292672462

Foruden Udvidelsen paa Lysbatteriet blev i September 1907 Elektricitetsværkernes første egentlige Vekselstrøm-Anlæg sat i Drift (jeg ser her bort fra at der i Gothersgade allerede i mange Aar havde været et lille Omformeranlæg i Drift til For­ syning af Finsens Lysinstitut); Anlæget var fra A.E.G. i Ber­ lin og bestod af 2 Stk. 250 k.W. Jevnstrøm - Vekselstrøm Motor- generatorer, der altsaa i sin første Tid skulde omforme fra Jevnstrøm til Vekselstrøm 5 x 6000 Volt. Til Omformeranlæget hørte et Tavleanlæg med Højspændingsafdeling, ligeledes levere­ de af A.E.G. - dette lille Førsteanlæg er nu snart helt for­ svunden fra Østre Værk, idet Enhederne efterhaanden blev for smaa; først blev en Omformer flyttet til Valby Gasværk og sene­ re blev den anden flyttet til Bragesgade Understation, hvor de vedvarende er i Virksomhed. Selve Højspændingsanlæget er endnu i Drift paa Østre Elektricitetsværk, men er selvfølgelig nu ganske forældet og falder derfor for Aldersgrænsen næste Aar; i alle de 21 Aar Anlæget har været i Drift, er der aldrig ind- truffen-et eneste Uheld ved det, saa man har vel Lov til at aige, at det har opfyldt selv de bedste Forventninger. - Næste Udvidelse fandt Sted i 1908 hvor Værkets Kapacitet blev forøget med 2 Stk. Turbogeneratorer å 2500 k.W., hvor Turbinerne vare byggede af B. & W., medens Generatorerne vare fra Brown Boweri. - Det dertil hørende Kedelanlæg bestod af 4 Stirlingkedler, og Tavle samt Højspændings-Anlæget blev ud­ ført af Westinghous. Generatorerne producerede 3 x 6000 Volt Vekselstrøm med 50 Perioder. Turbine driften begyndte 7-11- 1908 blandt andet til For­ syning af et nyt Omformeranlæg paa Vestre Værk samt til Værkets egen gamle omformer, der fra nu af hovedsagelig tjente til Om­ formning fra Vekselstrøm til jevnstrøm, idet den direkte Vek­ selstrømsforsyning til Nettet blev taget fra Turbinegenerato­ rerne . 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker