Villabyerne1947

VILLABYERNES BLAB Torsdag den 2. Januar 1947

iZ. AMgMg

r

Anledning af Aarsskiftet onsker j eg inine ærede Kunder et godt Xytaar med Tak for hchageiig Forretningsforbindelse i det for- iobnc Aar.

TaA /w

Fcærefww^r/br^/w^r/M i

ybr/^6w

Tar, owj^er

; TM/rdrur;^ a/ TariiÅr/trf wttM ^ T / r [ & r w y r T a r "

'

p o t/r o r .SE 2 V Atrani/rey f / z -yrc^cr^&orga//e

JEb. 7 ^ ^ i i ^ y : 3 a r d

^sVtK^ ^ hjr alle de nyeste Permanent-Apparater, vi '^an anbefale Tonebad. fransk Waarfarvmng. Manicure. Skonhedspleie etc. Rmg og aftal T^d. V )KA Bernstorfisvej 67 - Hell. 1351-1371

Annette vej S

Ordrup 3 6 4 6

H E L L HRUP KUR AN S T A L T : i ( )(,

Kt^NSTTPf/UVOELElV Brogaardsvej 4 A Keram ik Sku lpturer

i i id e i r s - JKoliis - !!]raenct€i R in g m æ r k e 8 I^raen

O r d r u p v e j 40

i X S U T U T F O R J . E G F M S K U L T U R

M aterier m. m.

-------------------- ----------------------

HELLERUP BAWK S t r a . n c ! v e j 1 5 9 iHl ^l HellerupveD fILIALER B e r n S t O r f F S V e j 6 9 lHi. Kt K.lde^aardsyt,) L y n g b y v e i 2 3 5 d ub. ^y,, S t r A f l d V e i 1 3 6 lovcrtor Phntcrsve]) /n i/.S7?Mi/ tn o J t a g c ^ L a g t ! o g R y g g e / n a n BEN YT DEN LOKALE BANK

SLG/^H D / i T \ r U : \ '

— Ihd^H^d

KUP

Kd.

- -

^s te rgaa rd , Rebekkavej 41 - He!r. 2112

}}

1 '

t A A i \ Md/AL\\//n f/ f

<<

.....................

) Dag — paa dec nye Aars forste Hverdag — har jcg * den Glæde at indbyde Dem cd ac besøge mit nye Bageri. Cafe og Konditori. — det tidligere Lundsgaardes Konditori, som jeg nu har overtaget. Lokalerne er udvidede og moderniserede, og med den smukke Cafe haabe'' vi ac have givet Villabyernes Pu­ blikum et nyt hyggeligt Nodested. Og Ungdommen vd sikkert glæde sig ove-- den modern^- Soda-Fountain.

'7

"7 f - . . .

t ^ Id u d d ^M ................... M ^ I^UUmmrn/ ............... ! .........

\

'<

R r . /)/'. T/rA/;/d/ /f/L 7

I

SPAREKASSEN FOR KJØBENHAVN OG OM E G N

/ L ! ' J / J j U A U R \ U d ; \ — U d U \ / H .U \ S I L U A \ d t d i \ddR. , nR Hd t dnu m i q u d x u

We b e r - Andersen

t!a^geri - - (ladhé - - -

^ ( o m d i t o r i

# s tran d v e j 88 # G je n to ft e g a d e 51 # Jæ g e rsb o rg Ati é 22 # S ob o rg H o v e d g a d e 78

K on to r tid Kt. 9—15 L ø rd a g Kl. 9—13 F red a g A fte n K). 17—18

K ü d ega a rd s ve j 10 H ] af B ern sto rffsve] Wd r up 40 42

d \ \ ! \ ( , S ! ^ \ S A i J J : s H ! G J U T 16^7

A^eitei I Vitiabjeines Btad

- J

Tor sdag d. 2. januar aabner

ORDRUP CHARLOnENLUMDRANK Hovedkontor tægersborg A!té 31 TeH. Ordrup 3600 H L . A L E R G j E N T O F T E O G O h l t G N S B A N K O R D R U P B A N K S K O V S H O V E D B A N K V A N G T D E O G O N E G N U B A N K Kommunens ældste Pengeinstitut

De nye S k a t t e l o v e )s! <'.11 ' I. k. H

!

;

Bogholderianli^g Driftsregnskaber S ta tu s R e v is io n S k a t t e s a g e r Wi Hy Frid, R e v is o r. O r d r u p v . 6 6 ] T lf. O rdrup 29 40

Salon f o r f i ne r e K j o l e syn i ng

Ordrupvej 54

Ordrup 7092

Har De Brug for Remburs e r V I ; d ^ d d ^ iRmsdnUd^cB^æmnn p ^ e n d e r U d K i UdKid^ hd^mdu D E N D A N S K E A N D M A N D S B A N K

Smukke Gutve er en Pryd for elhverl Hjem.

r * R o i e n d a t —y

k l Y H ^ k l . l

- < 1n )r:it t t lJ - U i trup HUJ u.

K am in er

B iom stervin du er

H U L S Ø M — P L I S S E — K N A P P E R MA8K1NBMODER1 —SOLPL1S8É KNAPHULLER L Y N G B Y V E J E N S P L t S S É F O R R E T N t N G L Y N G B Y V E J 4 T E L F R Y V A N G 96

T erra sser — Wurbuer

MoterfO'er boves Beds. I.e f? 1 ' -. .'y,, K. 1 A

f'pnto'tf 3 9 5 0

B ræ n d s e ls fo r r e tn in g e n uBRIKET((

BERNSTORrrsvEjamm

Ordrup Lysbade- og Nassage-Klinik Broholms Alle 12 B. St. (3 M m . f r a O r d r u p S t )

GENTOFTEAFDEmNC

R E B E K K A V E J 41 T e lf. H e lru p2112

HELLERUP ArDEt-!NG

ORDRUP AFDEL I NG

^nssoge - Ku/bue//s - Ho;Y)ef&5o/ D fotherm i (Kortbølge) iro x o to r

SØBORG AFDEL I NG

MniP æ ie r ie Kundm nnsknr ct ejedt G f ly k k e lig t N ytaa t — m e d Tak tor g o d F o ttc tn in g s fo r b in d c ls c o g udvist Forr.taa clce i d et fo r lo b n c A ar.

-K

§ M DRUP KØRESKOLE Ford V. 8 — Nimbus E n i d r u p v c ] 133 . T U S o b o r g 275

VILLABYERNES UDLEJNING''/ d e 8 ø g v o r U d s t i l l i n g

P. C S T L R G A A R D

INGER KJIEESET4 1!M HiMRl!!!!Nvlaar^ * * * * * * * * ^ * * * ^ --------------------------------------------------------------- CIRDR. 3623

G en to ftøga^ 39—45.

Made with