Leif Arvidsson AB

U T B I L D N I N G , I N S T R U K T I O N E R

En vanlig ventilationslösning idag är att man har en mekanisk frånluftsventilation i köket (spis äkt) och äktstyrd frånluft i bad, toalett och tvättrum. Mekanisk frånluft (F) Med detta system säkerställer man en mer kontinuerlig frånlufts ventilation under hela året. Tilluftsventiler i vägg eller spaltventiler i fönster finns no malt monterade i vardagsrum, sovrum, hall etc. Ytterväggen är den del av rummet som har den bästa ljudisolerande förmågan. Eftersom fönstret i princip alltid har sämre ljudisolering kan man teor etiskt se fönstret som en ”ljudkälla” i rummet. En fönsterventil eller vägg ventil innebär ytterligare en ”ljudkäl la” som därför ger ett ljudnivå- tillskott. För att uppnå så låg buller nivå som möjligt är det viktigt att dels välja ett fönster med bra buller- isolerande förmåga som monteras enligt gällande standard så att ljudläckage inte tillkommer runt karmen samt en ventil med bra buller dämpningsförmåga. Val av ventil när åtgärden utförs i efterhand påverkas i praktiken ofta av flera olika faktorer, såsom mått, bullerdämpning och luftflöde. Fönsterventiler ljudklassas med reduktionstalet Dn,e,w re 10 m2 vilket är ett laboratorievärde som kallas normaliserad nivåskillnad. Något förenklat innebär det att värdet anger uteluftsdonets reducerande förmåga då det monteras i en 10 m2 stor vägg som har en mycket bra ljudreduktion.

ATT TÄNKA PÅ vid mekanisk frånluft

En överluftsmöjlighet måste finnas in ill bad, toalett och kök så att tilluften kan ta sig in, även när dörren är stängd och vidare ut genom frånluftsventilerna. Mekanisk från- och tilluft (FT) Med detta system är även tilluften fläktsty d och tillförs bostaden meka niskt. Frånluftsflödet s all vara högre än tilluftsflödet för a t därigenom skapa ett konstant undertryck i bostaden.

Mekanisk från- och tilluft med återvinning (FTX) Den mest avancerade formen av mekanisk från- och tilluft med värme återvinning där värmen från frånluften passerar genom en värmeväxlare för att sedan ge tillskottsvärme åt tilluften.

BULLERDÄMPNING – så här påverkar tilluftsventiler ljudnivån inomhus

I fönster som har ett fräst spår för luftintag kan man sätta en ljudkanal i spåret och sedan en Biobe- eller Omegaventil, då blir ljuddämparen helt dold inuti karmöverstycket. Där extra höga ljudkrav råder kan man kombinera ljudkanal i fräst spår och någon av de ljuddämpande ventilerna Fresh AL-dB, Biobe Audio-Vent eller Omega med träkassett. Om det är borrat en hålrad för luftintag kan man använda enbart någon av de ljud dämpande ventilerna ovan. Det finns även varianter av Omega med trä kassett som är avsedda att monteras på fönsterbågen.

Många andra byggdelar, exempelvis väggar och fönster, klassas med reduktionstalet Rw vilket beräknas på produktens verkliga area. Men eftersom normaliserad nivåskillnad beräknas på 10 m2 referensarea så innebär det i praktiken att en fönsterventils Dn,e,w-värde behöver vara högre än fönstrets Rw-värde, en tumregel som ofta används är 10 dB högre för att ge samma reduktion. Om man i en bostad bytt till ett bättre fönster kan en ventil med låg bullerdämpning uppfattas som mer störande än innan åtgärden då ”bullerkällan” upplevs som tydligare trots att den totala bullernivån inomhus har blivit lägre.

11

Kundtjänst 0392-36010

MULLSJÖ

BUTIKEN PÅ NÄTET www.leifarvidsson.se

Huvudkontor, Lager Yrkesbutik, Kontor Yrkesbutik, Kontor

Tel 0392-36010 Tel 08-26 5210 Tel 08-55 62 11 70 Tel 031-711 66 90

153

KISTA

VÄSTBERGA GÖTEBORG

ORDER

Säljare

order@leifarvidsson.se

Made with FlippingBook Annual report