E2 theorieboek havo

Hoofdstuk25 Accrual-accountingenmatchingprincipe

Hoofdstuk25

25.1 Kostenenuitgaven 25.2 Opbrengstenenontvangsten 25.3 Hetmatchingbeginsel 25.4 Allevariantenopeen rij

Accrual-accountingenmatchingprincipe

In dit hoofdstuk gaanwe in op kosten, uitgaven, opbrengsten en ontvangsten. Uitgaven beïnvloedenbalansposten: door eenuitgavenemen liquidemiddelen af of neemt het reke- ning-courantkrediet toe. Kostenbeïnvloedendewinst-en-verliesrekening: hogerekosten in eenbepaaldeperiodeverlagendewinst over dieperiode.UItgavenenkosten lopenniet al- tijdparallel, eenvoorbeelddaarvan isdeaanschaf vaneenautowaarbij deafschrijvingskos- ten over een aantal jaren verdeeldworden terwijl de uitgave bij aankoop plaatsvindt. Ook hebbendeontvangstenenopbrengstennietaltijdopdezelfdeperiodebetrekking. Ener zijn ooknoguitgavendieniet tot kosten leidenenontvangstendieniet tot opbrengsten leiden. Andersomkanooknog.

CE

Management&Organisatie inBalans

7

Made with