Villabyerne1911

POLITIKEN Distriktsblad for Gentofte, Lyngby og Søllerød Kommuner.

fle ferenedd. f t j r ø m t a v

P i l s n e r

sødt

Etiket

Tillæg til Nr. 5.

Nr. 1. — 1911.

Torsdag; den 5. Januar.

C. Em HoSmfoom, Special Kul- og Kokasforretning, Strandvej 201. Telefon H e lrup 803. P r i s a o t e r i n g f o r J a n u a r : Neddekul........ .......................................................................... K r . 2 ,6 0 p r . T d . Store Husholdningskul................................................................ ,, 2 ,6 0 „ ,, Anthrasite Neddekul. ................................... ,,4,65„ ,, Knuste engelske Kokea ............................................................. „ 2 ,1 0 „ ,, Hele do. „ 1 ,9 0 „ „ Halvknuste do. ................................................................... 2 ,0 0 „ „ Engelske Nødlekokes........................................... „ ........... 2 ,0 0 ,, ,, Belgiske Brikttter.................................................................... „ 4,75 „lOOStk. Tyske d»........................................................................... 1 ,5 0 „ 1 0 0 „ Optændingsbrende .................................................................. „ 1 , 1 0 „ 5 0 P d . Alt frit leveret i Kulrum. K u n bedste K va lite te r. En detail En gros.

Te le fon S* F Kul. Brænde. Koks. lma renh. Nøddeku l lma An th rasite Nøddeku l lma engl. knuste K ok s lma do. hele K o k s 2,60 4,75 2,10 1,90 Mindst pr. 6 Tm. Bræddeender pr. 100 Pd. 2,00 Bøgebrænde pr. 100 Pd. 1,40 lma do. Nøddekoks lma Sm u ld lma Sm aakoks 5 Tønder. PindelmggedeOptændingsbræn- de. Færdig- til Brug. 1 K r . pr. Sæk .med cirka 1200 Pinde. A l t fr it leveret ned- eller op baa re t! H e lle ru p Brændselsforsyn ing. Leverandør til Gentofte Kommunes Centralvarmeapparater. lma engelske Cen tra lvarm e- C inders 1,90 2,00 1,10 1,40

Diskontobanken. Hellerup A fdeling, Sf r*ai$dwej§fi? modtager Indskud paa Folio, Bankbog og Indlaan. Udfører alle Arfer Bankforretninger. Boxer udlejes å Kr. 15 pr. Aar. Værdipapirer og Værdisager modtages til Opbevaring.

Bemærk. Ilt! KI.S ItllÉlG ltÉj, Strandparksve j 2, T e lf. H ell. 1097 x og Ordrup 774, anbe fa le r sine anerkendte h jemmelavede Va re r. Speci­ a litet: fo rlo ren Sk ildpadde og F isk e b o lle r i Tomatsauce. A lt i p rim a Kva litet. ny Gu ld - ©p S ø lv - vareforretning, Strandvej 177. G. Binau. Telefon Hellerup 347. Man b r a n d f o r s i k r i n g * " absolut b illig s t hos C. Bencke, HellernpveJ 43A, Hellerup. Kokes har Bin Dagsprisen er: Knuste Kokes Kl-. 1,70 pr. Tønde. Hele Kokes Kr. 1,45 pr. Tønde. Hvortil kommer Kørsel og Afbæring efter Takst. Bestillinger modtager Kontoret Strand­ vej 72. Telf. Hellerup 39. © © © ® © © ® ® @ © ® ® ø TANDLÆGE Fru Gorfsen-Møilers Klinik, Strandvejen 96, 1. S., Snndborghus. BisaawasBBTOg— liar han Betjenten Mge i Hælene; men i et rask Spring sætter ¡han da over Bolværket og ud i Øresund. Betjenten, som just ikke føler sig stærkt opfordret til at følge ham ipaa „de Danske. V ej“ , giver sig til i Kongens og ¡Loven. Navn at befale ham uopholdelig at vande tilbage fra det vaade Element. ¡Men ¡herom vilde Vedkommende ikke 'høre Tale. „Vilde Betejnten ha'e ham, kunde han ta’e ham!“ IDen brave Ordens-lHaandhæver saå da ingen anden Udvej end at ile op -ti-l Politi­ stationen og afgive Rapport. /Her havde imens Droskekusken ind­ fundet sig, og ti-l ham havde Flygtningen paa Forhandlingernes første Stadium ind. i Byen opgivet sin Adresse. Man blev da enig om, at et Par Be­ tjente skyndsomst skulde forelægge hans ¡Hustru den kritiske ¡Situation. iDa de kammer ud til hans Bopæl og lige skulde til at ringe paa, bliver der imid­ lertid aabnet et Vindue i Ejendommen, og selve „Delinkventen“ stikker Hovedet ud, idet han under saa stærke Armbevægelser, at Betjentene ser et Par Manchetter flyv? sig om Ørene, anmoder de to Politimænd om skyndsomst at forsvinde. Næste Dag maatte en større Institution i Kjøbenihavn undvære en af sine mest be­ troede Mænd. Vedkommende onaatte holde Sengen pa. Grund af „Influenza- . Men senere maatte en vis Mand pa* ¡Politistationen i Hellerup afgøre et sa* stort Mellemværende med en Droskeku.lt ete. etc., at det vil sætte Spor i hans „For­ nøjelseskonto“ et Stykke ind i det nye A a* Konsultation: Hverdage 10 — 3 . Te le fon : H e lle ra p 38. ® © @ ® ® @ © ...............

S a l e m 6*»

Aktieselskab, Hellerup AfsSelmg» Strandvej 173—175,

Teif. Helrup 960,

Kontortid 10—3 o g 5Vs—7,

udfører alle Arter Bankforretninger.

rdpup-CharEoiten lund Kemp & Lauriftzen Vestervo ldgade 11. T e lf. 935, 9 3 6 , 789. Rente af Indskud 4 , m 4 l!a °L Alle Bankfoppetninyer udføpes. Udlaan mod Haandpani og Kaution. A llé 21, Tlf. Ordrup 407. Gentofte Afd. Jernbanevej Tlf. 19, Gentofte 185. Kontortid 10— 12 & 6—8 10— 12 og Lørdag Aften 5—7. a n k .

.Tsøgersborf

G rosserer Adolph s tid lig e re E jen d om i Gentofte. V i b rin g e r ovenstaaende B ille d e t a i den bekendte E jen d om „S a lem “ i G en tofte, som tid lig e r e tilh ø r te G ro s ­ serer A d o lp h , men som nu e r o v e rg å a e t t i l selvejend e In s titu tio n . D enn e E jen d om h a r som bekendt G rosse­ je*.* A J » l j±±dr»ctaL tu Optu£

I w

j g j -Kuar ID

W 'SMjg IDÜ. BB DW lal «B Kl BäSä EJIEI ««"IW ' '®J3j

lle ta ltra ad s lam p e r sælges med G aran ti. ~Ff f r aI " Al l é @3 , Te lt. O rd rup 700.

DyrlægeWilli. Reith. Strandvej 179, 1. Sal. Tri. dagl. 12—2. Tlf. Hellerup 469 x. forhold, Skoleforhold, Fliser paa Fortlovene etc., som Nabokommuner­ ne. V il med andre Ord alt dette være den halve Procent Forhøjelse -af Skatteprocenten værd, hvorom Ta­ len højt regnet vil kunne blive. E fter Lyngbys Beboeres Henvendelse til Sogneraadet maa man gaa ud fra, at de gerne bragte dette Offer. Sog- neraadets Stilling ved Budgettets anden Behandling vil bilve imødeset med Spænding. ----------------- 4 ----------------- Fra Strandvejen ved la t . Et Bysbarn paa „de onde Veje”. En Hellerup Borger var forleden Aften kammen i Selskab med lidt for livlige Ven­ ner inde i Byen. Under deres forenede energiske Bestræ­ belser for at udrydde det størst mulige Kvantum Spiritus, løb Tiden fra dem, saa vort Bysbarn ikke kom med den sidste Spor­ vogn, men saä sig nødsaget til at indlede Forhandlinger med en Droskekusk om at befordre sig hjem. ¡Kuskens Takst for at køre ham lige til hans Bopæl i den nordlige Del af Hellerup forekom ham imidlertid for høj, hvorfor de efter længere Parlamentären blev enige om, at han kun skulde køres til Takstgrænsen. Ved Ankomsten hertil kom det paany til ¡Konflikt angaaende Betalingsspørgsmaalet. Det ene Ord tager det andet, indtil Hellernperen i sin ophidsede Stemning pludselig afbryder Diskussionen ved at plante Droskekusken en kraftig Næve midt i Ansigtet. Kusken raaber paa Politi. Eu Betjent kommer til, og Hellernperen tager Flugten hen-ad Strandvejen og nedad Frederikkevej. ¡Da han er naaet til Enden af denne.

LIVSFORSIKRINGSSELSKABET Statsanerkendt. Særlig billige Præmier. Nanevoldgade 13—15, København K. — Teteion 0512. SMioved Elektricitetsværk! L y s o g K r a f t . Salg o g gratis Ombytning- af a lm inde lige K n ltraad s - glødelam per i vor LampeeksiieglifioD i Hellerup, Strandvej 163 B, aaben Hverdage fra 9—4. K u n Lamper forsynet med vort Stempel ombyttes gratis.

V illa b y e r n e s K l ©akrensnings Comp. H e llerup . Rensning og Vedligeholdelse af Kloaker og Spildevandsledninger i Abonnement K r . 1,50 pr, Md fur en alm. Villa. Rensning af forstoppede Kloaker udføres b illigt V i paatage os ke le Ansvaret. M arieve j 16. — Telf. Hel. 536 x. —

i list alt, om Biblioteksværelse, Red- lingsmateriel til Brandvæsnet m. an. iaaledes ser den Ønskeseddel ud, som Sogneraadet har liggende paa sit Bord i Anledning af Udarbej'del- ;sen af Budgettet fo r kommende Aar. Hertil kommer, at Sogneraadet fo r­ længst har givet Taarbækkeme L ø f­ te om en ny Skole samt om gi. Taar- bæks Kloakering. Hvad disse to P ro ­ jekter angaar, beror det væsentlig paa Taarbækkeme selv, eller i hvert Fald paa døres Repræsentanter i Raadet, naar de ser dem realiserede. Der er nemlig indenfor Raadet fuld Enighed om, at disse Spørgsmaal skal løses snarest mulig, og at der hertil under alle Omstændigheder skal skaffes Penge. Det er da ogsaa kun et billigt Re tfærdighedskrav fra Taarbæ’kkernes Side, der hermed vil ske Fyldest. Med Hensyn til selve Lyngbyanernes Ønskeseddel, vilde Hr. Piper vistnok, hvis det stod til ham alene, være mest tilbøjelig til at slaa en tyk Streg over den fra øverst til nederst. Hr. Piper er imidlertid ikke eneraadende. Og man har ogsaa Grund til at være noget i Tvivl om, at det' vilde være den rette Vej at gaa. Overretssagfører Werner udtal­ te under Budgettets første Behand­ ling, at Lyngby har alene at bygge ^in Fremtid’ paa nye gode Skatte­ ydere. Heri har Werner Ret. Men hvad skal man vel drage dem til sig paa? Lyngby er fra Naturens Haand rigt betænkt; det er sandt. Men de omliggende Kommuner byder jo og­ saa paa stor Naturskønhed. Tilbage er da Spørgsmaalet, om Lyngby i an­

dre Henseender er konkurrencedyg­ tig. V i skal da f. Eks. atter henvise til, at Gentofte Kommune oplyses ved Kommunens Foranstaltning de private Veje, hvad man nu andrager om i Lyngby Kommune. I Gentofte Kommune har man højere Almen­ skoler, og ved kommunalt Tilskud spares 'der aarlig i Skolepenge ind­ til 60 Kro-ner pr. Barn. Og hvilken betydelig Besparelse drejer det sig ikke om for Villabefolkningen i al Almindelighed, at man ikke er tvun­ gen til at sende sine Børn til en an­ den By fo r at gaa i Skole. Morgen Familie med skolepligtige Børn ikke gerne betalte en Smule mere i Skat, naar de derved kunde undgaa den Kalamitet. Det maa fo r en Villaby anses for et vægtigt Middel til at drage nye gode Skatteydere til sig, at der paa Stedet findes Skoler, hvor Børnene kan føres til Artium. Saa- ledes kan nævnes forskelligeFoThold. Spørgsmaalet er da dette: V il man, hvad Beboelses-forholdene angaar, søge at stille Kommunen fuldt paa Højde med de omliggende Kommu­ ner og saa tage Konsekvensen i Form af den højere Skatteprocent? I den­ ne Forbindelse maa man erindre, at selv om man vedtager Budgettet i Form af „den barberede Puddel“ , som forelaa ved 1 . Behandling, vil em ubetydelig højere Skatteprocent end Nabokommunerne uden alli­ gevel at kunne byde paa disses Go­ der. Vilde det da ikke være at fore­ trække at forhøje Skatten yderligere med en Brøkdel for saa at kunne byde paa lige saa node Belvsninsrs-

E l e k t r i s k

LynghyanamBsØnskesedel

I

T il Lyngby Kirkes Restaurerii andrager man, af Koinmunekassi om et Tilskud paa 15,000 Kroner, i denne Sags Gennemførelse virkel ligger Lyngbyanerne paa H jerl frexngaar af, at man mener ad Friv: lighedens Vej at kunne skaffe de r sterende 25,000 Kroner. Lyngt Grundejerforenings Bestyrelse a drager om at faa Fortovene paa be ge Sider af Hovedgaden belagte mi Pliser. A t letteAndragende ligeled« er Udtryk fo r et almindeligt Ønsl Oos Lyngby Borgere, tør man sikke] £aa ud f ra. o ver fem Hundrede i yagbys Beboere har mød deres Ui derskrift anbefalet et Andragenc om aarligt kommunalt Tilskud pa .3000 Kloner til Oprettelsen af Gyu nasieklasser yed Skolen, og Beboe Qe ved private Veje ønsker, at Kon munen skal overtage Belysningen £ Vejene. Dette sidste er heller ik i noget urimelig i K ra v; det er saal des kun, hvad der finder Sted i d omliggende K om m u n er. Endelig ai drages om Oprettelsen af Folkebad«

Ordrup-CharlfltenlundBank.

Aktieselskab.

Balance

December1

A k t i v e , , Kasse-Konto .............. Rfr 13,687. 99 ■^eksel-Køu-to .............. ' 27,093. 95 •Rasse-Kredit-Konto * 96,286. 15 l^U an mod haaudfast Patlt og Kau tion.... - 182 >542. 06 Fouds^K4nto ............... . 148,851. 31 Indestaaen

---------------- »-----------------

Kr. 719,288. 34

Made with FlippingBook flipbook maker