng Lindegaardsvej 41. OA r trup 5363. JØRGEN WOLFF S Mebeisnedkert og Mebeipolstervtcrkstod - Udiejning at Horde og Stoiø - Heiientpvej RI ffir. 6330 og 6328 Tømrer- og Snedkerarbejde udføres hurtigt og biiiigt L. V. Aaderseo 8 Søa. Resedavei 4 6eato6e268 TØMRERE

N y t a a r s h a t t e f r a 10 P ræ

Tudehorn — Serpentiner —Spøg ag Skæmt —Forsk. Bordbonsber. H e i i e r u p C y k i e - B ø r p , S t r a n d v e j 86 (Hj. øl FrøderikkeveJ)

Kartoñer

Plæø, Hnø Maaøøi og Klæg Edsvard, Fr dørUtøirærk sam t lytMtø. 6 a e Kag øegl) A n d e r s e n ,

OR 80

Hyldøgaardøvøl an.

BLANDEDE

MWER TRANSPORTABLE Er De ræk fro Hjemmet om Dogen, er dør tkke megen 7id 6) ot jbrbørødø MIddogen. Vore Middoge sikrer Dem god og rigelig Koet tk en rimelig Fris.

Wugk vof bdrgvntd iakkobgmlddog.

vn V E L S Æ L C E

Er Radioen i Uorden? øææ ring til Hairup 7 3 9 4 Alle Repsretloner udiøres med moderne Wssleinstrumønter Satg af nya Moda) tar paa )Uta Tilsi. PhWtpe Service Riag.

R # a — R )rk — Kg — CkB Mt C øneratfy, øæ SSaaaøtøvt rkteres efter ønske (kløksimstprlsi Optendingsbrændo HeMemp BrzndMkzrcn (ved Hellerup Station) Tetefon H oBorup i0 3 2

# Ku!, Kok$, Cinders dt otngaaanda attar sanara Lavarln! Brænde °* Pag, Ptrk, Eg, Gran sttorss sttsf Instis Optænd ingsbrænde tart ttt Cantratfyr og Xattkatavn Watt. 2112. Østargaard, PabaKttavat 4f Watt 21H

H A A N D V Æ R K E R E

Wallarupvaj 3

K A P L O V

ST6AWPVÍJ177HHJM6

5tøda)ttloa: BJnstr ChrtøOøstøea (ønevøreh.) og ICsatt Døgblndet .Po!)f6rrm''s Tryk K øh-nhø't)

Made with