Jan Leen en Jef Mertens - Praktijkgericht onderzoek in bedrijf

1 ■ Praktijkgericht onderzoek

1.1 Wat is praktijkgericht onderzoek? Om aan te geven wat binnen het hoger beroepsonderwijs (hbo) wordt verstaan onder praktijkgericht onderzoek, gebruiken we de omschrijving die de HBO-raad (tegenwoordig Vereniging Hogescholen) geeft in het Kwaliteitszorgstelsel ten aan- zien van het onderzoek aan hogescholen, 2009-2015 (2008). In de omschrijving wor- den verschillende kenmerken benoemd. Deze hebben we in het navolgende citaat cursief gezet en zullen daarna worden toegelicht. Praktijkgericht onderzoek wordt omschreven als onderzoek dat is geworteld in de beroepspraktijk en bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk . Dit vindt plaats door het genereren van kennis en inzichten , maar ook door het leveren van toepasbare producten en ontwerpen en concrete oplossin- gen voor praktijkproblemen . Daarbij is het onderzoek doorgaans multi- en/of transdisciplinair van aard en ingebed in een scala van interne en externe organisatorische verbanden, met behoud van de wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zelf. (HBO-raad, 2008, p. 7) Wij kunnen ons goed vinden in deze omschrijving omdat die aansluit bij wat een (afgestudeerde) hbo-bachelor Bedrijfskunde doet. De vraagstukken waarmee hij in de praktijk te maken krijgt, zijn in feite altijd gericht op het verbeteren of innoveren van de beroepspraktijk. Door het genereren van kennis en inzichten kunnen pro- ducten of oplossingen bedacht worden. De stap naar onderzoek wordt gemaakt door de zin ‘…met behoud van de wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zelf’. En daar wordt het lastig. Wij hebben de ervaring dat stu- denten prima in staat zijn om (goede) producten of oplossingen te bedenken, maar als dat gecombineerd moet worden met onderzoek, dan ontstaat er een probleem. Hoe kunnen de methodische werkwijzen uit het domein van de bedrijfskundige praktijk worden gecombineerd met de methodische werkwijzen uit het domein van het praktijkgericht onderzoek? Als antwoord op deze vraag heeft Jan Leen het Integraal Model voor Praktijkgericht Onderzoek ontwikkeld (Landelijk Opleidings- overleg Bedrijfskunde MER, 2014); zie figuur 1.1. In figuur 1.1 zie je dat het domein van de praktijk wordt verbonden met het domein van het praktijkgericht onderzoek door de handelingscyclus te koppelen aan de onderzoekscyclus. Voordat we verdergaan met dit model, zullen we eerst uitleggen wat we onder de twee cycli verstaan. Daarna maken we de koppeling duidelijk.

Integraal Model voor Praktijk­ gericht Onderzoek

domein van de praktijk domein van het praktijkgericht onderzoek

18

Made with FlippingBook flipbook maker